Diskrimineringsnemnda

Om aktøren

Diskrimineringsnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Nemnda sin oppgave er å håndheve likestillings- og diskrimineringslovgjevinga. Diskrimineringsnemnda sin virksomhet er regulert i diskrimineringsombodsloven.

Relevante lover aktøren forvalter

Nemnda er en viktig bidragsyter i rettsutviklingen på likestillings- og diskrimineringsfeltet. Ombudet og nemnda skal være et reelt alternativ til domstolsbehandling i diskrimineringssaker.
Nemnda kan treffe vedtak og avgi uttalelser om det foreligger brudd på de lovene den er satt til å håndheve:

  • likestillings- og diskrimineringsloven (unntak se §7 i diskrimineringsombudsloven)
  • arbeidsmiljøloven kapittel 13, (unntatt § 13-1 tredje ledd)
  • eierseksjonsloven1 § 3 a
  • husleieloven § 1-8
  • bustadbyggjelagslova § 1-4
  • burettslagslova § 1-5
  • skipsarbeidsloven kapittel 10 (unntatt § 10-1)

Nemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet. Kongen eller departementet kan ikke instruere nemnda om nemndas faglige virksomhet. Nemndas vedtak og beslutninger kan ikke påklages.

Lenke til mer informasjon

Diskrimineringsnemda