Barne-, ungdoms- og familieetaten

Forkortelse
Bufetat

Om aktøren

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familier med behov, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for styringen av Bufetat. Regionene i Bufetat leverer statlige barne- og familieverntjenester på vegne av staten. Ansvaret er blant annet regulert av barnevernloven og familievernkontorloven.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Bufetat tilbyr det kommunale barnevernet differensierte og spesialiserte barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet. Etaten har ansvar for at tjenestene drives med forsvarlig kvalitet og at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for behovet i befolkningen. Ansvaret for fosterhjemsrekruttering ligger også i Bufetat. Etaten skal sikre at det finnes tilstrekkelig med fosterhjem og bidra til forsvarlig kvalitet gjennom opplæring og veiledning. Bufetat har også ansvar for godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner.

Bufetats fem regioner:

  • Bufetat region øst - dekker fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland
  • Bufetat region sør - dekker fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
  • Bufetat region vest - dekker fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
  • Bufetat region Midt-Norge - dekker fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Bufetat region nord - dekker fylkene Finnmark, Troms og Nordland

Lenke til mer informasjon

Bufetats regionkontor

Les mer om Bufetat