Kommunal- og distriktsdepartementet

Forkortelse
KDD
E-post
postmottak@kmd.dep.no

Om aktøren

Departementet (KDD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning. 

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

KDD skal sikre god kommunal planlegging, supplere boligmarkedet og bidra til sunne og sikre bygg som kan brukes av de fleste. Boliger og bygg skal være energieffektive og vektlegge universell utforming.

Relevante lover aktøren forvalter

  • Plan- og bygningsloven
    Plan- og bygningsloven gir det samlede rammeverket for planlegging og byggesak. Planlegging etter loven samordner statlige, regionale og kommunale oppgaver. Planlegging er en avveining mellom ulike interesser og legger føringer for arealbruk, samfunnsutvikling og det enkelte byggetiltak. Åpenhet, innsyn og medvirkning i planprosessene er viktig.

Lenke til mer informasjon