Statsforvalteren

Om aktøren

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er også et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Statsforvalteren utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. Statsforvalteren kontroller kommunens virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak.

Statsforvalteren skal også sørge for rettsikkerheten for den enkelte innbygger, virksomheter og organisasjoner ved å se til at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i forvaltningen.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Forvalter og følger opp tilskudd på oppdrag fra departement og direktorat. Følger opp kommuner som mottar tilskudd og kommuner med særlige boligsosiale utfordringer. Gjennomfører kompetansehevende tiltak for kommunene. Følger med på kommunale planer om kommunene implementerer nasjonale føringer, for eksempel Bolig for velferd, opptrappingsplanen på rusfeltet mv. Klage- og tilsynsmyndighet knyttet til vedtak etter Lov om sosiale tjenester i Nav om midlertidig bolig etter § 27, samt tjenesten opplysning, råd og veiledning etter § 17, som også kan knyttes opp til bolig. Klage -og tilsynsmyndighet i forhold til Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester, jf.helse- og omsorgstjenesteloven.

Statsforvalteren er klageinstans på kommunale vedtak etter plan og bygningsloven (bygg og regulering). Statsforvalteren gir veiledning og uttalelser til kommunale planer, herunder nasjonale forventninger til kommunal planlegging og statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging og ivaretagelse av barn og unges interesser i planlegging.

Relevante lover aktøren forvalter

  • lov om sosiale tjenester i Nav (sosialtjenesteloven)
  • helse -og omsorgstjenesteloven
  • plan -og bygningsloven
  • statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
  • rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging

Lenke til mer informasjon

Statsforvalteren