Nytt i veiviseren

Løslatelse fra forvaring

Denne arbeidsprosessen omfatter alle som idømmes forvaring og soner straffen sin på Ila fengsel, men arbeidsprosessene er tilnærmet like ved...

Fra fengsel

Fengselet innkaller til ansvarsgruppemøte med kommunen for å ivareta et godt samarbeid og planlegge overgangen fra fengsel til bolig. Innsatte...

Fra fengsel

På det boligsosiale området skal fengslet bistå innsatte med å få bolig utover midlertidig bolig, eller bistå med å...

Fra krisesenter til egen bolig

Voldsutsatte som søker beskyttelse i krisesenterets botilbud, trenger i mange tilfeller oppfølging både når det gjelder bolig og andre...

Fra fengsel

Arbeidsprosessen beskriver kriminalomsorgens ansvar for å kartlegge og avklare innsattes livs- og boligsituasjon for innkomst, og tilrettelegge for,...

Boligetablering i distriktene

Mer varierte boligtyper stimulerer til vekst og utvikling, og bidrar til økt omløp i boligmarkedet. Kommunene må bli sin boligpolitiske...

Boligsosial monitor

Den boligsosiale monitoren gir en oversikt over den boligsosiale situasjonen i Norge og i alle norske kommuner. Monitoren skal gi informasjon om helheten i de...

Metoder for brukermedvirkning

Det finnes ulike metoder for brukermedvirkning. Disse kan deles inn i metoder på individnivå og systemnivå. I tillegg beskrives andre metoder som...

Fra barnevernsinstitusjon og fosterhjem

Barn som er plassert i fosterhjem eller institusjon kan motta tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år og frem til 23 år, jfr. barnevernloven...

Midlertidig botilbud fra NAV

For personer som ikke klarer å finne et sted å bo selv, har NAV-kontoret et ansvar for å fremskaffe et konkret og tilgjengelig midlertidig botilbud etter...

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Arbeids- og velferdsdirektoratet har det overordnede ansvaret for at arbeids- og velferdsforvaltningen oppfyller de forventninger som stilles til etaten og...

Introduksjonsloven

Introduksjonsloven regulerer to kommunale tjenester for innvandrere ankommet før 01.01.2021: introduksjonsprogram og opplæring i norsk og...

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har den faglige og administrative ledelse av kriminalomsorgen, og er samfunnets apparat for straffegjennomføring. KDI...

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Vi skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på...

Barn og unge i boligsosialt arbeid

Godt boligsosialt arbeid handler om å trygge gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gjennom å synliggjøre de unges stemme og gi barn og...

Husbankens kommunestrategi

For at vanskeligstilte på boligmarkedet skal bo godt og trygt i egnede boliger, vil Husbanken veilede og følge opp alle kommuner gjennom et...

Fra fengsel

Kartleggingen avdekker et behov for bistand til avklaring av innsattes boligforhold.  

Bostedsløs

Kartleggingen av bostedsløse høsten 2020 slår fast at den positive trenden fortsetter. Antallet bostedsløse går fortsatt ned....

Flytte fra foreldrehjemmet

Arbeidsprosessen omfatter det å starte planlegging av å flytte i egen bolig til etablering i egen bolig faktisk skjer. Målgruppen er...

Områdesatsing i etablerte boområder

Mange land i Europa har i flere tiår arbeidet med områdesatsinger i utsatte byområder. Siden midten av 90-tallet er det blitt vanlig med...

3.4 Lokale produksjonskjøkken

Her presenteres eksempler på løsninger for lokalt produksjonskjøkken og hensyn som bør tas i planleggingen.

5.6 Bad

Alle boformer må ha et privat bad med toalett, dusj, vask servant og noe oppbevaringsplass.