Utdanningsdirektoratet

Forkortelse
Udir
E-post
post@udir.no

Om aktøren

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Utdanningsdirektoratet er delegert den overordnede nasjonale, faglige myndigheten for tilsynsarbeid ved barnehager og skoler, som er viktige institusjoner i boområdene.

Det er fylkesmannsembetene som fører tilsyn med offentlige skoleeiere og skoler og med kommunen som barnehagemyndighet. Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med private skoler.

Relevante lover aktøren forvalter

  • Barnehageloven
  • Opplæringsloven

Lenke til mer informasjon

Mer om utdanningsdirektoratet