Nytt i veiviseren

Områdesatsing i etablerte boområder

Mange land i Europa har i flere tiår arbeidet med områdesatsinger i utsatte byområder. Siden midten av 90-tallet er det blitt vanlig med s&ari...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Det kan være behov for å se på samarbeidsstrukturer og gjennomføre organisatoriske endringer/ tilpasninger i den boligsosiale virksomheten. Her beskrives først ...

Bruk av tjenestedesign i Nittedal kommune

Nittedal kommune har valgt å benytte tjenestedesign som metode i tre endringsprosesser. Eksempelet det vises til her, gjelder utvikling av boligtjene...

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Kommunen leier ut boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg en bolig eller ...

Innføring i tjenestedesign

Tjenestedesign er et relativt nytt fagfelt hvor design av tjenester skjer i nært samspill mellom flere designdisipliner, andre fagdisipliner og ansatte i kommun...

Bostedsløse

En ny kartlegging fra 2016 viser stor nedgang i antall bostedsløse i Norge. Nedgangen er særlig stor blant barn. 

Bygge og/eller oppgradere

I denne fasen vurderes kvaliteter/utforming, tomt, fremdrift og kostnader på et overordnet nivå. I tillegg finansieringsmuligheter i Husbanken. Arki...

Bolig Nu

Bodø kommune er ansvarlig for dette eksemplet. 

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og kommunens hjemmesider. Her er direkte lenke til kommuner som utlyser nå....

Områdesatsing i etablerte boområder

I en innledende fase vil det være aktuelt å innhente erfaringer fra tilsvarende arbeid i inn- og utland og identifisere relevante kunnskapsmil...

Innovasjon i boligsosialt arbeid

Fremtidens velferdssamfunn vil kreve fornyelse, forbedring og innovasjon. De nye samfunnsutfordringene vi står overfor krever nye tverrfaglige samarbeid o...

Tilskudd til boligsosiale tiltak

Tilskuddsordningen skal bidra til kompetanseheving innenfor boligsosialt arbeid, boligsosial politikk, samt å utvikle og formidle kunnskap om boligmarkede...

Fra barnevernsinstitusjon og fosterhjem

Barn som er plassert i fosterhjem eller institusjon kan motta tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år og frem til 23 år, jfr. barnevernloven...

Bidra til leie av privat bolig

Strategisk bruk av det private leiemarkedet bidrar til differensierte bomiljøer, og dermed økte muligheter for integrering. Kommunale boliger er b...