Boliger med heldøgnstjenester i Bodø

Bodø kommune er ansvarlig for dette eksempelet. 

Bodø

Foto: Colourbox

Ansvarlig aktør:
Bodø kommune
Ansvarlig enhet:
Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Nordland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Tilbud: Boliger med heldøgns tjenester/døgnbemanning
Beliggenhet: Sentrumsnært, ordinært bomiljø
Bemanning: Døgnbemanning
Målgruppe: Personer med ROP-lidelser
Antall: 16 leiligheter
Ferdig: 2016
Byggherre: Bodø kommune  
Arkitekt: Borealis arkitekter
Eieform: Kommunal
Hålogalandsgata gir et helhetlig tilbud til personer med vedvarende rusmiddelproblematikk og alvorlig psykiske lidelse. Det er et tilbud til mennesker i aktiv rus, og det har gitt stabilitet og forutsigbarhet til mennesker som tidligere har hatt store utfordringer. Dette er en varig bolig med heldøgns omsorg. 

Resultat

 • Færre bostedsløse i kommunen.
 • Ivaretakelse av kronisk psykisk syke pasienter.
 • Færre hyppige og kortvarige innleggelser i somatikk/psykiatri.
 • Har redusert ressursbruk hos politi, spesialisthelsetjenesten, legevakt, AMK etc. fordi beboerne blir ivaretatt av helsepersonell ved Hålogalandsgata.
 • Beboere har fått et stabilt boforhold, og faste kontaktpersoner som følger opp avtaler, gjøremål og koordinere tjenester. Tilbudet kan bidra til økt livskvalitet og reduksjon av ensomhet gjennom mulighet for fellesskap.

Bakgrunn

Mennesker med omfattende ROP-lidelser var overrepresentert blant bostedsløse. Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen hadde, med driftsmidler fra Bodø kommune, gitt tilbud om bolig med bistand i mange år. Dette tilbudet hadde imidlertid ikke kommet alle til gode. En del leide campinghytter, bodde på hospits eller i andre midlertidige boformer. Døgnbemannede botilbud til mennesker med ROP-lidelser hadde vært under planlegging i mange år før bl.a. Hålogalandsgata, som et av flere ulike tilbud ble realisert.

Målsettinger

Hovedmål:

 • Sikre gode, trygge og stabile boforhold for mennesker som sliter med psykisk lidelse og et omfattende rusmisbruk.
 • Skape grunnlag for verdighet, livskvalitet og skadebegrensning for beboerne.
 • Utvikle gode modeller for bosetting av målgruppen.
 • Utvikle kunnskap knyttet til botilbudet.

Delmål:

 • Tilsette kvalifisert personale som kan ivareta de oppfølgingsbehovene som målgruppen har.
 • Utarbeide rutiner og retningslinjer for den daglige driften.
 • Søke/utvikle samarbeid med spesialisthelsetjeneste, politi, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner m.fl.
 • Sikre god beboersammensetning.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1:

Hålogalandsgata er et resultat av mange års planlegging av boliger for mennesker med ROP-lidelser. Prosjektet var forankret i Rusmiddelpolitisk plan 05/110, Psykiatriplan 06/29, Boligsosial handlingsplan 06/97 samt Rusmiddelpolitisk plan PS sak 08/56. Botilbudet ble opprinnelig planlagt i en annen bydel, og ultimo 2010 ble det gitt tilsagn om tilskudd til utleiebolig basert på den på dette tidspunkt planlagte løsningen.

En arbeidsgruppe hadde jobbet med å planlegge bl.a. personellbehov og arkitektonisk utforming av bygget. Utgangspunktet var ombygging av en eksisterende bygning, men det ble etter hvert klart at en slik løsning ikke ville gi en optimal og tilfredsstillende arealutnyttelse. Det ble utarbeidet et nytt løsningsforslag basert på at eksisterende bygg skulle rives, og at det skulle bygges et nytt bygg.

Trinn 2:

Bystyret besluttet i 2010 i sak 2010/2683 at botilbudet i Hålogalandsgata skulle driftes kommunalt. Helse og omsorgsavdelingen ved Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus ble eier av tiltaket. Det ble etablert en egen referansegruppe med brukerorganisasjonen til målgruppen, en erfaringskonsulent samt leder for oppfølgingstjenesten og ansatte i tjenesten

Trinn 3:

I mars 2012 ble det igangsatt en vurdering av alternative tomter. Dette blant annet på bakgrunn av naboprotester (NIMBY-problematikk) i forbindelse med opprinnelig plan for lokalisering. Som følge av dette ble det i bystyremøte mars 2012 vedtatt å endre lokalisering. Den nye tomta ble vurdert som bedre med gangavstand til funksjoner for dagliglivet som butikk, post, bank, lege, apotek m.m. Medio 2012 sendte kommunen ny søknad om tilskudd basert på ny prosjektplan med tilhørende kostnadsramme. Medio 2012 ble det gitt nytt tilsagn om tilskudd.

Trinn 4:

I mars 2014 ble det tilsatt prosjektleder for planlegging av driften ved Hålogalandsgata. Dette handlet blant annet om tilsetting av kvalifisert personell, faglig innhold, samarbeide med arkitekter om innredning m.m.

Trinn 5:

Etablering av Hålogalandsgata ble organisert som et prosjekt, og i henhold til opprinnelig plan skulle boligene være innflyttingsklare ultimo 2014. Av ulike årsaker, blant annet fordi det ikke var budsjettert med tilstrekkelig med driftsmidler til å kunne starte opp, ble innflytting utsatt.

Bystyret besluttet også at det skulle gjøres en konsekvensutredning av hva etableringen av Hålogalandsgata ville gjøre med det totale tilbudet innenfor dette feltet i Bodø, Dette medførte at innflytting først var klart primo 2016. Det ble så en gradvis innflytting frem til sommeren 2016. Nærmere beskrivelse av denne prosessen finnes i Prosjektrapport for Hålogalandsgata datert 16.12.2016.

Samarbeid med andre:

Samarbeid mellom enheter i kommunen har blitt bedre da man har kommunisert egne roller og dermed fått bedre forståelse for hverandres tjenestetilbud. Veldig godt samarbeid med Boligkontoret. Det er etablert samarbeidsavtale med politiet. Godt samarbeid med DPS. Det er tatt initiativ for å få styrke/videreutvikle samhandlingen mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Nabolag:

Ingen spesielle tiltak er gjort, i og med at stedet ikke ligger tett på ordinære boliger eller skole. Stedet har derimot nærhet til butikksenter med alle tilbud, næringsbygg, apotek, politi, brann og legevakt.

 

Relevant lovverk

 • Lov om kommunehelsetjeneste med relevante forskrifter og rundskriv
 • Lov om sosiale tjenester i NAV
 • Lov om pasientrettigheter
 • Lov om psykisk helsevern
 • Husleielov m.m.

Sikre brukermedvirkning

 • Det ble etablert en egen referansegruppe med brukerorganisasjonen til målgruppen, en erfaringskonsulent samt leder for oppfølgingstjenesten og ansatte i tjenesten
 • Er politisk vedtatt av bystyret av tjenesten skal ha en Recovery-orientert praksis.  
 • Har vært fokus på brukermedvirkning fra oppstart. Personal har fått foredrag, kurs og videreutdanning. Jevnlige beboermøter. Spørreundersøkelse blant beboerne etter en tids drift,

Finansiering

Tilskudd til utleieboliger fra Husbanken kr. 22.925.000,- 
Total prosjektkostnad: kr. 81.000.000,-

Suksessfaktorer

 • brukermedvirkning
 • fleksibilitet i daglig praksis, men samtidig en overordnet struktur
 • døgnbemanning
 • nøye planlegging kombinert med tett oppfølging
 • tett oppfølging uten tidsbegrensede vedtak
 • Adl-trening
 • stabil bemanning
 • bostabilitet
 • fullverdig bolig – grunnlaget for et hjem
 • sentral lokalisering av bygget. Er nært butikk, legekontorer, legevakt, samt somatisk og psykisk spesialisthelsetjeneste. Nært kollektivtransporttilbud.

Utfordringer underveis

 • Lite informasjon om beboere i forkant av innflytting gav utfordringer. Løsning: H131 fremsatte krav til bedre informasjon. Gjennomført ROS-analyse på enkelte brukere, i forkant av innflytting.
 • Manglende samarbeid med interne/eksterne instanser (politi/spesialisthelsetjeneste/kriminalomsorg m.fl.). Løsninger: Har etablert tettere samhandling med flere parter etter hvert. Avklaring av hvilke roller de ulike partene skal ha i forhold til oss og hverandre.
 • Byggets utforming har begrensninger. Løsning: Ros analyse av det byggtekniske ifht. sikkerhet/gjennomføre nødvendige utbedringer

Tips til andre

 • Gjennomtenkte byggetekniske løsninger, som er tilpasset brukergruppen og ansatte. Anbefaler ROS analyse i forkant.
 • Tilrettelegge for kompetanseheving for ansatte.
 • God plan på innflytting av beboere. For eksempel, sammensetning av beboere (psykiske lidelser, historikk).
 • Legg opp realistiske bemanningsplaner.
 • Ikke undervurder somatiske helseutfordringer i tillegg til rus/psykiske lidelser. 
 • Tilgang på psykiater.
 • Våge å prøve i vanskelige saker der det er uenighet om hvem som har ansvaret – viktig at alle parter er enige om det.
 • Våge å prøve der det er uavklart hva som er behovet/utvise fleksibilitet og vilje til å forsøke.

Vedlegg

Nettsider:

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon