Nytt i veiviseren

Bolig for velferd

Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 6200 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for...

Utvikling av boindeks for leieboliger

Rapporten redegjør for uttesting av en metode for medvirkning blant kommunale leietakere. Det finnes en del forskning som viser at situasjonen i...

Statlige områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk avgrenset byområde med...

Tilskudd til tilpasning av egen bolig

Tilskudd til tilpasning skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig kan få finansiering til det, samt øke tilgjengeligheten i...

Tilskudd til tilstandsvurdering

Tilskuddet skal bidra til å øke tilgjengelighet og energieffektivitet i eksisterende boliger. Tilskuddet kan gis til borettslag, sameier og...

Lån fra Husbanken

Fra 1. januar er Husbankens låneordninger blir samlet i én forskrift. Unntaket er lån til omsorgsboliger og sykehjem....

Tilskudd til utleieboliger

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Tilpasning av bolig

Når brukers økonomi, behov og bolig er kartlagt, kan bruker/byggherre vurdere mulige løsninger som har fremkommet og om valg av...

Tilpasning av bolig

Bruker kontakter kommunen ved behov for tilpasning av bolig. Kommunen har ansvar for å gi råd og veiledning og bistå i kartleggingen av...

Forskrift om lån fra Husbanken

Lån fra Husbanken skal bidra til enten å fremme og utvikle viktige boligkvaliteter i ny og eksisterende bebyggelse, eller et godt boligtilbud for...

0-24 samarbeidet

0-24 samarbeidet skal bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv. 

Housing First

Housing First er en brukerstyrt metode for å tilby bolig og tjenester til bostedsløse personer med et rusmiddelproblem og/eller psykiske lidelser. 

Forhindre utkastelse

Kommunen bør jobbe med å forebygge utkastelser fra bolig. Leieboere og mottakere av startlån og grunnlån, kan få informasjon om konsekvenser ved å ikke betale...

Kommunens forvaltning av boliger

Her beskrives behov for bo-oppfølging fra forvalter og rutiner for å sikre god kvalitet på boligmassen og et godt bomiljø for den...

Tilpasning av bolig

Når en person har behov for å få tilpasset sin bolig er ofte den første kontakten med en ergoterapeut eller en sosionom på et...

Livsløpsbolig

En livsløpsbolig er en bolig som er brukbar i alle faser av livet, også dersom en skulle bli dårlig til beins eller avhengig av rullestol eller rullator.

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og kommunens hjemmesider. Her er oversikt over kommuner som utlyser...

Boligsosial monitor

Den boligsosiale monitoren gir en oversikt over den boligsosiale situasjonen i Norge og i alle norske kommuner. Monitoren skal gi informasjon om helheten i de...

Nye kriterier for Husbankens grunnlån

I denne rapporten vert meirkvalitetane knytta til Husbanken sitt grunnlån undersøkt. Det vert også gjort ei vurdering av meirkostnadar og...

Refinansiering

Strategien Bolig for velferd har tre hovedmål. Hovedmål 2 er at «Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre...

Refinansiering

Avklaring og gjennomgang av alle opplysninger i saken og sette det  i system. Viktige punkter: Innhente informasjon om inntekt og utgifter...

Refinansiering

Oppfølging av en henvendelse til hjelpeapparatet i kommunen som følge av en mulig utkastelse fra bolig. Økonomisk råd og veiledning....

Refinansiering

Kommunen vurderer søknaden, fatter vedtak, sender ut svarbrev og gjennomfører refinansieringen. Det utarbeides en oppfølgingsavtale med...

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Skriftlig vedtak om tildeling eller avslag på kommunal utleiebolig sendes til søker. Innholdet i vedtaket skal være (i prioritert...

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Legg informasjon om kommunale utleieboliger lett tilgjengelig på kommunens nettsider. Avdelingen med vedtaksmyndighet sørger for at ordningen med...

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Gå gjennom mottatt søknad og vedlegg/tilleggsopplysninger. Sjekk at alle relevante opplysninger for saken har kommet med. Avklar hva som er...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger er et viktig boligsosialt virkemiddel. Målgruppen er personer som har problemer med å skaffe seg bolig i det private...

Salg til beboer

Dersom boligen er aktuell for salg gjøres det en vurdering av hvorvidt beboer har potensiale til- og ønske om å eie boligen. Hvis ja, selger...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Denne fasen beskriver selve kjøpet av boliger. Kommunen kan søke Husbanken om finansiering – både til lån og tilskudd til...

Kjøp av kommunale utleieboliger

I denne fasen gjøres det en vurdering av tilgjengelige boliger i markedet: Finnes det restriksjoner for kjøp av de aktuelle boligene? Er...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Kommunen bør først kartlegge sitt behov for boliger. Hvilke typer boliger trengs? (leilighet, rekkehus, enebolig osv.). Hvilke størrelser...

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Kommunen leier ut boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg en bolig eller...