Husbanken

E-post
post@husbanken.no

Om aktøren

Husbanken er et statlig forvaltningsorgan direkte underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Fra opprettelsen i 1946 var hovedoppgaven god boligforsyning, mens det siste tiåret har boligsosialt arbeid blitt Husbankens kjerneoppgave. Husbanken har kontorer i Drammen, Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. 

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Husbanken bidrar til å fremskaffe boliger for bostedsløse, flyktninger og andre vanskeligstilte, og har tilbud som reduserer boutgiftene for særskilte grupper. Husbanken tilbyr også lån og tilskudd som stimulerer til bygging av gode og rimelige boliger, utvikling av gode bomiljøer og til utbedring av boliger. Banken gir råd og faglig assistanse, og er engasjert i boligfaglig/-politisk utredningsarbeid. Husbanken samarbeider med alle kommuner.

Relevante lover aktøren forvalter

Kommunal- og distriktsdepartementet forvalter lov om bostøtte, som Husbanken følger opp.

Lenke til mer informasjon

Husbankens hjemmesider