Bolig Nu

Bodø kommune er ansvarlig for dette eksemplet. 

Ansvarlig aktør:
Bodø kommune
Ansvarlig enhet:
Næring og utvikling
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Nordland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Prosjektet Bolig Nu i Bodø ble etablert fordi kommunen hadde et ønske om å redusere antall husstander med behov for midlertidig bolig. Man ønsket også å redusere lengden på bo-opphold på pensjonat og hospits, fordi dette er både lite tilfredsstillende for den enkelte, og medfører store kostnader for Bodø kommune ved NAV Bodø. Gjennom prosjektet har brukerne fått oppfølging og hjelp til å skaffe bolig og tilpassede tjenester som trengs for å kunne bo.

Resultat

 • Fra oppstart og til 30.4.16 har 123 personer benyttet seg av tilbudet. Av disse har 40 etablert seg i privat bolig, 2 har kjøpt egen bolig og 13 personer har etablert seg i kommunal bolig.
 • Flere bostedsløse blir hjulpet raskere og på en bedre måte enn tidligere.
 • Bodø kommune har kalkulert en innsparing på over 1 million kroner bare for første halvår 2015 sammenlignet med 2013.
 • I 2013 brukte NAV Bodø kr 5.400.000,- til midlertidige boliger, i april 2014 kr 488.000 og i april 2015 kr 20.000. Driftsbudsjettet til Bolig Nu er på 2,88 millioner kroner i 2015.
 • Bedre koordinering av innsatsen i kommunen

Bakgrunn

I Bodø kommune har det i årene 2010 – 2013 vært en stor økning i antall husstander med behov for midlertidig bolig. Behovet økte i løpet av perioden og kostnadene økte betydelig.

År Kostnader til midlertidig bolig ( i kr) Antall husstander Antall husstander bodd over tre måneder
2010 267 000 22 0
2011  2 550 000 67 11
2012 4 792 353 90 20 
2013 5 399 000 92 -

Bodø kommune ønsket å redusere antall husstander med behov for midlertidig bolig samt redusere lengden på det midlertidige bo-oppholdet. Nav Bodø hadde i tillegg store kostnader i form av ikke budsjettert økonomisk sosialhjelp til formålet som det var et ønske om å redusere. Kommunene har en plikt til å ivareta midlertidig botilbud, og Bodø kommune hadde behov for å ha bedre kontroll på tiltak og virkemidler for å ivareta denne forpliktelsen.

Målsettinger

 • Å redusere bruk av pensjonat og hospits til bostedsløse, som ble vurdert som lite tilfredsstillende for den enkelte, og som medfører store kostnader for Bodø kommune ved NAV Bodø.
 • Gjennom praktisk bistand til den enkelte beboer i form av oppfølging, råd og veiledning i botilbudet er det en målsetting om at den enkelte skal kunne finne seg egnet, varig bolig i løpet av tre måneder. I dette ligger det både å bidra til at den enkelte skaffer en konkret bolig privat eller kommunalt, og at det opprettes kontakt med aktuelt hjelpeapparat for å få på plass nødvendige tjenester jf. helse- og omsorgstjenesteloven som vurderes nødvendig i forbindelse med botilbudet.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Prosjekt ««boligsosial utviklingsarena i Bodø»» fikk epost om at en bolig i Kongensgate 60 i Bodø ble ledig fra høsten 2013, og ideen om et midlertidig botilbud befestet seg mot en konkret bolig. Det ble foreslått igangsettelse av et toårig prosjekt «Bolig Nu» - et kommunalt midlertidig botilbud til bostedsløse. Prosjekt «boligsosial utviklingsarena i Bodø» utformet en prosjektskisse som var utgangspunkt for videre arbeid. Etter flere møter med NAV og helse- og omsorgsavdelingens stab, ble det besluttet å søke prosjektmidler fra fylkesmannen i Nordland til boligsosialt arbeid i februar 2013. Det ble søkt om midler til en stilling som prosjektleder i et midlertidig botilbud med 7 hybler lokalisert i Kongens gate 60 sentralt i Bodø sentrum. Søknaden ble innvilget i mai og med tilskudd fra Fylkesmannen ble første milepæl nådd.

Trinn 2
Bodø Nu ble fremmet som politisk sak til Bodø bystyre og enstemmig vedtatt i juni 2013. Andre milepæl nådd.

Trinn 3
Det ble etablert en raskt arbeidende arbeidsgruppe i prosjekt «Bolig Nu» med deltagere fra helse- og omsorgsavdelingen i kommunen, NAV, Boligkontoret, Oppfølgingstjenesten for psykiatri og rus og Prosjekt «boligsosial utviklingsarena i Bodø». Tidligere leietakere flyttet ut av Kongens gata 20. Det ble utarbeidet Prosjektplan, husordensregler, Framgangsmåte ved tildeling av plass, Individuell bo- og oppfølgingsavtale, Utlysningstekst prosjektleder og diverse rapporteringsmaler. Eiendomskontoret og Boligkontoret ble også involvert, og sammen ble man enige om at målgruppen for prosjektet «Bolig Nu» er personer som er bostedsløs og som henvender seg til NAV for hjelp til midlertidig botilbud. Eksempler kan være

 • Unge over 18 år som ikke lengre har et botilbud i foreldrehjemmet
 • Personer som opplever samlivsbrudd og av den grunn står uten bopel
 • Personer som er blitt kastet ut fra sin bolig som følge av ikke å ha betalt husleie, etc.
 • Personer som kommer tilreisende til Bodø og som ikke selv har penger til overnatting
 • Personer som har vært til rusbehandling med god rusmestring
 • Personer i LAR med god rusmestring

I brannteknisk vurdering av Rambøll sto det at beboerne selv må være i stand til å bringe seg selv i sikkerhet i en nødsituasjon. Dermed kom ikke eldre og syke, aktive rusmiddelavhengige eller familier med barn med i målgruppen.

Trinn 4
Det ble opprettet en bredt sammensatt styringsgruppe og en endelig ansvarsfordeling for prosjektet. Prosjektansvarlig og økonomisk ansvarlig var NAV-leder. Leder for boligkontoret fikk ansvar for boligen og vedlikehold. Leder for hjemmetjenesten fikk ansvar for faglig oppfølging og personalansvar for prosjektleder. Arbeidsgruppen gjennomgikk aktuelle brukere til prosjektet. De konkretiserte prosjektskissen og bestemte husordensregler, tildelingskriterier, plan for avvik og oppfølgingsavtaler. Avtale med vaktselskap på kveld/natt ble inngått. Prosjektet fikk overta møbler og utstyr fra et sykehjem. Sikkerhet ble også et tema. Videoopptak er ulovlig. Skilting og kamera er preventivt og en sikkerhet for den som jobber alene på jobb. Låst ytterdør.

Trinn 5
Prosjektleder for Kongensgate 60 ble ansatt – en ny milepæl. Styringsgruppen behandlet driftsbudsjett, nøkkelsystem, inventarliste, personal, byggteknisk, rutiner for brannansvarlig og ROS-analyse. Deretter ble flere prosjektmedarbeidere tilsatt. ROS-analyse ble gjennomført, og 02.05.2014 ble «Bolig Nu» startet opp med tre beboere. I løpet av et par uker hadde de fullt belegg på 8 hybler. Prosjektet har siden stort sett hatt fullt belegg, 3,5 årsverk (2 hele og 3 halve stillinger) organisert under helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune. Bemanningen er to personer på dagtid og en person på ettermiddag og kveld. Nokas inne med tilsyn to ganger per natt. Prosjektmedarbeiderne jobber hver 4. helg. Bemanningen dekker behovet og har fungert godt. Fra mai 2014 til desember 2015 fikk 111 personer tilbud om Bolig Nu, og 92 personer takket ja med stort aldersspenn. Gjennomsnittlig botid har vært ca. 40 døgn.

Prosjektet gir et midlertidig botilbud på inntil 3 måneder, og man har en bo- og oppfølgingsavtale med den enkelte beboer og ikke en husleiekontrakt. Dette gir en gjensidig forståelse av at dette er et midlertidig tilbud.

Egenbetaling: Det koster 300 kroner per natt, 9000 kroner i måneden å bo på Bolig Nu. Men likevel skal beboer ikke betale mer enn de kan betale. De med sosialhjelp til inntekt betaler ingenting. Betalingen følges opp av personalet på Bolig Nu. Har rutiner, men kan likevel være en utfordring.

Av de som har vært innom Bolig Nu har 8 personer fått seg kommunal bolig og 27 personer leid privat bolig og 2 personer kjøpt seg bolig. Bolig Nu har opprettet en egen facebook-side. Her er de medlem av 3 ulike grupper som annonserer hus, hybler og leiligheter til leie og møbler/inventar til salgs/gis bort. Daglig sjekkes leiemarkedet på Zett.no og Finn.no og Avisa Nordland. De hjelper til med å annonsere i avisa, og motiverer beboerne til å ta kontakt med aktuelle boenheter. Facebooksidene brukes for å komme i kontakt med beboere. Beboere får tips og hjelp til visning. Bolig Nu har etablert samarbeid med privat utleier av hybler og skolert seg på hvordan jobbe ut mot private aktører generelt. Bolig Nu medvirker altså til å skaffe bolig, gir referanser til beboer, tilbyr midlertidig lagringsplass og bistand ved flytting inkludert hjelp til å skaffe møbler, søke NAV om etablering og gir oppfølging gjennom individuelle avtaler etter innflytting. De tilbyr også felles treffsted for utflyttede beboere en gang i uken.

Relevant lovverk

Lov om sosiale tjenester i Nav:

 • lovens formålsparagraf
 • § 13. Samarbeid med andre deler av forvaltningen
 • § 15 – Boliger til vanskeligstilte
 • § 27 Midlertidig botilbud: «Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer det selv.»

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 jfr. § 3-1 omhandler blant annet kommunens forpliktelser til å yte bistand i forbindelse med botilbud. Paragraf 3-7 omhandler boliger til vanskeligstilte.

Sikre brukermedvirkning

I forkant av etableringen av prosjektet så ble det laget en politisk sak som ble presentert for ruspolitisk råd. Tilbakemeldingene fra ruspolitisk råd var at rådet støttet prosjektet, og de ba om å bli involvert i videre prosess. Brukerutvalget ved NAV Bodø har vært løpende orientert om tiltaket.

Grunnlaget for det miljøterapeutiske ståstedet på Bolig Nu er et positivt menneskesyn. Folk er folk og vi er alle verdifulle uansett ståsted. Prinsipper fra Frelsesarmeen er adoptert og tilpasset virksomheten. Andre viktige prinsipper er:

 • Å se den enkelte. 
 • Å favne
 • Å utfordre
 • Empowerment
 • Tid og tilgjengelighet

Ut fra ovenstående metodikk, prinsipper og pedagogikk er prosjekt Bolig Nu:

Brukermedvirkende
Oppfølgende
Likebehandlende
Inkluderende
Grunnleggende

Nytenkende
Utviklende

Finansiering

Prosjektmidler fra fylkesmannen i Nordland til boligsosialt arbeid finansierte prosjektmedarbeiderstilling.

Suksessfaktorer

 • Mange aktører med felles fokus
 • Forankring i ledelsen
 • Politisk fokus

Utfordringer underveis

 • Utfordrende prosess å enes om ansvar og roller på ledernivå i startfasen.
 • Utfordrende å beskrive målgruppe med bakgrunn i vurdering av risikoklasse for bygningen ifm brannprosjekt og bemanning i tiltaket.
 • ROS-analyse - det var ikke mulig å komme fram til tiltak som fikk alle faktorene ned under tiltaksgrensen på 9. Tiltaksgrensen ble derfor justert opp til 11 for å få alle faktorene godkjent. Det betyr at ROS analysen ble godkjent med en høyere risiko enn det som er gjengs.

Tips til andre

 • Noen må ha ansvar for å drive arbeidsprosessen med et klart mål for øye
 • Sørge for tidlig involvering av aktuelle aktører – gjennomføre møter og samtaler
 • Sørge for at alle involverte jevnlig oppdateres om hva som skjer og hva som forventes av den enkelte

Rapporter

Bolig Nu Prosjektrapport

Videreføring av arbeidet

Prosjektet er overført til drift etter samme rutiner og prinsipper som under prosjektperioden. Organisering og ansvar for drift er lagt til Helsekontoret.

Vedlegg

Bolig Nu vedlegg 2 Husordensregler Bolig Nu vedlegg 4 Månedsrapportering Bolig Nu vedlegg 3 Individuell bo- og oppfølgingsavtale Bolig Nu vedlegg 1 Forslag til framgangsmåte ved tildeling