NAV Hjelpemiddelsentral

Om aktøren

Hjelpemiddelsentralene er et ressurs- og kompetansesenter for hjelpemidler og ergonomiske tiltak.

Kjernekompetansen knytter seg til hvordan ulike funksjonsvansker kan avhjelpes med hjelpemidler, teknologi og tilrettelegging.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kommunen og andre samarbeidspartnere kan få råd av hjelpemiddelsentralen i valg av funksjonelle løsninger og hjelpemidler i bolig. Hjelpemiddelsentralene gir råd og veiledning om hjelpemidler og tilrettelegging utover eget finansieringsansvar. I tillegg til å bistå samarbeidspartnere i formidling av hjelpemidler, har hjelpemiddelsentralene et forvaltningsansvar. Dette innebærer å sikre at hjelpemidlene tildeles i tråd med regelverket og å styre økonomien rundt hjelpemiddelformidlingen, for eksempel ved anskaffelser, gjenbruk og lagerhold.

Relevante lover aktøren forvalter

L28.02.1997 nr. 19 Lov om folketrygd (folketrygdloven) kap. 10, se særlig §§ 10-6, 10-7 første ledd, bokstav a og 10-8.

Formålet med ytelser etter folketrygdlovens kapittel 10 er å kompensere for merutgifter som følge av sykdom eller medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse. Funksjonsnedsettelsen må være vesentlig og varig (over 2 år).Stønaden må være nødvendig og hensiktsmessig. Med dette menes at stønaden skal bidra til å avhjelpe praktiske problemer i dagliglivet og gjøre den funksjonshemmede mer selvhjulpen så han eller hun kan bli boende hjemme. Det kan også gis stønad slik at den funksjonshemmede kan motta pleie i hjemmet.  

F15.04.1997 nr. 318 Forskrift om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen (hjelpemiddelforskriften)

Regulerer retten til hjelpemidler. Særlig aktuelt er forskriftens § 2 som omhandler på hvilken arena man kan ha rett til hjelpemidler etter folketrygdlovens § 10-7 første ledd, bokstav a)  
I forskriftens § 2, syvende ledd er tilskudd til tilrettelegging av bolig fremfor hjelpemiddel spesifisert. Dersom vilkårene for å få innvilget trappeheis og/eller løfteplattform etter folketrygdloven § 10-6 er oppfylt, kan det utbetales tilskudd til boligtilpasning. Tilskuddet skal benyttes til å tilrettelegge boligen på ett plan. Det er en forutsetning at trappeheisen og/eller løfteplattformen ikke installeres.  Utfyllende retningslinjer er gitt i Rundskriv til § 10-7 Bokstavene a, c og d samt annet og tredje ledd (hjelpemiddelrundskrivet)

Folketrygdlovens § 10-8, Rundskriv til § 10-8 Bortfall av rett til ytelser etter folketrygdloven kapittel 10

Folketrygdloven § 10-8 avgrenser NAVs ansvar for hjelpemidler mot rettigheter som følger av annen lovgivning. Med ytelse etter annen lovgivning, menes for eksempel en tjeneste, utstyr eller annen praktisk tilrettelegging som i all hovedsak dekker det samme behov som hjelpemidler eller andre tiltak.  Hvis ansvaret for å gi hjelpemidler og tilrettelegging i all hovedsak kommer inn under ansvaret til de sektorspesifikke lovene er det ikke NAV som skal finansiere hjelpemidlene. Hjelpemiddelsentralene kan likevel ha kompetanse og rådgivingsansvar.

Lenke til mer informasjon

NAV Hjelpemidler - for samhandlere