Nytt i veiviseren

Samarbeid offentlig - frivillige/privat

Strategien Bolig for velferd sier at frivillige og ideelle organisasjoner er sentrale aktører i det boligsosiale arbeidet i kommunene. De er også...

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og kommunens hjemmesider. Her er oversikt over kommuner som utlyser...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Det kan være behov for å se på samarbeidsstrukturer og gjennomføre organisatoriske endringer/ tilpasninger i den boligsosiale virksomheten. Her beskrives først...

Ulsholtveien 31, Oslo- 36 utleieboliger

I Bydel Alna i Oslo kommune er det fremforhandlet tilvisingsavtale til 36 utleieboliger i Ulsholtveien 31 på Furuset. Spesielt med dette prosjektet:...

Husbankens kommuneprogram

Husbanken har inngått et flerårig samarbeid med kommunene for å nå målene i den nasjonale strategien Bolig for velferd.

4.2 Personer med demens

Tilrettelegging for personer med kognitiv svikt er et generelt krav ved planlegging av omsorgsboliger og sykehjem, og er beskrevet tidligere i veilederen.

2.1 Overordnede prinsipper ved planlegging

I dette legger Husbanken prinsipper som skal forsøke å ivareta overordnede målsettinger, som ikke enkelt kan fastsettes i konkrete mål eller telles. Det...

2.2 Grunnleggende krav ved planlegging

I dette legger Husbanken krav i egne retningslinjer samt krav som er fastsatt av andre og må anses som basis for bygging av denne type bygninger som...

Utbyggingsavtaler

For at kommunen skal kunne starte forhandling av utbyggingsavtale, må den først ha fattet et formelt vedtak i kommunestyret. Vedtaket skal angi i...

Utbyggingsavtaler

En utbyggingsavtale skal fremforhandles, kunngjøres og eventuelt vedtas.

Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler inngår som et av flere virkemidler kommunen kan bruke i gjennomføringen av arealplaner. Med utbyggingsavtale menes en avtale...

Forhindre utkastelse

En utkastelse, også kalt fravikelse, er kostbar og belastende både for utleier og leieboer. Og det er ressurskrevende for de involverte instanser og samfunnet....

Forhindre utkastelse

Kommunen bør jobbe med å forebygge utkastelser fra bolig. Leieboere og mottakere av startlån og grunnlån, kan få informasjon om konsekvenser ved å ikke betale...

Forhindre utkastelse

Å forhindre begjæring om utkastelse betyr å unngå at namsmyndighetene (namsmannen) kobles inn i saken. Det er viktig at kommunene jobber...

Gjennomføring av utkastelse

Den juridiske betegnelsen for utkastelse er fravikelse, og betyr i praksis at namsmannen tilbakefører disposisjonsretten til en leid bolig fra leieboer...

Forhindre utkastelse

NAV får ofte kjennskap til mislighold når namsmannen sender over varsel om mottatt begjæring om utkastelse. Da har prosessen allerede...

Valg av bolig og beboeroppfølgning

Når det er fattet vedtak om at husstanden skal få en utleiebolig, skal dette følges opp med fastsettelse av husleie, tildeling og...

Valg av bolig og beboeroppfølgning

Leietaker er flyttet inn i boligen. Dersom det oppstår problemer følges disse opp. Ved manglende husleieinnbetaling må forvalter raskt ta...

Kommunens forvaltning av boliger

Kommunen må skaffe seg oversikt over den kommunale boligmassen sin standard/kvalitet, bomiljø, tomgangsleie og behov for oppgradering. Dette for...

Valg av bolig og beboeroppfølgning

Et godt kunnskapsgrunnlag når det gjelder søkers behov og kunnskap om boligene og bomiljøene bidrar til god bosetting. Tilbudet om egnet...

Kommunens forvaltning av boliger

Her beskrives behov for bo-oppfølging fra forvalter og rutiner for å sikre god kvalitet på boligmassen og et godt bomiljø for den...

Kommunens forvaltning av boliger

Kommunen benytter eksisterende informasjon, eventuelt ved behov fremskaffer ny for å få et kunnskapsgrunnlag over de kommunale boligene som...

Kommunens forvaltning av boliger

Kommunen tar inn boligsosiale hensyn i sine oppgraderings- vedlikeholdsplaner. Det er viktig å vedlikeholde kommunal boligmasse, både for å...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Gjennomføringen vil bero på omfanget av endringene, og hvilken modell kommunen har valgt for organisering av sin boligsosiale virksomhet. Slik det...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

På bakgrunn av kartlegging og vurdering av nåsituasjonen utarbeides forslag til modeller for organisering sett i forhold til oppdragets omtale...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Oppdrag mottas fra rådmann, mandat for arbeidet utarbeides, det besluttes hvordan arbeidet skal organiseres (styringsgruppe og arbeidsgruppe opprettes),...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Et godt kunnskapsgrunnlag om status for det boligsosiale området danner grunnlag for det videre arbeidet.  Aktører, oppgaver, arbeids- og...

Samarbeid på tvers

Ikke alle kommuner har behov for organisatoriske endringer i den boligsosiale virksomheten, og herunder omfattende prosesser og kartlegginger. For noen er det...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger er et viktig boligsosialt virkemiddel. Målgruppen er personer som har problemer med å skaffe seg bolig i det private...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Denne fasen beskriver selve kjøpet av boliger. Kommunen kan søke Husbanken om finansiering – både grunnlån og tilskudd til...

Kjøp av kommunale utleieboliger

I denne fasen gjøres det en vurdering av tilgjengelige boliger i markedet. Finnes det restriksjoner for kjøp av de aktuelle boligene? Er...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Kommunen bør først kartlegge sitt behov for boliger. Hvilke typer boliger trengs? (leilighet, rekkehus, enebolig osv.). Hvilke størrelser...