Barne- og likestillingsdepartementet

Forkortelse
BLD
E-post
postmottak@bld.dep.no

Om aktøren

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk. 

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

BLD sitt ansvar på boligområdet knyttes til barnevern, krisesentre og sentre for enslige mindreårige flyktninger under 15 år. I tillegg har BLD ansvar for likestilling- og diskrimineringslovgivningen, som også skal hindre diskriminering på boligområdet.

Relevante lover aktøren forvalter

Likestillings- og diskrimineringslovgivning forvaltes av BLD og skal hindre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, religion og livssyn. Ikke-diskrimineringlovgivningen  gjelder også for boligområdet.

Lenke til mer informasjon

Barne- og likestillingsdepartementet