Likestillings- og diskrimineringsombudet

Forkortelse
LDO
E-post
post@ldo.no

Om aktøren

Likestillings- og diskrimineringsombodet skal fremme likestilling og kjempe mot diskriminering  på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Ombodet gir rettleiing og er ein pådrivar for likestilling og mangfald.

Ombodet blei oppretta 1. januar 2006. Ombodet er fagleg sjølvstendig, men administrativt underlagt Kulturdepartementet.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

LDO arbeider for å fremme likebehandling og hindre diskriminering også på boligmarkedet.

Relevante lover aktøren forvalter

Ombudet skal handheve

  • likestillings- og diskrimineringsloven
  • bustadlovene – føresegnene om ikkje-diskriminering
    • husleigelova 
    • burettslagslova 
    • bustadbyggjelagslova 
    • eigarseksjonslova

Rolla som handhevar av lova inneber å komme med fråsegn i klagar om brot på lover og føresegn under verkeområdet til ombodet, og å gi råd og rettleiing om dette regelverket.

Lenke til mer informasjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet