Fylkeskommunen

Om aktøren

Fylkeskommunen supplerer kommuner og stat som forvaltningsmyndighet. Fylkeskommunen er politisk styrt gjennom fylkestinget og de utvalg det oppnevner. Fylkestinget er et folkevalgt organ på regionalt nivå som oppnevnes for fire år i gangen ved lokalvalg.

Fylkeskommunen har fire ulike roller: tjenesteyter, forvaltningsorgan, regional utviklingsaktør og regionalt folkevalgt organ.

De viktigste arbeidsområdene til fylkeskommunen er: 

  • regional utvikling
  • tannhelse
  • opplæring (videregående opplæring)
  • kultur
  • næringsutvikling
  • samferdsel

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen ansvar for regional planlegging. Det betyr at fylkeskommunen har ansvar for å finne helhetlige løsninger, der både nasjonale, regionale og lokale interesser ivaretas. Regional planlegging skjer således i samarbeid med kommunene, statlige organer og organisasjoner/ institusjoner. En viktig del av planleggingen består i å planlegge for gode bomiljøer for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Lenke til mer informasjon

Fylkeskommunens rolle i stedsutvikling

Store norske leksikon om fylkeskommune