Boligskolen for flyktninger i Rana

Rana kommune er ansvarlig for dette eksempelet.

Mo i Rana høstbilde
Ansvarlig enhet:
Flyktningetjenesten i Rana kommune
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Målet for prosjektet Boligskole for flyktninger i Rana er å øke kompetansen hos flyktningene i deres boligkarriere, samt å styrke bo-oppfølging og veiledning i bolig. Et annet mål var å øke gjennomstrømningen i Flyktningetjenestens gjennomgangsboliger, slik at de kunne fristilles til nye bosettinger. Tiltak i prosjektet skulle bidra til det boligsosiale arbeidet i kommunen, slik at vi opprettholder Rana kommunes visjon om at ‘’alle skal bo trygt og godt’’.  

Resultat

 • Seks av femten husstander har kjøpt eller leid seg bolig i det private marked etter å ha deltatt på kommunens boligskole.
 • Flyktningene som deltok på boligskolen har lært mer norsk og blitt bedre integrert.
 • Utleiere føler økt trygghet ved utleie.
 • Bedre gjennomstrømming i de kommunale boligene, som igjen har bidratt til flere ledige boliger til bosetting av nye flyktninger. 
 • Bredere kompetanse på det boligsosiale området i kommunen.

Bakgrunn

Rana kommune har vedtak om bosetting av inntil 50 flyktninger per år. I tillegg ble det i 2015 fattet vedtak om bosetting av syriske overføringsflyktninger. Kommunen har bosatt flyktninger siden slutten av 1980-tallet, men har de siste årene hatt utfordringer med dette på grunn av boligmangel.

Det er vanskelig for flyktninger å få innpass i det private utleiemarkedet. Rana kommune erfarer at en stor andel av flyktningene trenger bistand fra kommunen til å finne bolig. Manglende språkkunnskaper, svake sosiale nettverk, liten kunnskap om det norske samfunnet og det offentlige hjelpeapparatet, gjør flyktninger til en sårbar gruppe på boligmarkedet.

Utleierne stiller stadig større krav til leietakerne. Mange utleiere godtar ikke depositumgarantier fra NAV. Enkelte utleiere krever dessuten at leietakerne må være i fast jobb før de får leie bolig.

Målsettinger

 • Gi flyktningene kompetanse om det norske boligmarkedet, noe som kan hjelpe dem til å skape seg en boligkarriere gjennom å leie eller kjøpe seg bolig på egen hånd.
 • Skape økt gjennomstrømning i de kommunale gjennomgangsboligene, slik at flere av de kommunale boligene kunne frigjøres til ny bosetting.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1:
Rana hadde 573 kommunalt disponerte boliger i 2015. Flyktningetjenesten disponerer rundt 100 boenheter. Ni av disse boligene eies av kommunen, mens resten leies i det private boligmarkedet. I overkant av 60 flyktninger ble bosatt i 2015, og 62 personer i 2016, hvorav 13 er enslig mindreårige. De fleste flyktningene blir boende i kommunale boliger i lengre tid. Det er et mål å få de over i det private leiemarkedet eller i egen bolig. Målet for boligskolen er å skaffe flyktningene kompetanse om boligmarkedet og om hvordan ta vare på egen bolig, for å slik kunne hjelpe de til å skaffe egen boligkarriere.

Trinn 2:
«Boligskolen for flyktninger» ble startet av flyktningetjenesten i Rana i 2014. Tiltaket retter seg mot flyktninger som bor i kommunal bolig, og som har mulighet til å skaffe seg egen bolig gjennom leie eller kjøp.


Trinn 3:

15 husstander, 5 flyktningfamilier og 10 enslige, fikk individuell oppfølging, mens 49 flyktninger fikk gruppevis veiledning. Siden veiledninga i stor grad dreide seg om hvordan man kjøper bolig, samarbeidet boligskolen med kommunens boligkontor. Boligskolen har lånt forelesere fra Nav og karrieresenteret i Mo i Rana, og ellers selv stått for undervisningen. Her er noe av «pensum»:  

 • Gjennomgang av Husbankens lånekalkulator, retningslinjer og virkemidler.
 • Individuelle samtaler med vekt på den enkeltes livssituasjon og økonomi.
 • Kunnskap om lokalt boligmarked.
 • Innføring i hvordan man går på visning og gir bud.
 • Veiledning om økonomi, kosthold og ernæring, å eie og å leie bolig.
 • Husleieloven - rettigheter og plikter i et boforhold.
 • Praktiske eksempler på hva man må passe på i en bolig. 

Relevant lovverk

 • Husleieloven
 • Avhendingsloven

Sikre brukermedvirkning

Aktiv deltakelse gjennom gruppe- og individuell veiledning/samtale. Fokus er hjelp til selvhjelp.

Gjennom dialog og tilstedeværelse gis deltakerne kunnskap som nødvendig verktøy for å kunne starte sin egen boligkarriere.

Finansiering

Det ble søkt om boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken i februar 2014. Tilsagnet på kompetansetilskuddet på inntil kr 550 000,- kom i mai 2014. Kommunen har stilt med egenfinansiering på kr 210 000,-.

De økonomiske virkemidlene ble brukt til dekning av lønnskostnader for 1 prosjektmedarbeider, deler av lønnskostnad til prosjektleder og prosjekteier. Leie av demoleilighet/ innkjøp av utstyr til leiligheten til bruk i gruppe veiledningen. Kurs og/eller konferanse etter behov for prosjektmedarbeideren.

Suksessfaktorer

 • Den enkelte flyktning/familie trenger tett oppfølging.
 • Gruppesamtaler/felles informasjon om ulike temaer knyttet til bolig og boligmarkedet.
 • Flyktningene trenger bistand i prosessen fra leie til eie.
 • Kommunen må ha god dialog med private utleiere.
 • Bør ha ei demonstrasjonsleilighet til bruk i praktisk opplæring.

Utfordringer underveis

 • Kommunen hadde på forhånd forberedt seg på at enkelte flyktninger ikke kom til å ville ha boliglån på grunn av sin religiøse tro, som viste seg å ikke bli ett problem. Koranen tillater nemlig det som anses å være absolutt nødvendig. Mange muslimer anser boliglån som en absolutt nødvendighet når de lever i det norske samfunnet.
 • I den individuelle oppfølgingen dukket det opp uforutsette problemstillinger , eks konflikt innad i familien, økonomiske vansker med gjeldsproblematikk, som har ført til tidkrevende veiledning.
 • Fremmedfrykt blant potensielle utleiere
 • Høyere boutgifter når deltakeren går over fra å leie kommunal disponert bolig til å leie egen bolig i det private leiemarkedet eller kjøpe bolig selv, har vist seg å være en utfordring. Mange ønsker ikke økte boutgifter, og Nav stiller krav til deltakerne om ikke å øke boutgiftene sine da dette vil kunne medføre behov for økonomisk sosialhjelp.

Tips til andre

 • Det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig: På den ene siden er det viktig med gjennomstrømming i utleieboligene, slik at det blir ledige boliger til bosetting. På den annen side kan trygge rammer være avgjørende for den enkeltes utviklingsmuligheter. Utdanning gir muligheter i arbeidsmarkedet, som på sikt vil gjøre den enkelte økonomisk selvhjulpen, og dermed i stand til å kjøpe bolig.
 • Det er ikke alltid at det å kjøpe egen bolig er den beste løsningen. Kommunen erfarer at noen av de som kjøper bolig med en gang, blir så avhengig av inntekt at de blir fanget i lavtlønte arbeidsforhold. I noen tilfeller kan det være riktig å starte med leiebolig.

Vedlegg

To veiledere er utarbeidet som kan hjelpe andre kommuner i deres bosettingsarbeid:

Andre nyttige dokumenter som er brukt i undervisningen:

Her kan du lese rapporten fra prosjektet "Boligskolen for flyktninger».

Videreføring av arbeidet

Rana kommune vil fortsette gi individuelle veiledninger, og fletter nå boligpensumet inn i introduksjonsprogrammet.