Helsedirektoratet

Forkortelse
Helsedir

Om aktøren

Helsedirektoratet er et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet har ansvar for å følge med på og gi råd om forhold som påvirker befolkningens helse, utviklingen i helse- og omsorgstjenesten, utarbeide nasjonale normer på utvalgte områder, være kompetanseorgan for myndigheter, tjenesteapparat, interesseorganisasjoner og fagmiljøer, ha spisskompetanse på den norske helselovgivningen og utvikle en helhetlig nasjonal helseberedskap. Direktoratet har myndighet til å anvende og fortolke lov og regelverk innenfor helse- og omsorgssektoren. Videre har direktoratet ansvar for å gjennomføre nasjonal politikk på helseområdet. Helsedirektoratet har også ansvaret for Statens strålevern, Helfo, Pasient- og brukerombudene og Helsetjenester og fylkesmannsembetene.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Målgruppene er mangfoldige. De viktigste er befolkningen, (de som trenger informasjon om helse, rettigheter og helse- og omsorgstjenester) og de som jobber med helse og omsorg. Helsedirektoratets visjon er: God helse - gode liv. God folkehelse er et felles mål for samfunnsutvikling.

En god bolig er viktig for helsen og livssituasjonen, både for å forebygge helseproblemer og for effekten av behandling. Helsedirektoratet har ansvar for folkehelsearbeid og helse - og omsorgstjenester til alle som trenger det for å mestre sitt boforhold. 

Relevante lover aktøren forvalter

Helsedirektoratet har ansvar for å bruke lover og fortolke dem, forvalte refusjonsordningene og regelverk som direktoratet gis myndighet til av Helse- og omsorgsdepartementet.

Lenke til mer informasjon

Helsedirektoratets hjemmeside

Helsedirektoratets nettside om Folkehelse arbeid i kommunen