Nytt i veiviseren

Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler inngår som et av flere virkemidler kommunen kan bruke i gjennomføringen av arealplaner. Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen o...

Morgendagens omsorg

Helse- og omsorgssektoren stor overfor store oppgaver framover med økt andel eldre og større kompleksitet i oppgaveløsningen. Man må...

Omsorg 2020

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015–2020. Den omfatter prioriterte områder i regjeringsplattformen og konkrete tiltak for å...

Innovasjon i omsorg

NOU-en tar opp ulike tema der man trenger mer innovasjon i helse- og omsorgssektoren for å møte framtidens utfordringer. De presenterer fem fo...

Områdesatsing

Mange land i Europa har i flere tiår arbeidet med områdesatsinger i utsatte byområder. Siden midten av 90-tallet er det blitt vanlig med s&ari...

Kommunens forvaltning av boliger

Kommunen må skaffe seg oversikt over den kommunale boligmassen sin standard/kvalitet, bomiljø, tomgangsleie og behov for oppgradering. Dette for &a...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

I arbeidet med den helhetlige boligplanen må kommunen vurdere om den har jobbet systematisk med bolig og velferdspolitiske spørsmål...

Redusert tilbakefall til ny kriminalitet

Gjennomføring av straff i Norge skal skje på en måte som er betryggende for samfunnet, og som motvirker nye straffbare handlinger. Likevel be...

Tildeling og utleie av kommunal bolig

Kommunen leier ut boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg en bolig eller ...

Tilrettelegge for godt sosialt miljø

Innsatsen er oppdelt i fire hovedfaser: Kunnskapsgrunnlag og handlingsplan  Beboerinvolvering og medvirkning Samarbeid Videreføring...

Oppvekststedets betydning for barn og unge

Ett av ti barn i Norge lever i familier som er fattige over tid. Over halvparten av disse barna bor i 29 av landets 426 kommuner, og av disse er det kun tre kom...

Husbankens kommuneprogram

Husbankens kommuneprogram skal styrke kommunenes arbeid med vanskeligstilte i boligmarkedet i perioden 2016-2020. Dette programmet er en oppfølging av de...

Samarbeid med Oslo kommune

I strategien Bolig for velferd vektlegges en særskilt innsats mot Oslo fram mot 2020. Husbanken og Oslo kommune har nå inngått en revidert avt...

Bidra til leie av privat bolig

Strategisk bruk av det private leiemarkedet bidrar til differensierte bomiljøer, og dermed økte muligheter for integrering. Kommunale boliger er b...

Fra asylmottak

Stat og kommune samarbeider om å motta asylsøkere og bosette flyktninger. De fleste som får beskyttelse i Norge, bor på asylmottak før de bosettes i en kommune....

Om voksne og barn som pårørende

Rundt mennesker som sliter med sykdom, funksjonsnedsettelser, rus og/eller psykisk lidelse befinner det seg mange pårørende. Pårørende...

Housing First

Housing First er en metode for bosetting av bostedsløse med et rusmiddelproblemog/eller psykiske lidelser. Housing First startet som et pionerprosjektet «Pathwa...

Tilpasning av bolig

Når en person har behov for å få tilpasset sin bolig er den første kontakten ofte med en ansatt i en offentlig etat. Kommunen har ansva...

Tidlig innsats

I NOU 2011 “Innovasjon i omsorg” står det at «Folk bør påvirkes til å tilrettelegge for sin alderdom». Dette gj...

Bostedsløse

En ny kartlegging fra 2016 viser stor nedgang i antall bostedsløse i Norge. Nedgangen er særlig stor blant barn.