Boliger for personer med utviklingshemming i Aarhus

SINTEF Byggforsk har beskrevet eksempelet.
fasade med kafe
Foto: Lisbet Kristiansen 
Ansvarlig aktør:
Aarhus kommune, Danmark
Kommunestørrelse:
Stor
Sted:
Internasjonalt
Fylke:
Internasjonalt
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Målgruppe: Unge og voksne med utviklingshemming og med behov for noe "pedagogisk støtte" i hverdagen.
Størrelse: 16 boliger
Ferdigstillelse: 2012
Byggherre: Andelssamfundet i Hjortshøj, i samarbeid med Aarhus kommune
Arkitekt: CUBO arkitekter A/S Aarhus og FORCE 4 arkitekter A/S
Eieform: Kommunale boliger
Andelssamfundet i Hjortshøj er et bofellesskap og et økosamfunn nord for Aarhus i Danmark. Bostedet heter Vimby og betyr "velkommen i min bydel". Én av bogruppene er for personer med psykisk utviklingshemming. Denne ble etablert i  2012. Eksempelet viser på en forbilledlig måte hvordan personer med utviklingshemming kan inkluderes og være en ressurs i et lokalsamfunn. Inkludering forutsetter at man også løfter blikket og ser nærmere på hva slags lokalsamfunn beboerne skal inkluderes i. Eksempelet viser et område med en spesiell ideologi, men SINTEF mener likevel at noen av erfaringene er mulig å overføre til mer ordinær områdeutvikling i Norge. 

Resultat

 • Etableringen av bogruppe 6 er en suksess både for de 16 beboerne i ulik alder beboere og ansatte. 
 • Prosjektet har lykkes med inkludering av personer med utviklingshemming i et lokalsamfunn. 
 • Beboerne har fått et trygt og oversiktlig miljø og har felles aktiviteter og sosialt samvær med andre i lokalmiljøet. Måten å jobbe på omtales av personalet som "landsbypedagogikk".
 • Beboerne har både fått sin drømmebolig og god støtte i hverdagen. Dette gir selvtillit, og de føler seg verdsatt. Fra å være urolige og avhengig av pårørende for å mestre hverdagen, er de i dag en del av en struktur og et større fellesskap - en stor familie. 
 • Beboerne bidrar inn i aktiviteter i området, blant annet butikker og verksteder til glede for alle i området. 

område

Foto: Karin Høyland

Bakgrunn

Andelssamfundet i Hjortshøj ble stiftet i 1986. Det var Andelssamfundet selv som tok initiativ til å etablere "Bogruppe 6" som en del av sitt område, men det tok mange år før de fikk til et samarbeid med kommunen. En intensjonsavtale ble da inngått med Aarhus kommune, som har stått for planleggingen og byggingen av husene. Det ble brukt betydelige midler og tid til utvikling av idé og løsninger. 

Arbeidet ble støttet av Realdania, et dansk fond som støtter denne typen bolig- og lokalmiljøutvikling.  

Målsettinger

 • Målsettingen for hele området er å skape et sosialt-økologisk lokalsamfunn, hvor man sammen prøver ut nye miljømessige tiltak og sosiale fellesskapsformer.
 • Videre er målet med å inkludere boliger for psykisk utviklingshemmede å gi denne gruppen et meningsfullt og godt liv sammen med andre beboere i et nabolag og utenfor de normale institusjonene.
 • En slags "landsbypedagogikk" ligger til grunn for det pedagogiske tilbudet som gis. Denne pedagogikken innebærer samspill med folk og virksomheter i lokalmiljøet.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Oppsummering

Andelssamfundet i Hjortshøj er et bofellesskap som er basert på en økologisk ideologi. De har klare mål knyttet til inkludering, fellesskap og bærekraft. Området har vært etappevis utbygd siden 1992. Andelssamfundet består i dag av ca. 300 mennesker fordelt på åtte forskjellige boliggrupper med hver sine felleshus.

Bofellesskapet for personer med utviklingshemming heter "Bogruppe 6". Det består av 16 små hus og et felleshus i midten, og det har plass til 16 beboere. Aarhus kommune anser tilbudet som vellykket. Bogruppen er et forbilde som viser hvordan inkludering i et lokalmiljø kan bli en kvalitet for alle.

Lengre beskrivelse

I dag bor det ca. 300 mennesker fordelt på åtte forskjellige bogrupper i Andelssamfundet. De siste husene holder nå på å bli bygget, og man er i gang med å oppføre flere "grønne" butikker og virksomheter. Hver av bogruppene består av boliger og et felleshus. Felleshusene brukes blant annet til fellesmiddager enkelte dager. I tillegg har hele området et stort felleslokale til fellesarrangementer, og det er etablert en liten butikk og flere små næringsvirksomheter.

plantegning

Illustrasjon fra rapporten "Velkommen i min baghave ". Publisert med tillatelse fra forfatteren Lisbet Kristiansen.

Andelssamfundet bygger på en visjon om et økosamfunn, med verdier som økologisk balanse, sosialt fellesskap, felles ansvar, ny lokalbasert økonomi, nye boformer, en folkekultur og et reelt demokrati. Den gradvise utbyggingen bidrar til at det stadig kommer yngre og nye mennesker til. 

fra arbeid utendørs 

Foto: Lisbet Kristiansen

Andelssamfundet oppleves av mange som et godt sted å bo, et sted hvor man kjenner hverandre, har omsorg for hverandre og inngår i et aktivt fellesskap. De fleste som har flyttet inn, har valgt å bli boende. Man har valgt å blande boligtyper, så det er både leieboliger, andels- og eierboliger. Man har bevisst ønsket å være et område som kan gi plass til mange slags mennesker i ulike aldre. Raushet og forskjellighet betraktes som en styrke og en viktig del av ideologien.

Andelssamfundet har landbruksjord, grønnsaksmarker, dyrehold, frukthager med mer. Det framstår som et fint område med blomster, en sjø, utsikt og en masse ulike hus. I felleshusene arrangeres det mange aktiviteter for beboerne, for eksempel fellesmåltider, lysfest, vandregruppe, billedkunstgruppe, kafé, gourmetmiddager. Det er også noen åpne aktiviteter hvor folk utenfra kan delta, for eksempel høstmarked, grønnsaksordning, Hjortshøj festival og Bed & Breakfast.

Vellykket initiativ

Initiativet til å bygge bofelleskapet for personer med psykisk utviklingshemming kom fra Andelssamfundet selv. Det ble deretter laget en intensjonsavtale med Aarhus kommune om utvikling av boligene. Boligene eies av kommunen og leies ut til beboerne. Bogruppen består av 16 kjedede små eneboliger på 55 m2 samt et felleshus i midten hvor beboerne finansierer 10 m2 hver. De øvrige fellesarealene betales av kommunen og inneholder også oppholds areal til personale.

Beboerne gir uttrykk for at de er glade for at husene ikke ligner en institusjon. Selv om beboerne trekker for gardinene for å unngå innsyn, er det alltid lyst og vennlig inne på grunn av overlys og god takhøyde. I soverommene er takhøyden lavere, noe som gir en intim hulefornemmelse, som beboerne også verdsetter.

Felleshuset i denne bogruppen har vist seg å bli hjertet i både bebyggelsen og beboernes liv. Det oppleves som et hyggelig sted. Det brenner i ovnen, og her foregår matlagingen og flere av måltidene. Beboerne vet at det alltid er noen der. Felleshusets plassering i sentrum er en kvalitet, fordi man kan se om det er lys og om det skjer noe i huset. Plasseringen gir også noen gode uterom. Uterommene oppleves som trygge og blir mye brukt, spesielt om sommeren.

Ansatt personale er til stede i tidsrommet 07.00 til 22.00 på hverdager og fra 10.00 til 21.00 på lørdager og søndager. Forøvrig er det alltid en felles bakvakt som kan ringes opp ved behov.

Sikre brukermedvirkning

Prosessen var banebrytende: dette var første gang i Danmark at utviklingshemmede ble invitert til å delta i "byggegruppen" og var med på å gi innspill til program og konkurranse.  

Finansiering

Forarbeid, medvirkningsprosess og evaluering ble finansiert av Realdania, et dansk fond som finansierer denne typen utviklingsarbeid.  

Tips til andre

 • Inkludering er enklere der det allerede finnes fellesaktiviteter og et tett naboskap. I dette tilfellet kom initiativet fra beboerne som bodde i området.
 • Å inkludere personer med utviklingshemming i planleggingsprosessen har vært nyttig og har påvirket resultatet positivt.
 • Beboerne og de ansatte i gruppe 6 bidrar positivt til nabolaget og i virksomheten ved å utføre arbeidsoppgaver som hagearbeid og stell av dyrene. Slik bidrar de til at flere personer oppholder seg i området på dagtid og de fungerer som ressurspersoner i nabolaget.
 • Prosessen var lang og tidskrevende, men den har til gjengjeld bidratt til å skape noen gode verdier. Bygge prosjektets ble vesentlig forbedret.

romløsning

Illustrasjon: Romløsning

Vedlegg

Vedlegg

Bildeserie fra Vimby Hjortshøj