Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Forkortelse
AVdir

Om aktøren

Arbeids- og velferdsdirektoratet har det overordnede ansvaret for at arbeids- og velferdsforvaltningen oppfyller de forventninger som stilles til etaten og når de mål og resultater som framgår av departementets oppdrag.

Direktoratet har ansvar for overordnet styring, ledelse og utvikling av Arbeids- og velferdsetaten (NAV), herunder:

  • Oppfølging i tråd med resultatkrav, styringsmodell, og verdigrunnlag
  • Lovpålagte og myndighetspålagte forhold som må sikres ivaretatt
  • Strategi- og virksomhetsutvikling
  • Utvikling av fag- og arbeidsmetodikk

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fagansvar for de sosiale tjenestene i NAV, mens styringsansvaret ligger hos kommunen.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) beskriver Nav sitt ansvar på bolig- og tjenesteområdet. Lovens formål er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Relevante lover aktøren forvalter

Direktoratet følger opp lov om sosiale tjenester på arbeids- og velferdsområdet. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet gir nærmere retningslinjer om rettigheter til hjelpemidler i henhold til Lov om folketrygd §15.

Lenke til mer informasjon

Les mer på regjeringen.no
Les mer på nav.no