Boligtjenesten i Drammen kommune

Drammen kommune er ansvarlig for dette eksemplet.

Ansvarlig aktør:
Drammen kommune
Ansvarlig enhet:
Ny start - Boligtjenesten
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Drammen kommune har fått til et fungerende samarbeid med Kriminalomsorgen, der innsatte blir godt fulgt opp av kommunen ved behov for bolig. Eksempelet beskriver også hvordan Drammen har jobbet med organiseringen og internt samarbeid på tvers for å gi god oppfølging av boligsøkere.

Resultat

 • Mest mulig informasjon om de innsatte og deres behov
 • Best mulig egnet bolig og bomiljø for den løslatte
 • Bolig klar ved endt soning
 • Per 09.07.2020: Boligtjenesten er kjent med 5 innbyggere som snart skal løslates, der 1 har fått bolig innvilget, 1 har bolig, 1 har søkt, mens 2 ikke har søkt. 

Bakgrunn

Fra 01.01.2020 ble Drammen en ny kommune da Drammen, Svelvik og Nedre Eiker ble slått sammen. Den nye kommunen skal utarbeide en helhetlig plan for sosial boligpolitikk - Boligsosial handlingsplan. Det forventes at denne planen er klar i løpet av 2021. 

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Drammen kommune har fått til et velfungerende samarbeid med Kriminalomsorgen, der innsatte blir godt fulgt opp av kommunen ved behov for bolig. Når kriminalomsorgen trenger informasjon om Drammen sine kommunale tjenester, er informasjon om dette lett tilgjengelig på kommunen sine nettsider. Boligtjenesten er en enhet som ligger under virksomheten Ny Start. Per i dag er det 22,5 årsverk som er ansatt under Boligtjenesten. 

Boligtjenesten består av mange ulike team og prosjekter, bl. a:

 • Ditt valg - Bolig først/nå kalt Housing First: Brukerstyrt oppfølging med fokus på bolig, bygget på Housing First-modellen.
 • Bli boende: Ett samarbeidsprosjekt mellom NAV og psykisk helsetjenester i tidligere Nedre Eiker kommune. Brukerstyrt oppfølging der fokus er å få innbyggere til å kunne bli boende i egen bolig.
 • Leie til eie: Innbyggere i Drammen kommune, både de som leier kommunalt eller privat, gis oppfølging til å kunne klare å eie sin egen bolig ved bruk av startlån fra Husbanken.
 • Startlån: Innbyggere i Drammen kommune kan søke på startlån til en nøktern bolig dersom de ikke får boliglån i ordinær bank. Prioriterte grupper er barnefamilier, unge uføre og bostedsløse.
 • Barna først: Enslige forsørgere som mottar, nylig har mottatt eller står i fare for å motta sosialhjelp og/eller som har sin hovedinntekt i form av en NAV-ytelse kan få innvilget tilskudd og startlån for kjøp av egen bolig. Fokus er at barn skal har en best mulig stabil og sikker oppvekst.
 • Bostøtte: Statlig støtteordning for personer med lav inntekt og høye boutgifter.
 • Kompenserende husleiestøtte: En kommunal husleiestøtte for kommunale leietakere som av helsemessige eller andre særskilte årsaker har behov for å bo i en omsorgsbolig eller en spesielt tilpasset bolig, og hvor boutgiftene vil utgjøre en uforsvarlig stor del av leietakers økonomi.
 • Boligkonsulenter: Behandler søknader om kommunal utleiebolig og tildeler en mest mulig egnet bolig til søkers behov, samt utpeker kjøpere til tilrettelagte boliger hvor kommunen har forkjøpsrett.
 • Restansegruppe: Følger med på restanser til leietakerne og tar kontakt med leietaker og/eller eventuelt oppfølgingsvirksomheten for å kartlegge hvorfor det er blitt restanse, og hvordan det kan løses.

Rutine for samarbeidet mellom de som søker bolig og kommunen:

 • Boligtjenesten mottar søknader om kommunal bolig
  • Dersom NAV får kjennskap om et behov for kommunal bolig (via telefon, eller via NAVs søknadsskjemaer etc.) må Boligtjenesten få beskjed snarest.
 • Boligtjenesten har behandlingsansvar for all nødvendig dokumentasjon når det gjelder søknad om kommunal bolig.
 • Når Boligtjenesten har fått all dokumentasjon, og det er sannsynlig at personen har behov for en kommunal bolig, sendes all dokumentasjon og en faglig vurdering til NAV. Boligtjenesten forventer da at disse faglige vurderingene blir behandlet omgående med en frist på 2 uker.
 • Ved behov for oppfølging fra andre virksomheter enn NAV, som for eksempel Senter for rusforebygging, psykisk helse, tar Boligtjenesten kontakt med den aktuelle virksomheten.
 • Når Boligtjenesten får tilbake de faglige vurderingene, og det er klart at søkeren har behov for en kommunal bolig, vil det bli fattet et vedtak om tilsagn på en egnet bolig.
  • Dersom søker ikke fyller kommunens vilkår, og det er vurdert at søker ikke er et unntak, fattes det et avslag.
 • Boligtjenesten har et tildelingsmøte hver uke hvor saksbehandlerne drøfter hvem av personene som har tilsagn som skal få tilbud om en ledig bolig (hver uke kommer det en liste over ledige boliger).
 • Når en person får tilsendt et tilbudsbrev i posten, så venter Boligtjenesten på at vedkommende skal takke ja eller nei til tilbudt bolig. Takker de nei kan tilsagnet på kommunal bolig falle bort. Takker søker ja til tilbudet, avtaler Boligtjenesten et kontraktsmøte.
 • Det er dialog mellom innsatte/sosialkonsulenten om at Boligtjenesten kan gjennomføre kontraktsmøte før de er løslatt slik at de boligen er innflytningsklar/møblert etc. samme dag som løslatelsen.

Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen og Drammen kommune, men NAV Stat har en samarbeidsavtale med Kriminalomsorgen som er formalisert gjennom Vest-Viken. NAV Drammen har to veiledere som følger opp i Kriminalomsorgen, og er fast på Ringerike fengsel, Drammen fengsel og overgangsboligen.

Relevant lovverk

Forvaltningsloven

 • Forvaltningsloven gjennomsyrer arbeidet vårt, blant annet saksbehandling, vedtak og innhentning av opplysninger fra de andre offentlige organene.

Sosialtjenesteloven 

 • § 15 i Sosialtjenesteloven berører arbeidet med løslatte og bistand til kommunal bolig.
 • Boligtjenesten samarbeider på tvers med flere virksomheter, der den største samarbeidspartneren når det gjelder løslatte er NAV.
 • Sentrale paragrafer i denne loven som treffer Boligtjenesten, er blant annet § 15, som omhandler Boliger til vanskeligstilte. 

Videre jobber Boligtjenesten etter Husleieloven § 11 -1 som omhandler boliger til vanskeligstilte.

Sikre brukermedvirkning

Boligtjenesten er opptatt av brukermedvirkning. Dette er vektlagt så langt det lar seg gjøre gjennom hele søknadsprosessen. Søknad om kommunal bolig sendes av søkere, med begrunnelse og opplysninger. Videre er underskrifter på fullmakt til å innhente opplysninger vektlagt. I motsetning til andre søkere, er kontakten noe begrenset med løslatte. Dette løser vi på en god måte, blant annet ved at vi som saksbehandlere har jevnlig kontakt med sosialkonsulenter i fengselet og andre virksomheter som er aktuelle i saken. Flere innsatte har en oppfølgingsvirksomhet i kommunen, som har jevnlig dialog med den innsatte gjennom soningsperioden. De kan dermed også medvirke på vegne av andre søkere. 

Drammen kommune har flere utleieboliger, og vi tildeler etter behov og situasjon. Dersom søker er uten fast bosted eller ikke evner å finne bolig selv etter løslatelse, vil Boligtjenesten vurdere at søkeren fyller tildelingsvilkårene. Dette prioriteres ved tildeling. Videre ser vi om søkeren har vært tilknyttet hjelpeapparatet fra før av, da tar vi kontakt med den virksomheten som kjenner søkeren best. Virksomheten fyller ut deres vurdering, og ved hjelp av dette vil vi finne ut hvilken type hensyn vi må ved tildeling av bolig.

Husordensregler avhenger av hvilken bolig søkeren har fått og om dette er en borettslagsbolig. Søker mottar husordensreglene under kontraktinngåelse. Boligtjenesten sender som oftest kontrakten med den ansatte i oppfølgingsvirksomheten eller direkte til fengselet. Vi har ingen intervjuprosess, bortsett fra kontakten gjennom søknadsperioden.

Søkeren har også mulighet til å klage på vedtaket.

Finansiering

 • Bostøtte
 • Sosialhjelp via NAV

Suksessfaktorer

 • Drammens oversiktlige nettsider om hvordan leie kommunal bolig gjør det lett å ta kontakt for kriminalomsorgen og andre.
 • De innsatte  har som oftest underskrevet en husleiekontrakt for løslatelse, slik at de kan dra direkte til boligen sin etter løslatelsen.

Utfordringer underveis

Tilgjengelighet og saksbehandlingstid:

Med tilgjengelighet tenker vi på ledige boliger, opplysninger og kontakt med andre virksomheter. Boligtjenesten ønsker å motta søknaden og nødvendige opplysninger i god tid før løslatelse, slik at vi kan starte saksbehandlingen fortløpende, samt finne en mest mulig egnet bolig til søker.

Per i dag er det to ansatte i Boligtjenesten som er kontaktpersoner for innsatte, fengslene og ansatte i kommunene som følger opp innsatte. 

Tips til andre

Ha klare arbeidsoppgaver over hvem som gjør hva, og to som har hovedansvar for søknader fra innsatte. Fordelen ved at det er to stykker som har ansvaret, er økt tilgjengelighet og minst mulig sårbarhet ved sykdom, ferie etc.

Videreføring av arbeidet

Boligtjenesten er i ordinær drift og stadig under utvikling med nye rutiner, flere arbeidsoppgaver og mer og bedre oppfølging.