Boligskole Oslo

Ansvarlig aktør:
Oslo kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Oslo
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Velferdsetaten samarbeider med Voksenopplæringen i Oslo, som har ansvar for introduksjonsordningen. Det er gjennomført undervisning i skoletiden ved intro, der flyktningene har fått opplæring i viktige ferdigheter og kunnskap som kreves for å bo i Norge. Brann- og redningsetaten, Boligbygg KF, Renovasjonsetaten og andre har gitt praktisk innføring i områder som er grunnleggende. Husbanken har holdt workshop med bruk av «Sjef i eget liv». Boligbygg KF har stilt en treningsbolig til disposisjon der deltagerne har fått kurs i praktiske tema. 

Resultat

 • Deltagerne gir tilbakemelding om at dette har bidratt til at de tenker lenger i forhold til å kjøpe egen bolig, og hvor i Norge det er realistisk å etablere seg.
 • Involverte virksomheter opplever at dette er en ny og nyttig måte å informere på for en gruppe de ikke tidligere har kommunisert med. 

Bakgrunn

En kartlegging blant de som arbeider med flyktninger i Oslos bydeler viste at det er store utfordringer med det praktiske rundt å bo, og også med nabolag. 

Målsettinger

 • Reflektere med brukerne rundt fremtidig bosituasjon.
 • Gjennomføre en pilot med tre bolker undervisning i en klasse ved introduksjonsordningen.
 • Gjennomføre øvelser, helst i treningsleilighet.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: Velferdsetaten kartla utfordringer flyktninger møter når de skal «bo på norsk» gjennom å spørre de ansvarlige i Oslo kommunes bydeler.

Trinn 2: Velferdsetaten inngikk en avtale med Voksenopplæringen om å disponere et antall timer i to semestre på intro-ordningen.

Trinn 3: Aktuelle virksomheter bel invitert til en workshop der vi kom fram til temaer å undervise i, omfang og form. 

Relevant lovverk

Opplæringsloven. Introduksjonsloven.

Sikre brukermedvirkning

Ved oppstart av skolen satte vi av 2 undervisningstimer der tema målet var å få en dialog om hva flyktninger generelt trenger å lære mer om/hva vil dere lære?

Dette ble gjennomført med en gruppe som var på meget lavt språklig nivå, men ga noen svar.

Senere gjorde vi samme øvelse med en gruppe som er på slutten av intro-perioden. Her var både språk- og refleksjonsnivået mye høyere og vi fikk gode råd fra disse.

Finansiering

Kompetansetilskudd fra Husbanken 

Suksessfaktorer

 • Forankring i involverte virksomheter
 • Brukerorientering og – deltagelse
 • Pedagogisk opplegg

Utfordringer underveis

 • Å tilpasse tiltaket til aktivitetene i introduksjonsordningen, slik den er organisert

Tips til andre

 • Involvere brukerne i forkant
 • Involvere bidragsytere tidlig slik at det skapes eierskap og entusiasme 

Rapporter

eksempel boligskole kartlegging i forkant eksempel boligskole undervisningsmateriell innledning

Videreføring av arbeidet

Det vil bli tatt stilling til om tiltaket skal skaleres opp og bli byomfattende eller om det eventuelt skal gjennom føres ved Ila mottak fra 2017