Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018, Tromsø kommune

Tromsø kommune er ansvarlig for dette eksemplet. 

Tromsø sentrum
Ansvarlig aktør:
Tromsø kommune
Ansvarlig enhet:
Stab for politisk og administrativ ledelse
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Troms og Finnmark
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Nok og riktige boliger, på rett sted. Dette er Tromsøs første helhetlige plan for boligpolitikken, og erstatter Boligsosial handlingsplan 2009-2014. Planen omfatter det ordinære boligmarkedet, boligsosiale utfordringer og muligheter, noen prinsipper for byutvikling, samt organisering og samarbeid med private boligaktører. Planens ambisjon er at den skal bidra til at det bygges nok boliger, riktig variasjon i boligtyper, og at boligene bygges på steder der de bidrar til ønsket byutvikling. Det er et hovedpoeng at de boligsosiale oppgavene i størst mulig grad integreres i den ordinære boligbygginga, og i så måte også bidrar til større generell boligbygging. Dette krever samarbeide mellom kommunen, boligbransjen og Husbanken. En stor del av framtidas boligetablering og byutvikling vil skje i eksisterende byområder. Planen omfatter derfor både eksisterende og ny boligmasse, og har fokus på fortetting og komplettering av eksisterende områder (bydeler og bydelssenter) som prinsipp for byutviklinga. Dette er prinsipielle innspill til kommuneplanens arealdel der konkret arealbruk besluttes.

Resultat

 • felles forståelse av boligpolitiske og boligsosiale mål og strategier
 • delvis felles forståelse av hvilke tiltak som må til for å føre oss frem til målene 
 • systematisering av prosjekter som pågår og skal igangsettes i kommunen, slik at disse har en forankring i overordna plan
 • innført plantypen boligprogram som konkretiserer Boligpolitisk handlingsplan sett opp mot kartlegging av brukergrupper  
 • prioritering av tiltak, sett opp mot økonomiplan
 • god forankring i boligbransjen, tverrpolitisk forankring i kommunen, og god forankring i Husbanken
 • god forankring i overordna kommunale planer: Økonomiplan og kommuneplanens arealdel
 • forankring i administrasjonen i Tromsø kommune (her gjenstår noe)

Bakgrunn

Det boligsosiale arbeidet i kommunen var operativt, men noe fragmentert og prosjektbasert, og ansvaret fordelt på mange avdelinger internt i kommunen, med til dels dårlig samhandling og kompetansestrid.

Kun prosjektbasert kobling mellom økonomiplan og boligsosiale tiltak.

Det generelle boligpolitiske arbeidet retta mot det ordinære boligmarkedet har ikke hatt noen uttalt forankring siden 80-tallet da feltet ble overlatt til markedskreftene i de fleste kommuner i Norge.

Dårlig samhandling mellom premissgiving, planlegging og gjennomføring av planer med hensyn til boligtyper, sosial infrastruktur og senterstruktur.

Målsettinger

Prosjektmålene slik de ble vedtatt i prosjektplan av byrådet 27.02.14:

 • et sammenstilt grunnlag gjennom en oppdatert analyse (eksisterende og ny kunnskap)
 • et avklart handlingsrom/mulige virkemidler (offentlig/privat)
 • samordning med, og innspill til, kommuneplan og arealdel
 • forslag til en operativ boligpolitisk handlingsplan med
  • forankrede langsiktige målsettinger 
  • valg av de riktige boligpolitiske verktøyene for Tromsø på lang og kort sikt
  • fordeling av ansvar, fremdrift og finansiering for tiltak på kort sikt (4 år)

Målene for boligpolitisk handlingsplan ble vedtatt i prosjektplanen som markerte oppstart av planarbeidet, og strategiene ble utdypet og justert gjennom planarbeidet. De ble til slutt vedtatt slik:

Hovedmål og strategier

Nok og riktige boliger til å dekke befolkningsveksten

 • effektiv og forutsigbar tilrettelegging for stabil boligbygging
 • aktiv bruk av tomtereserven (offentlig og privat)
 • riktig boligtilbud til alle grupper, både i eie- og leiemarkedet

Nok og riktige boliger til vanskeligstilte i boligmarkedet

 • flest mulig kommunalt disponerte boliger integrert i ordinære bomiljø
 • flest mulig beboere inn i egen egnet bolig (eid eller leid)
 • langsiktig forvaltning og fornyelse av kommunalt disponerte boliger
 • Tromsø kommune skal disponere nok og riktige boliger til å dekke behovet

Boligbygging som gir ønsket byutvikling og transportmønster 

 • Styrking av bydels-sentrene som bærekraftig fortettings- og knutepunktstrategi
 • helhetlige planer styrer utvikling av bydels-sentrene
 • god boligmiks i alle bydeler

Riktig organisering og samarbeid for en operativ boligpolitikk

 • tydelig, velfungerende og politisk omforent boligpolitikk
 • kommunen som forutsigbar aktør, samarbeidspartner og tilrettelegger
 • nytenking, sosial innovasjon og bruk av virkemiddelapparatet i samhandling med flere boligaktører
 • forbildeprosjekter og forbildeområder som viser vei

Effektmål

 • nok og riktige boliger, som samtidig skaper ønsket byutvikling

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Framdrift i fire faser slik de ble vedtatt i prosjektplan av Byrådet 27.02.14

Fase Forarbeid Utredningsfase Strategisk fase Planforslagsfase
Milepæl 1: forankre mål 2: definere mulige verktøy 3: velge riktige verktøy for Tromsø plan for bruk av verktøyene
Dokument prosjektplan (sak til behandling) mulighetsstudie (sak til orientering) valg av virkemidler (sak til behandling) handlingsplan (sak til vedtak i kommunestyre)
Tidspunkt februar 2014 juni 2014 oktober 2014 desember 2014

Det ble lagt til grunn en ambisiøs fremdriftsplan for ferdigstilling av planforslag på et år. En slik planprosess dimensjoneres vanligvis til to år.  Fasenes innhold ble holdt, og fremdriften oppfattet som forutsigbar selv om tidspunktene ble forskjøvet.

Se for øvrig Prosjektplan vedtatt i byrådet 27.02.14.

Relevant lovverk

 • plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, rikspolitisk bestemmelse om kjøpesenter etc.
 • lov om kommunale tjenester
 • løpende om oppdatert regelverk i Husbanken
 • gjeldende kommunale planer basert på statlige lover, regler og føringer nevnt over

Sikre brukermedvirkning

Organisering slik beskrevet i Prosjektplan vedtatt av byrådet 27.02.14

Det er de som skal bruke og gjennomføre planen som har medvirket til å lage den. Ulike brukergrupper - tjenestemottakere og beboere - har blitt hørt i prosessen med prinsippavklaringer. Brukermedvirkning i konkrete prosjekter er forutsatt løst på prosjektnivå i boligprogrammene.  

Boligpolitisk handlingsplan skal samordne kommunens boligpolitiske tiltak, mens boligprogrammene for de ulike gruppene skal konkretisere bolig- og tjenestetilbudet på individnivå.

Det første boligprogrammet – for utviklingshemmede – ble utarbeidet parallelt med boligpolitisk handlingsplan. Begge planene ble vedtatt i samme kommunestyremøte den 29.04.15.

Det er viktig å kartlegge behovene når boligprogrammene skal utvikles. Kommunen konkluderer med at det er behov for differensierte bolig- og tjenestetilbud tilpasset den enkelte beboer/tjenestemottaker. Dette er i henhold til boligpolitisk handlingsplan sin modell med integrerte boligklynger som fungerer som supplement til tradisjonell enten-eller, altså bofellesskap med base, eller enkeltstående bolig med timebasert hjemmetjeneste.

Boligklynge-modellen gir større variasjon og mer individuelt tilpassa løsninger innenfor bolig- og tjenestetilbudet til den enkelte gruppen.

Finansiering

 • Husbankens kompetansemidler finansierte 50% av kommunens kostnader med planarbeidet.
 • Ressursgruppa ble finansiert av deltakerne selv, men organisering ble fasilitert av Næringsforeninga mot et symbolsk honorar.

Suksessfaktorer

 • medvirkning fra boligbransjen (ressursgruppa)
 • politisk prioritering av tiltak, også i økonomiplanen
 • forutsigbar prosess

Utfordringer underveis

 • motstand mot endringer og nye roller i administrasjonen/autonome fagmiljøer
 • for svak administrativ tverrfaglig ledelsesforankring til å gjøre noe med punktet over
 • politisk prioritering av kortsiktige tiltak, fremfor langsiktige strategier og planarbeid 

Tips til andre

 • Skaff god og tverrfaglig ledelsesforankring – politisk og administrativt.
 • Legg en plan for planarbeidet og hold den - også om det tar lengre tid enn tenkt.
 • Tenk samhandling med sivilsamfunnet - boligbransjen, frivillige og beboere/tjenestemottakere selv, og deres pårørende som ressurspersoner.

Rapporter

Boligpolitisk handlingsplan Tromsø, kortversjon Boligpolitisk handlingsplan, Tromsø, Fullversjon Boligprogram utviklingshemmede mars 2015

Publiserte artikler

Boligpolitisk handlingsplan finnes i en kortversjon, og en fullversjon.

Kortversjonen anbefales for de som ønsker en rask innføring i hovedpunktene i planen.

Fullversjonen har flere drøftinger, og er ment som underlag og beskrivelse av handlingsrommet for videre arbeide med gjennomføring av planen.

Denne versjonen (datert 16.03.15) er vedtatt av kommunestyret i Tromsø 29.04.15, etter høring og merknadsbehandling. Hele saken kan ses under sak 70/15 her

I tillegg kan det være greit å se prosjektplanen, se byrådet sak 57/14, 27.02.14.

Boligprogram for personer med utviklingshemming og innen rus- og psykisk helse fra Tromsø kommune

Videreføring av arbeidet

Boligpolitisk handlingsplan er grunnlag for flere tiltak som er gjennomført i Tromsø kommune. I 2021 arbeider kommunen med en ny boligplan. Dette eksempelet blir derfor ikke oppdatert, men beskrivelsen av hvordan en kommune kan gå fram for å utarbeide en boligplan er fortsatt relevant.