Nytt i veiviseren

Housing first i Norge - sluttrapport

Dette er den andre delrapporten om Housing first-prosjekt i Noreg. Housing first-modellen hjelper bustadlause med rusmiddelrelaterte og psykiske lidingar med...

Ungdomsmedvirkning

Få om noen har et så godt blikk på byen de bor i som ungdom. Ungdom bruker byen og nærområdene sine mye, likevel blir de for sjelden hørt når byområder skal...

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og kommunens hjemmesider. Her er oversikt over kommuner som utlyser...

Fritidserklæringen

Fritidserklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert...

Mestre hele livet

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) er den første strategien som spenner over hele det psykiske helsefeltet; fra folkehelse til...

Mer kunnskap - bedre barnevern

Mer kunnskap - bedre barnevern er en kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024. Strategien er en del av Barnevernsreformen som ble vedtatt av...

Tilpasning av bolig

NB: Fra 2020 blir tilskuddet overført til rammetilskuddet til kommunene. Skal det settes av midler til dette må det settes av midler i kommunenes...

Housing First

Housing First er en metode for bosetting av bostedsløse med et rusmiddelproblem og/eller psykiske lidelser. 

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Kommunen leier ut boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg en bolig eller...

Bostedsløs

Kartleggingen av bostedsløse høsten 2016 viser en stor reduksjon i antall bostedsløse i alle typer kommuner.

Psykisk helsevern/DPS

Et distriktspsykiatrisk senter (DPS) er den delen av psykisk helsevern som har hovedansvaret for å gi behandlingstilbud i et gitt geografisk område...

Namsmannen

Namsmannen har to hovedoppgaver: tvangsfullbyrdelse og bistand til gjeldsofre som søker om gjeldsordning. Tvangsfullbyrdelse innebærer å...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Det kan være behov for å se på samarbeidsstrukturer og gjennomføre organisatoriske endringer/ tilpasninger i den boligsosiale virksomheten. Her beskrives først...

Innovasjon i boligsosialt arbeid

Fremtidens velferdssamfunn vil kreve fornyelse, forbedring og innovasjon. De nye samfunnsutfordringene vi står overfor krever tverrfaglige...

Kommunen

Kommunen har hovedansvaret for gjennomføringen av den statlige politikken, herunder ansvaret for å sikre vanskeligstilte bolig- og...

Kommunalt rusarbeid

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig...

Fra krisesenter til egen bolig

Voldsutsatte som søker beskyttelse i krisesenterets botilbud, trenger i mange tilfeller oppfølging både når det gjelder bolig og andre...

Bidra til leie av privat bolig

Kommunen, gjerne sammen med boligsøker, finner aktuell utleiebolig. Man drar på visning, og ansatt i kommunen sjekker om utleieenheten...

Kampen Omsorg+

SINTEF Byggforsk har beskrevet eksempelet.

Bolig for velferd

Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 6200 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for...

3.3 Dagaktivitetstilbud

Et dagaktivitetstilbud kan gi mulighet for å delta på ulike aktiviteter, tilby måltider og sosial kontakt samt helseforebyggende og...