Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Forkortelse
IMDi
E-post
post@imdi.no

Om aktøren

IMDi skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Vi skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. IMDi er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

IMDi sørger for god sammenheng mellom integreringspolitikken og andre politikkområder, for eksempel sysselsetting, utdanning og helse. IMDi er pådriver overfor sektormyndighetene, peker på problemstillinger og bidrar med relevant kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold. Ved å utvikle, dele og formidle kunnskap og kompetanse bidrar IMDi til at sektormyndighetene enkeltvis og samlet tilbyr tjenester som bidrar til bedre integrering. 

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

IMDi er et fagdirektorat, forvaltningsorgan og nasjonalt kompetansesenter med ansvar for integreringsfeltet. Direktoratet skal iverksette regjeringens integreringspolitikk. IMDi skal:

  • ivareta arbeidet med bosetting av flyktninger
  • legge til rette for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv
  • jobbe mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • gi faglige innspill til videreutvikling av integreringspolitikken og sørge for god samordning på integreringsfeltet
  • forvalte tilskuddsordninger rettet mot kommunene og frivillige organisasjoner
  • produsere og formidle forskning, utredninger, statistikk og god praksis
  • bidra til en profesjonell og serviceinnstilt offentlige sektor
  • være fagmyndighet for tolking i offentlig sektor

Relevante lover aktøren forvalter

IMDi følger opp introduksjonsloven og integreringsloven.

Lenke til mer informasjon

Gå til integrerings og mangfoldsdirektoratet hjemmeside