Nytt i veiviseren

På lik linje

— Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming 

Husbankens kommuneprogram

Husbanken har inngått et flerårig samarbeid med kommunene for å nå målene i den nasjonale strategien Bolig for velferd.

Livsløpsbolig

En livsløpsbolig er en bolig som er brukbar i alle faser av livet, også dersom en skulle bli dårlig til beins eller avhengig av rullestol eller rullator.

5.5 Dører og vinduer

I dette kapittelet beskrives dimensjonering knyttet til dører og vinduer i omsorgsboliger, institusjonsplasser og lokaler for dagaktivitetstilbud.

Bygge og/eller oppgradere

Forprosjektfase; plantegninger og eventuelt usikkerhetsanalyse utarbeides og sendes til politisk behandling. Dialog med Husbanken. Søke og motta vedtak...

Bygge og/eller oppgradere

Det forutsettes at det er gjort en kartlegging av boligbehov, at det foreligger nødvendige vedtak i investeringsbudsjett og en økonomi- og...

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og kommunens hjemmesider. Her er oversikt over kommuner som utlyser...

Bostedsløs

Kartleggingen av bostedsløse høsten 2016 viser en stor reduksjon i antall bostedsløse i alle typer kommuner.

Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler inngår som et av flere virkemidler kommunen kan bruke i gjennomføringen av arealplaner. Med utbyggingsavtale menes en avtale...

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Arbeids- og velferdsdirektoratet har det overordnede ansvaret for at arbeids- og velferdsforvaltningen oppfyller de forventninger som stilles til etaten og...

Eierrådighetsstrategier

Målsetningen for prosjektet er å bidra til å styrke kommunenes evne til å utvikle mangfoldige byområder. Gevinstene ved utvikling...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel består av juridisk bindende plankart som viser...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

I planstrategien skal kommunen ta stilling til om den skal revidere eller videreføre kommuneplanens samfunns- og arealdel....

Helhetlig boligpolitisk planlegging

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i...

Et trygt sted å bo. Og noe mer

Rapporten er ei utgreiing og evaluering av det eksisterande bu- og støttetilbodet til ungdom over 18 år som blir utsette for eller trua med...

Valg av bolig og beboeroppfølgning

Et godt kunnskapsgrunnlag når det gjelder søkers behov og kunnskap om boligene og bomiljøene bidrar til god bosetting. Tilbudet om egnet...

Norskopplæring og introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet er et heltids kvalifiseringsprogram som består av opplæring i norsk og samfunnskunnskap, forberedelse til deltagelse i videre opplæring...

Opplæring for beboere i asylmottak

Barn i asylmottak under skolepliktig alder har ikke lovfestet rett til barnehageplass. Kommuner som velger å tilby plass barnehage får...