Boligsosialt utviklingsprogram Holmestrand 2011-2015

Holmestrand kommune er ansvarlig for dette eksemplet.

Ansvarlig aktør:
Holmestrand kommune
Ansvarlig enhet:
Holmestrand kommune
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Vestfold og Telemark
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Grunnet store boligsosiale utfordringer gjennomførte Holmestrand kommune en bred boligsosial satsing gjennom Husbankens boligsosiale utviklingsprogram fra 2011 til 2015. Programarbeidet har vært intensivt og involvert ledere fra ni av kommunens virksomheter. Sammen er lederne ansvarlige for områdene; økonomi, helse, sosial, omsorg, plan og bygg og kommunalteknikk og eiendom. Innsatsområdene for det boligsosiale utviklingsprogrammet strakk seg over alle disse ansvarsområdene, og fra politisk-, via strategisk-, til operativt nivå i kommunen.

Resultat

 • Ny tverrfaglig organisering av det boligsosiale arbeidet.
 • Boligkoordinatorfunksjon i NAV.
 • Rutiner for å forhindre utkastelser ble etablert.
 • Økt eieretablering hos vanskeligstilte med startlån, kr. 30 millioner årlig.
 • «Leie til eie».  9 husstander gikk fra leie til å eie egen bolig. 29 husstander ble vurdert.
 • To nye midlertidige boliger er etablert.
 • Innføring av velferdsteknologi som del av boligtilpasning for alle eldre beboere i omsorgsboliger og sykehjem. Prosjektet er følgeforsket av forskere fra Universitetet i Agder og Høgskolen Sørøst-Norge  (Digitalt natt-tilsyn/Digitalt tilsyn).
 • Etablering av lavterskel botilbud (småhus) for særskilt vanskeligstilte. To småhus er ferdigstilt, ett er under oppføring.
 • Økt ressurs til boligoppfølging/boveiledning.
 • Nytt bofellesskap for funksjonshemmede – byggestart august/september 2016
 • Utvidelse og rendyrking av samlokaliserte boliger/omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser.
 • Økt samarbeid med frivillig sektor med ny samarbeidsplattform og opprettelse av funksjonen Frivillighetskoordinator.
 • Ny Boligsosial handlingsplan 2015 – 2018 er utarbeidet og politisk vedtatt.
 • Rutine for boligsosial planlegging innført som del av reguleringsarbeid.

Bakgrunn

Norsk institutt for By- og regionforskning (NIBR) utførte en foranalyse av kommunens boligsosiale arbeid i innledningen til programarbeidet.  De fant svakheter i kommunens arbeid på feltet knyttet til følgende punkter:

 • Manglende oversikt over boligbehov til de vanskeligstilte, behov for kartlegging.
 • Manglende enighet om boligmassens formål, behov for omdisponering.
 • Uhensiktsmessig organisering av det boligsosiale arbeidet og boligtildelingen, behov for klare mandater.
 • Svært lite effektiv forvaltning av den kommunale boligmassen som er delt mellom kommunen og stiftelsen,
 • Mangelfull forebygging av bostedsløshet, behov for flere midlertidige boliger og tiltak for å redusere utkastelser.
 • Mangel på egnede boliger til personer med store rusproblemer eller psykiske lidelser.
 • Svært begrensede ressurser til bo-oppfølging/veiledning av vanskeligstilte.
 • Mange tidsubestemte husleiekontrakter i kommunale utleieboliger, lavt fokus på å få leietakere over i eiet bolig.
 • Lav kompetanse om boligsosialt arbeid i kommuneorganisasjonen.
 • Boligsosialt arbeid er dårlig forankret i organisasjonen.
 • Kommunen mangler en strategisk tomte- og boligpolitikk.
 • Kommunen har begrenset samarbeid med frivillig sektor som kunne bistått med å identifisere og løse utfordringer på det boligsosiale feltet.

Målsettinger

Hovedmål

Holmestrand kommune har ved utgangen av 2015 et tverrfaglig bolig- og tjenestetilbud som sikrer bostedsløse og vanskeligstilte innbyggere en trygg og tilpasset bolig.

Delmål

 • Boligmassen er tilpasset målgruppenes behov
 • Vanskeligstilte er i stand til å skaffe og beholde egnet bolig
 • Tilpasset bolig er en systematisert, integrert og koordinert del av det helhetlige tjenestetilbudet
 • Midlertidige boliger er tilgjengelige 

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Husbanken region sør inviterte Holmestrand kommune til gjennomføring av boligsosialt utviklingsprogram tidlig i 2011. Saken ble fremmet politisk og vedtatt i bystyret den 22. juni 2011. Det var kommunene med de største boligsosiale utfordringene som ble invitert med i programmet, hvis bærende visjon var at ”Alle skal kunne bo godt og trygt”.

For helhetlig forankring av programarbeidet ble det etablert en styringsgruppe med bred deltakelse av virksomhetsledere fra helse, sosial (NAV), omsorg, økonomi, plan og bygg samt eiendomsforvaltningen. Hele ni virksomhetsledere deltok i styringsgruppen med kommunalsjef som leder og programleder som sekretær.

Fem medarbeidere fra Holmestrand kommune deltok på prosjektlederkurs i regi av Husbanken region sør våren 2012.

Trinn 2
Kartlegginger: Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) gjennomførte en foranalyse av Holmestrand kommune sitt boligsosiale arbeid i inngangen til 2012. Kommunen gjennomførte selv i etterkant en kartlegging av boligressurser og boligbehov. I tillegg ble den nasjonale kartleggingen av bostedsløshet 2012 utført av NIBR. Til sammen dannet disse kartleggingene kunnskapsgrunnlaget for gjennomføring av det boligsosiale utviklingsprogrammet i Holmestrand.

Trinn 3
Programplan: Det ble utarbeidet en plan for gjennomføring av programarbeidet med hovedmål, delmål og strategi for gjennomføring. Det ble vedtatt seks prioriterte innsatsområder i boligsosialt utviklingsprogram; fire målgruppeområder, frivillighet samt struktur, organisering og koordinering av det boligsosiale arbeidet. På alle de seks prioriterte innsatsområdene har det vært gjennomført delprosjekter med flere tiltak for å innfri hovedmålet i programmet.

Trinn 4
Det ble igangsatt seks delprosjekter med medlemmer av styringsgruppen som delprosjektledere for respektive områder. Det ble rapportert på fremdrift i alle delprosjektene på styringsgruppemøter som ble gjennomført to ganger i halvåret. Gjennomføring eller videreføring av alle delprosjektene har vært behandlet politisk for å sikre forankring. Det ble også utarbeidet nyhetsbrev for Boligsosialt utviklingsprogram Holmestrand som ble publisert to ganer per år på kommunens og Husbankens nettsider.

Trinn 5
Med utgangspunkt i løpende status i kommunens boligsosiale arbeid ble Boligsosial handlingsplan 2015-2018 utarbeidet på bakgrunn av ny Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid «Bolig for velferd» av styringsgruppen fra 2014-2015. Den rullerte handlingsplanen ble politisk behandlet i september 2015.

Trinn 6
Sluttrapport for Boligsosialt utviklingsprogram 2011-2015 ble utarbeidet, levert og publisert i november 2015.  Programmet ble avsluttet med en markering den 18. november 2015.

Trinn 7
Det effektueres fremdeles vedtak som ble fattet i programperioden på det boligsosiale området. I tillegg blir det stadig utarbeidet nye tiltak for dynamisk forbedring av kommunens boligsosiale arbeid.

Sikre brukermedvirkning

Programnivå

For å sikre brukermedvirkning på systemnivå i programutforming og gjennomføring inviterte kommunen en forsker i psykisk helsearbeid, fra den gang Høgskolen i Vestfold, som deltaker i styringsgruppen.

Delprosjekter

I delprosjektene har det vært et sterkt fokus på ren brukerinvolvering der det har vært naturlig. Spesielt i forarbeidene til bygging av omsorgsboliger for funksjonshemmede og lavterskel botilbud har brukere og pårørende vært involvert og preget sluttresultatet.

Finansiering

Husbankens kompetansetilskudd:

Kompetansetilskuddet ble brukt til delfinansiering av selve programarbeidet.

Startlån og investeringstilskudd for videretildeling i kommunen:

Opptak av startlån til videre-utlån til vanskeligstilte innbyggere er økt fra 20 til 30 millioner i perioden.

Tilskudd til boligsosialt arbeid fra Fylkesmannen:

Funksjonen Boligkoordinator i NAV er delfinansiert med tilskudd fra fylkesmannen fra 2014.

Husbankens investeringstilskudd:

 • Delfinansiert nytt bofellesskap for funksjonshemmede

 • Delfinansiert innføring av velferdsteknologi i eksisterende boligmasse (omsorgsboliger/sykehjem)

Prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen:

Innføring av velferdsteknologi ble over to år (2013 og 2014) delfinansiert med prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen i Vestfold. (Forskningen på prosjektene ble finansiert av Regionalt Forskningsfond med kr. 6 millioner fra 2014 til 2017).

Husbankens tilskudd til utleieboliger:

Lavterskel botilbud/småhus er delfinansiert med Husbankens tilskudd til utleieboliger.

Tilskudd til kommunalt rusarbeid fra Fylkesmannen:

Økt ressurs til boveiledning er delfinansiert med tilskudd fra Fylkesmannen.

Suksessfaktorer

 • God politisk og bred administrativ forankring og involvering innledningsvis og underveis i programarbeidet.
 • Strukturert organisering og dedikert prosjektledelse.

Tips til andre

 • God forankring i alle ledd og nivåer i organisasjonen
 • Dedikert og entusiastisk prosjektledelse
 • Involvering av alle medarbeidere og fordeling av arbeidsoppgaver
 • Nyhetsbrev/jevnlig informasjon om fremdrift og resultater

Vedlegg

Evaluering med GLL metoden (Gjort, Lært, Lurt):

I delprosjekter er det gjennomført løpende evaluering med aksjonslæringsmetodikk. Ved felles refleksjon og kritiske spørsmål vil delprosjektgruppen være i stand til å lære og finne nye måter å utvikle praksis på. Evalueringsprosessen kan fremme læring både på individ-, team- og organisasjonsnivå.

Rapporter

Holmestrand Boligsosialt utviklingsprogram 2011-2015. Sluttrapport Holmestrand kommunes boligsosiale handlingsplan 2015-2018

Publiserte artikler

Boligsosialt utviklingsprogram i Holmestrand kommune

Videreføring av arbeidet

Det boligsosiale arbeidet i kommunen er videreført i rullert Boligsosial handlingsplan 2015-2018.  Kommunen har etablert et dynamisk boligsosialt arbeid slik at innretning og organisering endres i takt signaler fra sentrale myndigheter og med behovene i befolkningen.