Bo Bedre

Gjøvik kommune er ansvarlig for dette eksempelet. 
Dør og blomst ved siden av
Ansvarlig aktør:
NAV Gjøvik
Kommunestørrelse:
Stor
Sted:
Gjøvik
Fylke:
Innlandet
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Prosjektmedarbeider ved NAV Gjøvik kartlegger og veileder beboere i kommunale utleieboliger med tanke på muligheter for kjøp av egen bolig. I tett samarbeid med ansatte ved NAV Gjøvik som forvalter Husbankens lån- og tilskuddsordninger fremskaffes finansieringen. Deretter bistår prosjektmedarbeider i hele kjøpsprosessen med å bistå på visninger, anbudsrunder og kontraktsinngåelse. Deretter får kjøper også bistand til å iverksette nødvendig oppgradering og andre forhold som må på plass før innflytting.

Resultat

 • I 2017 bidro dette arbeidet til at 24 personer fikk kjøpt og etablert seg i eid bolig
 • 11 av de 24 boligkjøperne var barnefamilier
 • 50 % av boligkjøperne hadde utenlandsk opprinnelse
 • En rekke personer har fått veiledning knyttet til økonomi og muligheter på boligmarkedet
 • Boligkjøperne fikk en bedre bosituasjon i selveid bolig tilpasset deres behov
 • Gjøvik kommune fikk frigjort kommunale utleieboliger til vanskeligstilte

Bakgrunn

Gjøvik kommune har gjennom Gjøvik Boligstiftelse god tilgang til utleieboliger, men opplever at det er krevende for leietakerne å komme seg fra leie til eie. Dette også i de tilfeller det er grunnlag for å innvilge Startlån fra Husbanken. Mange trenger praktisk hjelp og støtte gjennom hele kjøpsprosessen for å realisere et boligkjøp.

Målsettinger

 • Veilede, motivere og bistå slik at flere kan bo i permanent bolig.
 • Bistå folk til å etablere seg i en funksjonell og verdig bosituasjon.
 • Realisere Husbankens virkemidler slik at flere kan gå fra leie til eie.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

NAV Gjøvik gjør følgende: 

 • kartlegger leietakere som har økonomi til å etablere seg i eid bolig
 • veileder og motivere husholdninger for kjøp av egen bolig
 • bistår i fht søknader om finansiering av boligkjøp
 • bistår i visning, budrunder og kontraktsinngåelse
 • gir hjelp i forhold til planlegging og koordinering av nødvendig utbedringsarbeid

Relevant lovverk

Lov om borettslag (burettslagslova)

Sikre brukermedvirkning

Bruker er involvert i hele prosessen og tar alle beslutninger.

Finansiering

Husbankens lån- og tilskuddsordninger som startlån og tilskudd til utbedring.

Suksessfaktorer

Prosjektmedarbeider har en helt sentral rolle med

 • tett og tillitsvekkende kontakt med den enkelte huskjøper
 • bred kompetanse knyttet til kjøpsprosess og boligutbedring
 • tett samarbeid med ansatte ved NAV Gjøvik som forvalter Husbankens låne- og tilskuddsordninger
 • godt samarbeid med veileder i NAV som administrerer kommunale utleieboliger

Utfordringer underveis

 • Boligprisene i Gjøvik kommune hadde en markant økning i 2016 - 2017.
 • Få tilgjengelige boliger i den prisklasse som denne gruppen hadde mulighet til å kjøpe.
 • Noen opplever å miste bolig gjennom Boligbyggelag på grunn av forkjøpsrett/ansiennitet.

Tips til andre

 • Ved å prioritere en stillingsressurs som følger boligkjøperen gjennom hele prosessen har det blitt enklere å utnytte de muligheter som ligger i Husbankens låne- og tilskuddsordninger.
 • Boligkjøperne trenger bistand i alle deler av prosessen.
 • Kommunen bør aktivt utvikle områder for småhusbebyggelse.

Videreføring av arbeidet

Tiltaket er nå inne i sitt siste år som prosjekt og vil bli videreført i ordinær drift fra og med 2019. Da vil arbeidet også utvides til å omfatte et prosjekt med nybygde boliger som skal benyttes til «leie før eie».