Arbeids- og sosialdepartementet

Forkortelse
ASD
E-post
postmottak@post.asd.no

Om aktøren

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for utviklingen av store reformer og viktige deler av norsk politikk. ASD har det overordnede ansvaret for politikken på følgende områder: Arbeidsmarked, arbeidsmiljø og sikkerhet, inntektspolitikk, velferd og pensjoner.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Velferdspolitikken har som mål at alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn. Arbeids- og velferdspolitikken skal legge til rette for at flest mulig i yrkesaktiv alder kan forsørge seg selv gjennom arbeid.

Inntektssikringsordningene skal gi økonomisk trygghet for personer som midlertidig eller varig ikke kan delta i arbeidslivet, ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter i forbindelse med sykdom, arbeidsledighet, barns sykdom, midlertidig svikt i arbeids- og inntektsevnen, uførhet og alderdom. Inntektssikringsordningene skal også bidra til utjevning av inntekt og levekår gjennom livsløpet og mellom grupper, og bidra til selvforsørgelse slik at den enkelte skal klare seg best mulig i dagliglivet.

Relevante lover aktøren forvalter

  • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Sosialtjenesteloven)
  • Arbeidsmiljøloven
  • Folketrygdloven
  • Ferieloven
  • Lov om ny uføretrygd og alderspensjon til uføre
  • Lov om yrkesskadetrygd

Lenke til mer informasjon

Om arbeids-og sosialdepartementet