Fra fengsel til frihet - Askers fengselsteam

Asker kommune er ansvarlig for dette eksempelet
Husarbeid_COLOURBOX854008_veiviser
Ansvarlig aktør:
Asker kommune
Ansvarlig enhet:
Servicekontoret ved Askers fengselsteam
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Asker kommune har satt sammen et eget team som ivaretar innbyggere i overgangen mellom soning og løslatelse. Fengselseteamet oppsøker den enkelte tidlig for å finne løsninger etter løslatelse. De gir råd om hvilke tilbud som finnes, og hvordan innbyggeren kan gå fram for å benytte seg av dem på bakgrunn av følgende kartlegging:

 • Helse
 • Økonomi
 • Bolig
 • Jobb, utdanning eller annen daglig aktivitet
 • Nettverk

 

Resultat

 • Økt ivaretakelse av den løslatte
 • Oppfølging, råd og veiledning, også der hvor det ikke er aktuelt med tjenester
 • Mer koordinert hjelp der flere instanser er involvert, herunder praktisk hjelp
 • Færre løslatte som står uten fast bolig (UFB)
 • Kortere tid på hospits
 • Aktiv bruk av frivillige organisasjoner
 • Bedre oversikt for behovene til de som er i overgangssituasjonen
 • Innsatte får grunnleggende informasjon om hva som finnes av tilbud i kommunen

Bakgrunn

Idet den innsatte har sonet ferdig og går ut av fengselsporten, er det kommunen som har ansvaret. Det er en kjent faktor at de som sitter i fengsel sliter mer med rus og psykisk helse enn resten av befolkningen. Flere kjenner bare kriminelle miljøer.  Mange har ikke noe sted å bo, og har verken studier eller arbeid å komme ut til. Hvis det bare er et hospits som venter i andre enden av en løslatelse, blir det utfordrende å starte et nytt og bedre liv i frihet.

Oppskriften til Asker kommune er enkel. De besøker innbyggeren i fengselet når de er kjent med løslatelsen. De finner ut hva som trengs av hjelp med bolig, økonomi og helse. Så loser de folk gjennom systemet. Noen trenger hjelp til å skaffe seg jobb eller utdanning. Mange trenger et nytt nettverk utenfor murene. Hvert enkelt menneske som løslates har sin historie. Ingen behov er helt like.

Målsettinger

Systemet som er tatt i bruk i Asker ligger i alle kommuner. Det er bare å velge å jobbe sånn ifølge Asker kommune. I 2016 ble fengselsteamet etablert. De skulle sørge for å ta i bruk nedfelte mål og strategier for gode overganger ved løslatelse. Noe av det første de tre i teamet gjorde, var å legge bort strategiene og skrive sin egen enkle rutine.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1:

 • Fengselsteamet har mandat og rutiner for utredning av fengselssaker og iverksetting av nødvendige tiltak ved tilbakeføring til kommunen.
 • Teamets representanter har tilknytning til Brukertorget ved rådgiverteam, NAV og Avdeling psykisk helse og rustjenester.
 • Fengselsteamet skal sikre oversikt og koordinering av den innsattes behov i overgangsfasen, som igjen bidrar til sømløse brukerforløp og en god tilbakeføring til kommunen.
 • Ved soning eller løslatelse har alle berørte virksomheter ansvar for å kontakte fengselsteamet.

Trinn 2:

 • Før løslatelse oppsøker teamet den aktuelle innbyggeren i fengselet for å kartlegge grunnleggende behov i frihet, og har som oppgave å
  • vurdere samarbeid med frivillige organisasjoner, som f.eks WayBack, 2nd chance eller Nettverk etter soning.
  • forsikre seg om at den løslatte har ordnet med transport fra fengselet og hjem, evt. henter innbyggeren.
  • sørger for at bolig og det grunnleggende for å lage mat, spise og sove er klart ved løslatelse.

Trinn 3:

 • Hele tiden jobber teamet tett sammen med boligkonsulenten i kommunen, NAV og tjenestene for psykisk helse og rus.
 • Teamet er tilgjengelig for hjelp og støtte, eller en prat ved behov.
 • Det kan være utfordrende å komme rett fra en institusjon med måltider og orden, til et fritt liv med egne valg.

Sikre brukermedvirkning

Brukermedvirkning er teamets hovedanliggende og foregår kontinuerlig for at den enkelte skal mestre livet sitt på egen hånd så raskt som mulig.

I overgangen til et liv i frihet har noen problemer med å forholde seg til fraværet av de faste rutinene i fengslet, og at de må ta egne beslutninger. Disse har ofte ikke noe nettverk. Det er ikke alltid sånn at noen tar den telefonen og spør hvorfor de ikke har levert det de skulle, møtt opp til en samtale eller betalt den regningen. Og det er heller ikke alltid like lett å ordne noe uten sertifikat, bil, bankkort og penger.

Suksessfaktorer

 • Ledelsen i kommunen må våge å prøve noe nytt.
 • Investeringstankegang - investere i framtiden til den enkelte.
 • Medarbeidere som er myndiggjorte for avgjørelser. 
 • Kostnadene ved dette tiltaket koster ikke mye i forhold til alternativkostnaden.
 • Den innsatte kommer raskere i arbeid og kan betale skatt, og hospitskostnaden blir en innsparing.
 • Hjelpen er med på å forebygge både ny kriminalitet og overdoser.

 

Utfordringer underveis

 • Mangel på gode nok systemer for samarbeid med fengslene.
 • Ofte er taushetsplikten en utfordring, og fengslene har begrensede ressurser. 

Tips til andre

 • Ha realistiske forventninger, ikke legg listen for høyt. Flere av gjengangerne får mer orden på livet sitt neste gang.
 • Selv om det ikke er aktuelt med tjenester fra kommunen, kan man ta en telefon og spørre om hvordan det går. Litt masing kan være positivt.
 • De tre rådgiverne i teamet skulle gjerne sett at det ble brukt flere ressurser før folk blir kriminelle, og ser konsekvensen av dårlige omsorgsbetingelser i tidlig aldrer.

Vedlegg

Rutine fengselsteam

Informasjon om fengselsteam

Publiserte artikler

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon