Boligskolen Kragerø

Kragerø kommune er ansvarlig for eksempelet.
Oversiktsbilde Kragerø
Ansvarlig aktør:
Kragerø kommune
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Vestfold og Telemark
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Kragerø kommunes boligskole er laget som et modulbasert kurs for flyktninger, men opplegget kan tilpasses alle relevante brukergrupper. Målet er at deltakerne skal kunne ta fullt ansvar for egen bosituasjon. Boligskolen skal tilbys alle med behov for kompetanseheving rundt bosituasjon og økonomi, ikke bare de som har spesielle utfordringer.

Resultat

 • Boligskolens inndeling i moduler gjør at opplegget enkelt kan tilpasses alle målgrupper, og også brukes i andre sammenhenger. 
 • Boligskolens inndeling i moduler gjør at kursene både kan gjennomføres i en undervisningsuke på fem dager, eller gjennom et semester i ordinær undervisning. 
 • Hver modul av boligskolen kan fungere som en selvstendig enhet.
 • Mange tema går igjen i flere moduler. Dette for å vise at det er mye som henger sammen og får konsekvenser for flere områder.
 • Det modulbaserte opplegget gjør det enkelt for kursleder å tilpasse undervisningen ved å droppe tema som sees som mindre viktige eller ikke passer inn i tidsplanen.
 • Det er lagt opp til at det trekkes inn eksterne ressurser som økonomirådgiver, vaktmester, renholder, og fagfolk fra renovasjon og brannvesen. 
 • Det gis veiledning som forberedelse før undervisningen for å sikre at så mange som mulig henger med på hvert tema.
 • Boligskolen har også vært arrangert for kommende huskjøpere, og kan også arrangeres for nyinnflyttede barnefamilier.
 • Kurset kan for eksempel tilrettelegges for beboere i kommunalt disponerte boliger, der rus og psykiatri lager ekstra utfordringer. Boligkontoret samarbeider da med aktivitets- og mestringsteam innen psykisk helse og rus, og boveileder med tanke på et tilpasset opplegg.
 • Materiell som brukes ved boligskolen i Kragerø kommune må gjerne brukes og tilpasses lokale forhold i andre kommuner.  

Modulene i boligskolen er:

Bakgrunn

Kragerø kommune har holdt sporadiske kurs i temaer som økonomi og vedlikehold tidligere. Fra 2019 fikk et nyorganisert boligkontor muligheten til å styre undervisningen. Eksisterende kursmateriell ble samlet og sortert, med en helhetlig plan for fremdrift og gjennomføring. Nye moduler ble lagt til, og målet om å dekke alle sider ved det å bo, fra norsk boligpolitikk til tips for rensing av sluk, var oppnådd ved kursstart i juni 2019. 

Målsettinger

Kragerø kommune sitt mål for kurset var at deltakerne skulle oppnå kompetanse til å ha fullt ansvar for egen bosituasjon. 

Sannsynlige effekter:

 • økt sikkerhet – færre personskader og materielle skader
 • økt økonomisk stabilitet – mindre mislighold og mindre belastning på sosialbudsjett
 • økt evne til problemløsning – mindre arbeidsbelastning for kommunal stab (vaktmestre etc.)
 • færre konflikter mellom beboere og huseiere

Mulige målbare resultater:

 • andel i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogram
 • psykiske symptomer og lidelser
 • trivsel, målt i elevundersøkelsen
 • antall mottakere av sosialhjelp 18-25 år

Målene ble satt med utgangspunkt i Husbankens kommuneprogram, aktivitetsplan 2019, hovedmål 2: "Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet", delmål 11: "Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å opprettholde en trygg og god bosituasjon" og Introprogrammet: "Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet. (…) Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedelse til å delta i arbeidslivet".

Det er et mål at både boligskolen og økonomikurs skal tilbys alle med behov for kompetanseheving rundt bosituasjon og økonomi; ikke bare de som har spesielle utfordringer.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

En boligkonsulent hadde som oppgave å sette sammen kursmateriell. Planleggingen ble gjort som følger: 

 • Gjennomgå, evaluere og redigere eksisterende materiell. Bruke dette som bakgrunn for en helhetlig kurspakke.
 • Utarbeide oversikt over moduler, legge opp en naturlig progresjon
 • Planlegge bruk av eksterne forelesere
 • Løpende dialog med flyktningetjenesten/Læringssenteret
 • Ferdigstille moduler, invitere forelesere
 • Sørge for enhetlig og lettforståelig design
 • Presentere kurset for Kommunalsjef Samfunn og deretter flyktningetjenesten i Kragerø kommune
 • Presentere kurset for kontaktpersoner i Husbanken sør 

Etter første gjennomførte boligskole ble opplegget evaluert, justert og forbedret før nye kurs ble arrangert.

Relevant lovverk

NOU/Stortingsmelding:

Sikre brukermedvirkning

Kragerø kommune gjennomførte spørreundersøkelser før boligskolen ble utviklet, hvor hovedsakelig norske personer med utfordringer ble involvert. Kommunen har også hatt åpne møter om Husbankens virkemidler og fremtidige boligløsninger for unge med spesielle utfordringer. Disse temaene er tatt inn i boligskolen. For øvrig har også  brukerrepresentanter har vært med på befaringer, og deltatt i utarbeidelsen av boligsosial handlingsplan i Kragerø.

Finansiering

Boligskolen er laget med egne midler og har vært en del av boligkontorets oppgaver fra omorganiseringen av boligkontoret høsten 2018. Boligkontoret har hatt et tett samarbeid med Husbanken gjennom kommuneprogrammet, men det har ikke vært tildelt midler til dette arbeidet. Både boligskolen og økonomikurs er knyttet til startlån og bruk av Husbankens virkemidler, som oppfølging for boligkjøpere.

Økonomikurs er finansiert av Fylkesmannen gjennom NAV, der en av boligkonsulentene har 20% stilling over to år som løper til mai 2021.

Suksessfaktorer

Kurset i seg selv ble godt mottatt. Spennvidde og relevans i temaene og fleksibilitet i undervisningen ga interesserte tilhørere som både spurte og spøkte gjennom kurset. Kragerø kommune mener å ha funnet en presentasjonsform som både er lett forståelig og seriøs. 

Samtidig med boligskolen har kommunen gjort utstrakt bruk av ekstraordinære tilskudd fra Husbanken, og igangsatt "Eie først" for flyktninger. Dermed er det en stor og variert gruppe mennesker som er aktuelle for boligkjøp. Kommunen ser en klar sammenheng mellom muligheten til å skaffe egnet bolig, kommunens bruk av startlån og tilskudd, oppfølging fra boligkontoret eller flyktningtjenesten, og enkeltfamiliers nye, trygge bosituasjon.

Boligskolen (og kurs i samarbeid med NAV) har bevisstgjort et stort antall familier, og satt bolig og boligkjøp som samtaletema i miljøer der boligkjøp ikke har vært vurdert, både av kulturelle eller av personlige årsaker.

Utfordringer underveis

 • Språknivå er klart en utfordring. Det kreves innsats fra Flyktningejenesten for å finne deltakere som klarer å følge ivrige forelesere, som også vil unngå overforenkling. Ved alle kursene er det nok lett for forelesere, som kjenner stoffet, å overvurdere deltakernes grunnkunnskaper.
 • Kommunen erfarer at deltakerne som har for dårlige norskkunnskaper får for dårlig utbytte av Boligskolen som helhet, selv om de sikkert kunne ha fulgt med på den praktiske biten.

Tips til andre

 • Kursholderne må være veldig oppmerksomme på forskjellen i språklig nivå og kunnskap blant deltakerne, og så langt det er mulig ta hensyn til at det er mennesker på alle slags utdanningsnivåer i gruppene. Dette gjelder både flyktninger med språklige utfordringer, og beboere med forskjellig grad av erfaringer.
 • Kursholderne må sikre seg at så mange som mulig henger med i hvert eneste tema, helst helt ned på begrepsnivå.
 • Undervisningen bør lene mer mot dialog enn forelesning.
 • Det er stort sett to foredragsholdere til stede i undervisningen, enten to fra boligkontoret, eller en pluss en ekstern.
 • Alle modulene er basert på at lysbildene i stor grad er selvforklarende.
 • Kurset inneholder store informasjonsmengder, og sannsynligvis er det bedre å kunne gi deltakerne fordypning der man ser at de viser interesse og kommunikasjonslyst.
 • Det er innlysende at enkelte moduler krever mindre tid. En undervisningstime kan gjerne ta for seg mer enn én modul slik at de tyngre modulene som omhandler f. eks. økonomi og vedlikehold går over flere undervisningstimer.
 • Når boligskolen har vært gjennomført i en full undervisningsuke, har øktene vært på tre øker av 90 minutter over fem dager. Den har da blitt gjennomført i slutten av juni og i vinterferien.

Vedlegg

Beskrivelse av Boligskolen Kragerø (PDF)

Presentasjon av Boligskolen Kragerø (PPT)

Videreføring av arbeidet

Boligskolen er gjennomført flere ganger, men er fortsatt litt i utprøvingsfasen. Det er i utgangspunktet tenkt at den skulle avholdes årlig. Boligskolen er ikke endret annet enn at modulene ble fordelt annerledes; fra en uke på fem dager à tre økter, til en halvannen times økt hver onsdag i 15 uker. Den ble lagt inn i ordinær undervisning gjennom hele høsten 2020. Revidert versjon 2020 har flyttet noe om på modulene ut fra behov og engasjement hos kursdeltakerne.

Bosetting av få flyktninger, omorganisering av flyktningetjeneste/læringssenter og koronarestriksjoner har laget noen utfordringer for boligskolen i 2020, men boligkonsulent og økonomirådgiver i NAV gjenopptar arbeidet med planlegging og gjennomføring av nye kurs våren 2021. 

Det arbeides med å legge boligskolen inn i NAV-tiltaket "Sjef over egen økonomi" som har fått prosjektstøtte fra Fylkesmannen. Ved å velge ut, og eventuelt komprimere moduler kan Kragerø kommune tilby en guide til nyetablerte familier, til førstegangskjøpere og til andre som får starthjelp eller oppfølging fra NAV.


Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon