Bergen RecoverySkole

Bergen RecoverySkole er ansvarlig for dette eksempelet.
person som studerer
Foto: Colourbox
Ansvarlig aktør:
Bergen kommune
Ansvarlig enhet:
Etat for psykisk helse og rustjenester
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Vestland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Tilbud: Skole/kurs
Målgruppe: Personer med erfaring fra psykisk helse og/eller rusutfordringer, deres pårørende, venner og fagpersoner.
Antall: 15 – 20 deltakere pr kurs
Bemanning: 1,3 årsverk
Tilgjengelighet: Dagtid
Ferdigstillelse: 2019
Eieform: Samarbeid mellom Bergen kommune og Helse Bergen
Målet er å fremme likeverd og redskaper for livsmestring ved samskaping og samproduksjon på alle nivåer.

Resultat

 • Det ble utviklet/samprodusert tre kurs som var klare til oppstart i mai 2019. Disse ble også kjørt igjen høsten 2019.
 • Totalt 69 studenter har fullført.
 • Tilbakemelding fra studentene har vært svært positiv.

Bakgrunn

Bergen kommune hadde et ønske om å utvikle tjenestetilbudet i retning av enda sterkere fokus på at alle tjenester som gis er recoveryorienterte.  Et hovedfokus i recoverytenkning, i tillegg til at det handler om å fremme unike og personlige prosesser, er tilhørighet og likeverdighet i lokalsamfunnet.

Inspirasjon til tiltaket er hentet fra Storbritannias Recovery College-modell. Der ble arrangert en studietur til Recovery College i London og Nottingham i januar 2018. Nottingham Recovery College har videre besøkt Bergen og bistått i å kvalitetssikre rammer og innhold.

Målsettinger

 • Skolen skal gi kunnskap og inspirasjon som kan bidra til at studentene velger å jobbe med egen recovery - å skape seg gode liv- og/eller velger å utvikle rollen som recoverystøtte for andre.
 • Fremme likeverd mellom fag og erfaring
 • Påvirke til at aktører innen rus- og psykisk helsefeltet utvikler sine tilbud i tråd med recoverytenkningen.
 • Påvirke til at samfunnet skal møte mennesker som likeverdige innbyggere i alle settinger og ikke utfra forestillinger om hvordan folk som tilhører en definert gruppe er.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Recoverytilnærming er i Bergen kommune forankret i kommunens plan for psykisk helse og etablering av en recoveryskole kom inn i oppdragsnotatet til Etat for psykisk helse og rustjenester i 2019. Prosjektet var derfor tidlig forankret i administrativ og politisk ledelse. 

Samarbeid med Helse Bergen er forankret i det sentrale samarbeidsorganet innen psykisk helse mellom Bergen kommune og Helse Bergen.

Det ble høst 2017 etablert en prosjektorganisasjon med representasjon fra Bergen kommune og Helse Bergen. Styringsgruppen har 8 medlemmer, hvorav 50% er personer med erfaringskompetanse og er ansatt i kommunen eller helseforetaket.

All aktivitet ved RecoverySkolen skal sikte mot å fremme den enkelte student sine ressurser, ønsker, utvikling og læringsmål.  Dette innebærer at studentene får en aktiv rolle med ansvar for egen læring, og med mulighet til å bruke seg selv og bety noe for medstudenter og andre ved skolen. Tilbud ved skolen skal peke utover til muligheter utenfor skolen, i lokalsamfunnet. Det kan være utdanning, arbeid eller annen form for aktivitet og deltagelse. Skolen skal være rimelig oppdatert på andre tilbud som er relevante for studentene. Ansatte og frivillige ved RecoverySkolene skal ha tro på muligheter for recovery.

logo

Skoletilbud

Bergen RecoverySkole er ikke et helsetilbud, men har en skoletilnærming. Personer kan søke direkte til skolen og er ikke vedtaksbasert. Tilbud som gis ved skolen skal ha karakter av undervisning, opplæring, veiledning, erfarings- og kunnskapsdeling. Studentene mottar undervisningstilbud og ikke helsehjelp.  Å være student ved Bergen RecoverySkole kan likevel virke helsefremmende. En Recoveryskole/College skal vektlegge og fremme rammer, kultur og innhold som gir lyst til å lære, bidrar til at det er trygt å være tilstede og inspirerer til egenutvikling og vekst.

Samarbeid

Det samarbeides tett og godt med aktuelle instanser i Helse Bergen. Samarbeid internt i kommunen ift RecoverySkolen står sentralt og vil utvides og videreutvikles i 2020.

 

Sikre brukermedvirkning

Bergen Recovery skal i alle prosesser og nivå ha lik deltakelse av personer med egenerfaring og fagpersoner. Det er en kjerneverdi. Dette gjelder i alt fra kursutvikling, undervisning til styring.

Finansiering

Tilbudet har støtte fra Fylkesmannen i utviklingsfasen og vil på bakgrunn av forankring i kommunens fagplaner, videre bli forankret i Bergen kommunes økonomiplan.

Utfordringer underveis

 • Skolen har ikke hatt egne lokaler, noe som har medført vanskeligheter og merarbeid, både for dem som jobber med skolen og studentene. Det jobbes iherdig med fremskaffing av egne lokaler p.t.
 • Tilskuddsmidlene er kun til lønn. Det har vært utfordrende å fremskaffe midler til drift utover personalressurser i etableringsfasen. En krevende og stor dugnadsjobb fra både Bergen kommune og Helse Bergen har gjort det mulig å starte opp etter planen.

Tips til andre

 • Ved etablering av egen recoveryskole/college, anbefales det å knytte kontakt med allerede etablerte skoler/colleger og knytte kontakt med det nasjonale nettverket som er etablert under ledelse av NAPHA for recoveryskoler/colleges i Norge. Det arbeides her med å utvikle en felles plattform av kvalitetskriterier og verdigrunnlag for recoveryskoler/colleger som etableres og som ønsker å dele erfaringer med hverandre.
 • At tilbudet er et undervisningstilbud og ikke helsehjelp.
 • At det ikke er vedtaksbasert og blir journalpliktig.
 • At nye recoveryskoler/colleger legger seg så tett som mulig opp mot de samme kvalitetskriterier som andre etablerte Recoveryskoler/colleger som vil gjøre samarbeid lettere.

Det er i Norge mange gode tilbud som jobber recoverystøttende. En Recoveryskole/college er ikke en erstatning for disse, men et supplement.

Publiserte artikler

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon