Namsmannen

Om aktøren

Namsmannen har to hovedoppgaver: tvangsfullbyrdelse og bistand til gjeldsofre som søker om gjeldsordning.

Tvangsfullbyrdelse innebærer å behandle utleggsbegjæringer, tvangsfravikelse av fast eiendom, tvangssalg m.m. En gjeldsordning for personer ute av stand til å betjene gjeld går over fem år. Den innebærer at skyldner beholder en nødvendig minimumsandel av lønna i perioden og betjener gjeld med resten. Når femårsperioden er over slettes restgjelden.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Ved behandling av utleggsbegjæring kan det kun besluttes å ta pant i eiendeler. Kreditor kan først på et senere tidspunkt begjære panteobjektet tvangssolgt. I enkelte saker igangsettes denne prosessen rett etter at utleggsforretningen er avholdt, mens det i andre tilfeller aldri gjøres noe med pantet før det blir foreldet. Ved pant i bolig, vil boligen kunne stige i verdi slik at kreditor normalt kan avvente situasjonen for å få dekket sitt krav ved tvangssalg.

Ved enkelte tvangssalg får ikke NAV-kontorene kjennskap til mislighold før namsmannen sender varsel om utkastelse. Bedre samordning mellom NAV-kontorene og namsmannen vil kunne forhindre utkastelse fra bolig på grunn av utbetalt husleie. Se Bolig for velferd side 22 og 23.

Alle kommuner har et forliksråd. 

Relevante lover aktøren forvalter

Lenke til mer informasjon