Bo-oppfølging med elementer fra Housing First

Stavanger kommune er ansvarlig for dette eksemplet. 

Ansvarlig aktør:
Stavanger kommune
Ansvarlig enhet:
Hillevåg hjemmebaserte tjenester
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Rogaland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Forprosjekt for å undersøke om et Housing First team kan bli et supplement til det allerede eksisterende tilbudet i kommunen. Stavanger kommune gjennomførte, i samarbeid med Helse Stavanger, Avdeling Unge Voksne, et forprosjekt der en kartla målgruppen for et mulig Housing First prosjekt, beskrev samarbeidsmuligheter, ressursbehov og mulige finansieringskilder. Det ble utarbeidet en prosjektrapport (se vedlegg).

Ut fra prosjektrapporten ble der skrevet en politisk sak der forslag til vedtak var å etablere et bo-oppfølgingsteam basert på prinsipper fra Housing first modellen i Stavanger kommune. Forslag til vedtak ble vedtatt, og i 2015 startet Stavanger kommune opp prosjektet. Prosjektet er to-årig.

Resultat

 • Økt stabilitet når det gjelder bolig for de fleste brukerne i prosjektet.
 • Status første prosjektår: 9 beboere, åtte leiligheter er bosatt. I tillegg er to avsluttet, de har ikke lenger ønske om å få oppfølging av Housing first

Bakgrunn

Stavanger kommune har flere bo-oppfølgingstiltak for mennesker med samtidig ruslidelser og psykiske lidelser (ROP-lidelser). De fleste tjenestene gis etter vedtak fattet av helse- og sosialkontorene. Det gjelder tjenestene gitt av miljøterapeutiske enheter (MTE) i hjemmebaserte virksomheter og miljøtjenester i regi av Rehabiliteringsseksjonen. Stavanger kommune har også flere bofelleskap til ROP-pasienter.

Oppsøkende behandlingsteam (OBS) gir oppsøkende tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, eller mistanke om dette, som ikke klarer å nyttiggjøre seg av eksisterende tjenestetilbud. De fleste har tilleggslidelser, som regel i form av rus, men også i form av bostedsløshet og manglende evne til å holde på bolig. Det er derfor flere som får oppfølging fra OBS som er i målgruppen for et Housing First-team. Formålet til OBS er å gi oppfølging og hjelp inntil brukerne klarer å nyttiggjøre seg eksisterende tilbud, eller at de klarer seg uten.

I forprosjektet ble det drøftet hvorfor vi trenger et nytt team når vi har flere tjenester som burde vært tilstrekkelig for målgruppen? Det er kombinasjonen av tilgang til bolig og et fleksibelt oppfølgingsteam med få krav som er det spesielle med Housing First.

Et Housing First team blir et supplement til det allerede eksisterende tilbudet i kommunen.

Målsettinger

 • Målgruppen for prosjektet skal være bostedsløse personer med samtidig ruslidelser og psykiske lidelser. Tilleggsproblematikk kan være manglende egenomsorgsevne, kriminalitet, gjentatte innleggelser, voldsproblematikk, utfordringer med å beholde bolig over tid og problemer med å nyttiggjøre seg kommunens eksisterende oppfølgingstilbud/tjenestetilbud.
 • Det øremerkes 10 kommunale boliger til prosjektet. Boligene ligger i ordinære boområder spredt rundt i kommunen.
 • Dette er en samhandlingsmodell med Avdeling unge voksne, Helse Stavanger. Det er utarbeidet retningslinjer for samhandling.
 • Prosjektperiode på 2 år med første evaluering etter ett års drift

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1:
Forprosjekt med arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra ulike virksomheter i kommunen (Stavanger Eiendom, Rehabiliteringsseksjonen, Hillevåg hjemmebaserte tjenester og fagstab levekår) og Avdeling unge voksne i helse Stavanger. Mandatet til forprosjektet var:

 • Kartlegge antall aktuell personer innenfor målgruppe for prosjektet (bostedsløse personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse)
 • Beskrive omfanget av oppfølgingsbehov (dag/kveld/døgn osv.)
 • Beskrive hvordan spesialisthelsetjenesten og kommunen skal samarbeide for å gi tjenester til de brukerne som tas inn i prosjektet.
 • Foreslå omfang av et mulig pilotprosjekt (hvor mange brukere/boliger)
 • Foreslå ressursbehovet for et Housing First-prosjekt (hvor mange / hva slags stillinger)
 • Foreslå mulige finansieringskilder.

(Se vedlagt prosjektrapport).

Trinn 2:
Med utgangspunkt i prosjektrapporten ble det skrevet en politisk sak som ble behandlet i kommunalstyret for levekår og kommunalstyret for miljø og utbygging. Her ble det vedtatt at Stavanger kommune skulle etablere et bo-oppfølgingsteam basert på prinsipper fra Housing first modellen.

Trinn 3:
Ansettelse av medarbeidere i Housing First-teamet. Teamet består av to kommunale oppfølgere i 100 % stilling (inkludert teamleder) og to kommunale oppfølgere i 50 % stilling, med brukererfaring. Der er i tillegg en oppfølger i 100 % stilling fra Helse Stavanger. Teamleder har 70% brukeroppfølging, resten av tiden brukes til administrasjon. De ansatte jobber ikke etter fast turnus, men mer ut fra når brukerne har behov for oppfølging. I den opprinnelige modellen fra New York er tilgangen til oppfølging 24/7, dvs. hele døgnet – hele uken. Ved oppstart av Housing First-teamet i Stavanger kommune var meningen at teamet også skulle jobbe ettermiddag og helg, men brukerne har foreløpig ikke etterspurt fast bemanning på ettermiddag eller i helger.

Trinn 4:
Opprettelse av prosjektgruppe, som består av representanter fra: Housing First-teamet, Stavanger Eiendom, NAV (bostedsløskonsulent), Hillevåg hjemmebaserte tjenester (virksomheten der Housing First-teamet er knyttet til), Rehabiliteringsseksjonen (virksomhet som har mange ulike botilbud/oppfølging til personer med et rusproblem), helse og sosialkontor og fagstab levekår.

Mandatet til prosjektet:

 • Planlegge oppstart av et pilotprosjekt for bostedsløse brukere med ROP-lidelser i tråd med hovedprinsippene i Housing First modellen.
 • Utarbeide retningslinjer for samarbeid mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger ved Avdeling unge voksne.
 • Bidra til å skaffe til veie tilstrekkelig antall boliger
 • Lage evalueringsdesign og gjennomføre evaluering. Det ble utarbeidet en milepælsplan.    

Trinn 5:
Informasjon til de ulike kommunale virksomhetene. Det ble holdt et informasjonsmøte der ansatte i Stavanger Eiendom, helse- og sosialkontorene og NAV ble invitert. Prosjektet ble informert om på kontaktmøtet som direktør for oppvekst og levekår har for alle virksomhetsledere innen levekårsområdet.

Trinn 6:
Innsøking av brukere i prosjektet. Stavanger kommune har fire helse- og sosialkontor (HSK) som er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Fagkonsulentene ved HSK finner aktuelle brukere i målgruppen. Fagkonsulenten informere bruker om Housing First, og drøfter sammen med bruker om dette kan være et aktuelt tilbud. Dersom bruker ønsker det, blir bruker lansert i et vurderingsteam. Vurderingsteamet består av en representant fra hvert HSK, leder ved Hillevåg hjemmebaserte tjenester og teamleder for Housing First-teamet. Dersom noen av kandidatene som lanseres i dette vurderingsteamet imidlertid viser seg å ikke er aktuelle, får de informasjon om dette. Det fattes ikke vedtak om avslag. Housing First-teamet starter å jobbe med de brukerne som er aktuelle for oppfølging av teamet. Housing First teamet kartlegger bruker (blant annet boligønske) og informere enda mer om hvilken oppfølging en får ved å være med I dette prosjektet. Når aktuelle problemstillinger er avklart, tas saken på ny opp i vurderingsteamet. De brukerne som får plass i prosjektet får vedtak om oppfølging av Housing First-teamet. (Se vedlagt flytdiagram)

Trinn 7:
Oppstart av jobbingen med brukerne – prosjektet var i gang!

Relevant lovverk

Lov om pasient- og brukerrettigheter §2-1a.

Helse- og omsorgsloven §3-2 nr. 6 bokstav b

Sikre brukermedvirkning

Bosetting og oppfølging i bolig av Housing First-teamet er basert på valgfrihet for brukeren. Tilbudet skal ta utgangspunkt i brukerens perspektiv, og man skal legge til rette for at brukeren selv definerer sine behov. Dette gjelder både valg av bolig, utforming i boligen og valg av bistand/oppfølging i boligen.

Arbeidsmetoden er recovery-orientert og baseres på deltakernes egne valg og selvbestemmelse av tjenestetilbud.

Mye av tiden bruker Housing First-teamet til å følge opp/følge bruker til ulike offentlige instanser slik som f.eks. NAV, Helse- og sosialkontoret, fastlege, Psykiatrisk ungdomsteam, LAR Helse Stavanger, gjeldsrådgiver, politi og distriktspsykiatriske senter. Videre består arbeidet av oppfølging i bolig i forhold til ADL funksjoner («aktiviteter i dagliglivet»). Dette handler om praktisk hjelp i forbindelse med innflytting i leilighet, økonomi, handling, holde orden, tømme søppel osv. Teamet har også støttesamtaler for å motivere til endring der dette er behov. Et annet viktig arbeid er å ha kontakt med pårørende. I de tilfellende der brukerne selv er interessert i det, har teamet jevnlig og tett kontakt med pårørende.

Så langt i prosjektet har to brukere skrevet seg ut av prosjektet da du ikke ønsket videre oppfølging fra Housing First teamet, de flyttet da også ut fra boligen.

Finansiering

Stillingene i Housing First-teamet ble i 2015 finansiert av tilskuddsmidler til Oppsøkende behandlingsteam (OBS). Stavanger kommune har siden opprettelsen av Oppsøkende behandlingsteam (OBS) i 2005 blitt innvilget midler gjennom Helsedirektoratet sin tilskuddsordning «Tilskudd til storbyene - psykisk helse». Kommunen har opparbeidet et fond med ubrukte midler. Kommunen har søkt og fått godkjent at midler kan brukes til et Housing first-team, teamets arbeid vil være i målgruppen til storbymidlene. I denne tilskuddsordningen var det mulig til å søke om tilskudd til driftsutgifter i tillegg til lønnsutgifter. I 2015 kunngjorde Helsedirektoratet en ny tilskuddsordning innen psykisk helse og rusfeltet: «Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov». Den nye tilskuddsordningen samler fem tidligere tilskuddsordninger, deriblant «Tilskudd til storbyene - psykisk helse».

I 2016 har Stavanger kommune fått innvilget tilskudd til lønnsutgifter til Housing First-teamet via tilskuddsordningen «Kommunalt rusarbeid» som er en tilskuddsordning som Helsedirektoratet forvalter, og som administreres av de ulike fylkesmennene. Når det gjelder driftsutgifter, fikk Stavanger kommune også i 2016 godkjent å bruke midler fra det tidligere nevnte fondet fra tilskuddsordningen «Tilskudd til storbyen – psykisk helse».

Suksessfaktorer

 • Fleksibilitet hos teamet i forhold til når de ansatte jobber – dette gir brukerne mulighet til å få hjelp når de har behov
 • Fleksibilitet i forhold til hvilken hjelp som gis – brukeren bestemmer selv hva de vil ha hjelp til
 • Fleksibilitet i forhold til antall timer brukerne får hjelp – i gode perioder færre timer enn i dårlige perioder

Tips til andre

 • Kartlegg omfanget av målgruppen
 • Beskriv hvilke tilbud som allerede finnes – er der noe som mangler?
 • Hvilken hjelp/oppfølging er det brukerne har behov for?
 • Se om prinsippene i Housing First-metoden er aktuell

Rapporter

Midtveisevaluering Housing First Stavanger kommune Rapport Housing First Stavanger kommune 2014

Videreføring av arbeidet

Det er fortsatt ett år igjen av prosjektperioden.

Vedlegg

Flytdiagram arbeidsprosessen Hvem Gjør Hva Vedtaksmal for innvilget miljøarbeidertjeneste Retningslinjer for samhandling med spesialisthelsetjenesten