Justis- og beredskapsdepartementet

Forkortelse
JD
E-post
post@jd.dep.no

Om aktøren

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, asyl og innvandring, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Justis- og beredskapsdepartementet sine ansvarsområde kan oppsummeres som tre kjeder: Straffesakskjeden, asylkjeden og samfunns- og sikkerhetskjeden.

Straffesakskjeden
Straffesakskjeden omfatter politiet og påtalemaktens arbeid med å forebygge, etterforske og løse kriminalitet, føre saker i domstolene og kriminalomsorgen sin straffegjennomføring og tilbakeføring til samfunnet etter soning.

Samfunnssikkerhet- og beredskapskjeden
Som ansvarlig for samfunnssikkerhet- og beredskapskjeden skal departementet ha kunnskap og oversikt over risiko og sårbarhet og sørge for at hele sektoren har tilstrekkelig beredskap og evne til krisehåndtering. Departementet har ansvar for effektiv og målrettet forebygging, og gjennomføring og læring av erfaringer fra øvelser og hendelser. Kjeden er kjennetegnet av mange aktører som ivaretar ulike deler av beredskapen, medregnet nødetatene, Sivilforsvaret, fylkesmannen, kommunene, fylkeskommunene, Forsvaret, private aktører og frivillige organisasjoner.

Asylkjeden
Asylkjeden består av de institusjonene som blir involverte i asylprosessen. Det vil si fra en person vurderer å forlate hjemlandet sitt for å søke asyl, til en tidligere asylsøker med oppholdstillatelse inngår som en ordinær innbygger i en kommune, eller en tidligere asylsøkere med avslag forlater Norge. Hovedvekten av virkemiddel tilknyttet asylkjeden, for eksempel mottak, søknadsbehandling og uttransportering er å finne under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde.

Relevante lover aktøren forvalter

Justis- og beredskapsdepartementet forvalter et stort antall lover. Lovdata.no gir en fullstendig oversikt.

Justisdepartementet har dessuten et sentralt ansvar for å sørge for at det norske lovverket holder høy kvalitet. Lovavdelingen i departementet er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen. Avdelingen bidrar til å sikre kvalitet i lovgivningen, og har ansvar for teknisk kvalitet i lovverket.

Straffegjennomføringsloven bygger på prinsippet om forvaltningssamarbeid, ved at kriminalomsorgen gjennom samarbeid med andre offentlige etater legge til rette for at domfelte og innsatte i varetekt får de tjenester som lovgivningen gir dem krav på. Samarbeidet skal bidra til en samordnet innsats for å dekke domfelte og innsattes behov og fremme deres tilpasning til samfunnet.” jf. strgjfl. § 4. Kriminalomsorgen skal legge forholdene til rette under varetekt og straffegjennomføring, slik at innsatte og domfelte får benyttet seg av de offentlige tjenestene de har krav på.

Det er domfeltes hjemkommune som har ansvaret for å sørge for at domfelte har en bolig. Kriminalomsorgens rolle er å bistå domfelte ved å opprette kontakt med de ansvarlige kommunale myndigheter. Behovet for bistand knyttet til fast bolig kan oppstå i forbindelse med løslatelse fra fengsel og ved overføring til straffegjennomføring i eget hjem, samt ved ønske om å beholde bolig under varetekt eller straffegjennomføring.

Straffegjennomføringsloven § 16 hjemler en mulighet for at domfelte kan gjennomføre hele eller deler av en ubetinget fengselsstraff i egen bolig. Dersom domfelte mangler egnet bolig, skal kriminalomsorgen ved behov bistå domfelte med å opprette kontakt med aktuelle kommunale myndigheter.

Strgjfl. § 41 pålegger kriminalomsorgen en plikt til å forberede løslatelsen i god tid og til å bidra til at forholdene legges best mulig til rette. Det må tas kontakt med offentlige myndigheter eller andre som kan yte bistand for å oppnå forhold, herunder fast bolig, som motvirker ny kriminalitet etter løslatelse.

Lenke til mer informasjon

Justis- og beredskapsdepartementet