Arbeidsrettet rusbehandling etter IPS-metodikken

Oslo kommunale ruspoliklinikk er ansvarlig for dette eksempelet.

oslo sentrum

Foto: Colourbox

Ansvarlig aktør:
Oslo kommune
Ansvarlig enhet:
Oslo kommunale ruspoliklinikk, Velferdsetaten
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Oslo
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Oslo kommune har implementert og integrert IPS-metodikken gjennom "Jobb NÅ!" ved Oslo kommunale ruspoliklinikk. Når deltagerne er kommet i gang med rusbehandlingen, vil en jobbspesialist kobles på samarbeidet mellom rusbehandler og deltager. Målet er å finne en jobb etter deltagerens ønsker.

Vanligvis er IPS (individuell jobbstøtte) et samarbeid mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I Velferdsetaten i Oslo drives den helt kommunalt. De har derfor mindre strenge krav blant annet til tiden det tar for kandidatene å få komme i ordinært arbeid. Her er det tidsubegrenset oppfølging for deltagerne. De har også god oppfølging og veiledning av jobbspesialister for å sikre stabilitet.  

Resultat

 • Stabile ansettelser av jobbspesialister.
 • Færre avbrutte behandlingsforløp på grunn av mindre tidspress på å få folk i jobb enn i den statlige IPS-modellen.
 • En jobb gir deltagerne noe å organisere livet sitt rundt, og de understreker betydningen av å oppleve tilhørighet og å kunne være til nytte.
 • Grundig IPS-kartlegging av den enkelte jobbsøker bidrar til at den som søker jobb i din bedrift vil være godt kvalifisert og motivert.
 • Flere studier av IPS viser at personer med ruserfaringer kan begynne å arbeide, lykkes i jobben, og på den måten håndtere problemene sine.
 • En forskningsbasert effektevaluering utført i Norge viser at 10 prosent flere med alvorlige og moderate lidelser kommer ut i jobb med IPS enn med tradisjonell oppfølging. I tillegg rapporterer IPS-gruppen bedre livskvalitet, mindre symptomer og bedre funksjon enn kontrollgruppa, som fikk blant annet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og Arbeid med bistand (AP) (NAPHA)

Bakgrunn

Oslo kommunale ruspoliklinikk (tidligere MAR Oslo poliklinikk) ligger under Velferdsetaten i Oslo kommune. I 2014 fikk de et utvidet mandat fra å bare jobbe med LAR, til å omfatte all type rusavhengighet. IPS er en anerkjent internasjonal metode. Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet har samarbeidet tett om videreutvikling av den statlige IPS-modellen i Norge.

Individuell jobbstøtte (IPS) gir mennesker med rusproblematikk og psykiske lidelser sjansen til å raskt starte jobbsøk for å kunne komme ut i jobb på en ordinær arbeidsplass med ordinær lønn og tett oppfølging.

Målsettinger

 • ordinær, lønnet jobb for deltagerne i IPS

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

I 2015 fikk Oslo kommunale ruspoliklinikk midler til et IPS-forprosjekt, som står for Individual Placement and Support. En egen prosjektleder ledet arbeidet som pågikk i ett år. 

IPS krever at du har behandlere som jobber med rus, og jobbspesialister som jobber mot arbeidslivet med fokus på karriere og intervjutrening. Deltagerne får arbeidsrettet rusbehandling, og individuell jobbstøtte etter oppstart på en arbeidsplass. 

Det er to behandlingsteam som er tverrfaglig sammensatt med helse- og sosialfaglig bakgrunn med totalt 7 personer i hvert team. Teamene har blant annet lege i 50% stilling, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagog. I tillegg tre jobbspesialister, som snart blir utvidet med enda en. Jobbspesialistene deltar i behandlingsteamene. Jobbspesialisten har litt mindre intensiv oppfølging enn behandlerne, og kan derfor ha flere kandidater i sin portefølje enn behandlerne. 

IPS skiller seg fra annen arbeidsrehabilitering i skjermede virksomheter. Her er det ordinært arbeid på ordinære arbeidsplasser. Lønnstilskudd fra NAV er sjeldent aktuelt. Vi er ikke arbeidsformidling, men jobber med rusbehandling og har IPS som en integrert del av tilbudet. 

 

Om metoden

Det er åtte prinsipper for Individuell jobbstøtte (IPS):

 • Målet er ordinær, lønnet jobb
 • Deltagelse på bakgrunn av arbeidssøkers eget ønske
 • Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
 • Jobbsøk skjer ut fra deltagerens interesser og ferdigheter
 • Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser
 • Jobbsøk starter raskt og senest etter 1 måned
 • Systematisk jobbutvikling ut fra arbeidssøkers preferanser
 • Oppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset
 • IPS er laget for psykosefeltet, men passer også for andre målgrupper.

IPS har en innebygget kvalitetsskala som sørger for kvalitetssikring i alle ledd i jobbprosessen. Dette er for å gi deg som arbeidsgiver en god jobbmatch og oppfølging både før og etter ansettelse.


Jobb NÅ!

Tilbudet er byomfattende. For deltagerne er det kostnadsfritt og tidsubegrenset. Brukeren kan komme hit og legge inn henvendelse og få tidspunkt for inntakssamtale.

Deltagerne får oftere rusbehandlingssamtaler, enn møter med jobbspesialisten. Jevnlig er det også trepartsmøter mellom behandler, jobbspesialist og pasient (behandling)/kandidat (IPS) – her har de dobbel status.

De fleste bor i egne leide eller eide leiligheter, men noen av deltagerne bor også Velferdsetatens døgninstitusjoner og har et tilbud her i tillegg.

Poliklinikken har et tak på cirka 140 pasienter, og har rundt 130 inne nå. Jobbspesialistteamet har et øvre tak på 15-20 kandidater per jobbspesialist. Spennet er stort på deltagerne i forhold til fungering og hva de ønsker å jobbe med. Den yngste er i midten av 20-årene, og den eldste over 60 år.  Det er mye å øve på når man skal ut i jobb; hvordan skal jeg komme meg ut i jobb, hvordan er kollegaene.

Oslo kommunale ruspoliklinikk kan koordinere ansvarsgrupper, men ofte er ansvarsgrupper alt etablert. 

Nettverk

Det finnes et nasjonalt nettverk for IPS og rus. Oslo kommunale ruspoliklinikk drifter i tillegg nettverk i Oslo, sammen med Korus Oslo.

Det er startet opp to forskningsprosjekter nå om spesifikke utfordringer med rus og IPS.

Sikre brukermedvirkning

 • IPS tilpasses den enkelte deltager. All oppfølging skjer på bakgrunn av arbeidssøkers eget ønske.

Utfordringer underveis

 • Reduksjon i offentlige stønader som AAP, uføretrygd etc ved jobb/aktivitet. Det er veldig mange som ikke klarer å jobbe fullt. Noen har fått fryst uføretrygden mens de jobber. Skulle ønske oss en innleid økonomisk rådgiver. Vi kan ikke nok om skatt, trygd og rettigheter og bruker gatas økonom.
 • I den statlige IPSen er det stor turnover på jobbspesialisten, som har en sårbar rolle. Det er mye slitasje, ensomhet, manglende veiledning og integrering i helseteam. Behandlerne har fagutdanning og har lært å stå i krevende relasjoner, mens jobbspesialisten har annen fagbakgrunn og kan lett slite seg ut. Modellen sier derfor at det skal være 3 jobbspesialister i et team. Når man jobber alene uten fagteam eller veiledning og har et press på å få kandidater i jobb på 6 måneder, er det vanskelig. Da får man ikke forberedt kandidatene godt nok på arbeidslivet, og det er vanskeligere å kjenne kandidaten godt nok til å kunne anbefale personen til en arbeidsgiver. Vi må ta bedre vare på jobbspesialistene. Vi skal derfor ansette en 3. jobbspesialist, slik at de kan være et team, i tillegg til prosjektledere. Det er også tøft å skulle møte opp fysisk hos arbeidsgivere. Vi har også fått veiledning av våre jobbspesialister, og har oppnådd god stabilitet hos våre jobbspesialister.

Tips til andre

 • Det tar gjerne lengre tid for de yngste å komme i jobb. Eldre deltagere med LAR har kanskje hatt jobberfaring fra tidligere. Men for eldre er gjerne helsen primærproblemet; rusen har ødelagt mye av helsen.
 • Det er viktig å ha TID. Derfor er kravet om å komme i jobb etter bare 6 måneder i den statlige modellen krevende. Et resultat kan bli brutte behandlingsløp, og at man går inn og ut av IPS. Det tar tid å komme seg fra gata og ut i jobb. Ikke alle jobber passer for alle heller, og derfor må man kanskje finne en annen arbeidsplass og en annen jobb. Dette tar tid. Derfor har «Jobb NÅ!» tidsubegrenset, og de fleste er her over flere år. Det er likevel viktig å ha fokus på behandlingsforløp, og bedring.
 • Det er lov å være syk, så vi snakker med folk om arbeidsrettigheter.
 • Du trenger ikke være rusfri den dagen du kobler på en jobbspesialist, men effekten av å bli tatt på alvor er at folk reduserer rus og blir rusfrie. Det eneste inntakskriteriet er at man ønsker seg ordinært arbeid.
 • Når man klarer å stå i ordinært arbeid, blir sjansen for tilbakefall til rus drastisk redusert.
 • De fleste går ikke ut i 100% jobb, men kombinerer jobb med annen ytelse.
 • Vi må vurdere utvidet åpningstid for de som jobber 100%, men mange jobber skift, slik at de uansett kan klare å få oppfølging. Vi har snakket med arbeidsgiverne slik at de tilrettelegger for behandling.

Vedlegg

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon