Boligsosialt arbeid i Karmøy kommune

Karmøy kommune er ansvarlig for dette eksemplet.

Ansvarlig aktør:
Karmøy kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Rogaland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Karmøy kommune har siden begynnelsen på 2000-tallet jobbet systematisk for å bosette personer med et rusmiddelproblem ut i kommunen. Kommunen har alltid tatt imot flyktninger og har etter hvert klart å bosette de fleste innen det private leiemarkedet. Kommunen har og jobbet mye med intern samhandling for å få til felles jobbing rundt det boligsosiale arbeidet. Årelang satsing har gitt resultater. Kommunen har nå god oversikt over situasjonen på det boligsosiale området- både behov og utfordringer. Kommunen klarer og i stor grad å unngå de store akutte og dramatiske hendelsene ved å jobbe systematisk på det boligsosiale området.

Resultat

 • Færre utkastelser
 • Flere har kjøpt egen bolig
 • Flere har tatt videreutdanning
 • Oppfølgerne er mer engasjerte i å aktivere beboerne.
 • Utarbeidet et egnet kartleggingsverktøy for boligoppfølging

Bakgrunn

 • Små ressurser til oppfølging.
 • Lavere kompetanse blant de ansatte.
 • Dårligere oversikt over behovet
 • Rigid reglement for startlån. Vanskeligstilte fikk ikke lån.
 • Flere utkastelsesprosesser.

Målsettinger

 • Å sørge for god utnyttelse av den boligmassen kommunen eier eller disponerer.
 • Å få aktiv og samordnet bruk av tilskudd/låneordninger og andre virkemidler.
 • Å skaffe tilstrekkelig antall ulike typer boliger. Statlige prioriteringer og føringer følges opp.
 • Å ha tilstrekkelig ressurser til oppfølging. Statlige prioriteringer og føringer følges opp.
 • Å få til effektiv ansvars- og oppgavefordeling innen kommunens boligsosiale arbeid (organisering, drift og forvaltning).

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Det ble opprettet en boliggruppe for å få til samhandling. Der det sitter ansatte fra helse og omsorg, NAV, eiendomsavdelingen, 

Trinn 2 
Satte sammen en arbeidsgruppe for å hindre utkastelser med Innfordring, NAV, ROP og eiendomsavdelingen.

Trinn 3 
Gikk gjennom trinnene i utleieprosessen fra utleie til utflytting til klar for ny innflytting. Hadde og en kritisk gjennomgang for hva som måtte gjøres før ny flytter inn. Eiendom ved eiendomssjef og driftsleder og ROP ved virksomhetsleder og sosialvaktmester.

Trinn 4 
Laget nye retningslinjer for startlån og endret til fortløpende saksbehandling. Eiendomsavdelingen ved programleder Husbankens boligsosiale handlingsprogram.

Trinn 5
Søkte statlig midler for sosial vaktmester og kompetanse midler, økte ressurser til oppfølging og nå også nattpatrulje. ROP som har søkt og fått til dette. Eiendomsavdelingen har søkt og fått midler til boligrådgiver. Kommunen har klart å få til faste tilsettinger når prosjektmidlene har blitt avsluttet.

Trinn 6 
Kommunen innså at man trengte mer oversikt på selve bo-oppfølgingen. Fikk utviklet et kartleggingsverktøy sammen med IRIS (Rogalandforskning) etter samme lest som ruskartlegging er.

Sikre brukermedvirkning

Brukermedvirkning skjer selvfølgelig på individnivå ved at personen blir involvert i sin egen sak. I planarbeidet har en holdt konferanser der en har invitert organisasjoner/personer til å komme med innspill.

Får å få til mer brukermedvirkning utlyste vi høsten 2016 to stillinger i 50% som medarbeidere med brukererfaring.

Finansiering

Søkte statlig midler fra Fylkesmann og Husbanken til sosial vaktmester, boligrådgiver, kompetanse midler, økte ressurser til oppfølging og nå også nattpatrulje.

Suksessfaktorer

 • God samhandling og evne og vilje til å gjennomføre de boligsosiale tiltakene
 • Engasjerte medarbeidere med god kompetanse
 • Godt kartleggingsverktøy
 • For å få gode resultat har vi etablert flere samarbeidsforum for å løse problemene.  Rutiner rundt ubetalt husleie er en slik ting.  Men det viktigeste er at en har vilje og våger å gjøre ting som å
 • tilsette personell som jobber med oppfølging og blir flinke på det, kjøp av hus, bygging av hus hvor vi lar våre erfaringer være grunnlaget for hvordan vi bygger og hvordan vi utvikler oppfølgingstjenester. 

Utfordringer underveis

 • Stort sprik mellom synspunkter fra de som er nær brukeren til de som sitter lenger fra.
 • Bruken av de økonomiske virkemidlene
 • Få tiltakene inn i økonomiplanen til kommunen
 • Finne egna boliger til de forskjellige gruppene, endre på boligmassen
 • Utfordringen I dag er å endra litt i boligmassen så vi får flere mindre boenheter som passer for 1 person husholdninger eller par. Her er vi i gang og har identifisert 2 tomter hvor vi vil bygge slike hus. Teknisk avdeling skal tegne/ utvikle en hus type som vi kan sette opp flere steder i kommunen til denne gruppen. 

Tips til andre

 • Å få til et samarbeidsforum/gruppe som har felles mål

Vedlegg

 1. Rutiner rundt ubetalt husleie
 2. Oppfølgingskontrakter
 3. Avtale om direkte trekk av husleien av trygden.
 4. Boligsosialt arbeid. Metoder og beste praksis

Videreføring av arbeidet

 Arbeidet pågår kontinuerlig

Vedlegg

2011 Konklusjonar samordning Avtale om husleietrekk i trygda Hndbok boligsosialt arbeid Startln retningslinjer vedtatt 16062015 i Ksak 5315