Kriminalomsorgsdirektoratet

Forkortelse
KDI
E-post
postmottak-8005@kriminalomsorg.no

Om aktøren

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har den faglige og administrative ledelse av kriminalomsorgen, og er samfunnets apparat for straffegjennomføring. KDI er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har det overordnede ansvaret for at Kriminalomsorgen (fengsel og friomsorg) er opptatt av det boligsosiale området i tilbakeføringsarbeidet.

Relevante lover aktøren forvalter

Det er Lov om gjennomføring av straff - straffegjennomføringsloven som regulerer og legger rammene for hvordan straff skal gjennomføres både i fengsel og i samfunn. Denne loven gjelder for gjennomføring av fengselsstraff, strafferettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff og varetektsfengsling og for gjennomføring av andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov.

Lenke til mer informasjon

Kriminalomsorgens hjemmesider
Mer om kriminalomsorgen
Tilbakeføring.no
Kriminalomsorgens Høyskole og Utdanningssenter - KRUS