Nytt i veiviseren

Bostedsløs

Kartleggingen av bostedsløse høsten 2020 slår fast at den positive trenden fortsetter. Antallet bostedsløse går går...

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. Her er oversikt over aktive utlysninger:

Valg av bolig og beboeroppfølgning

Et godt kunnskapsgrunnlag når det gjelder søkers behov og kunnskap om boligene og bomiljøene bidrar til god bosetting. Tilbudet om egnet...

Eie først - med startlån og tilskudd

Arbeidsprosessen beskriver hvordan familier med lav inntekt, og som er avhengig av økonomisk støtte fra NAV i perioder, kan få hjelp til...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger er et viktig boligsosialt virkemiddel. Målgruppen er personer som har problemer med å skaffe seg bolig i det private...

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Kommunen leier ut boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg en bolig eller...

Forskrift om lån fra Husbanken

Lån fra Husbanken skal bidra til enten å fremme og utvikle viktige boligkvaliteter i ny og eksisterende bebyggelse, eller et godt boligtilbud for...

Bygge og/eller oppgradere

Det forutsettes at det er gjort en kartlegging av boligbehov, at det foreligger nødvendige vedtak i investeringsbudsjett og en økonomi- og...

Lån fra Husbanken

Fra 1. januar 2020 er Husbankens låneordninger blir samlet i én forskrift. Unntaket er lån til omsorgsboliger og sykehjem....

Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget løser tvister om leie av bolig mellom utleier og leietaker. Den 1. september 2021 blir Husleietvistutvalget landsdekkende. Frem til...

Områdesatsing i etablerte boområder

Mange land i Europa har i flere tiår arbeidet med områdesatsinger i utsatte byområder. Siden midten av 90-tallet er det blitt vanlig med...

Housing First

Housing First er en brukerstyrt metode for å tilby bolig og tjenester til bostedsløse personer med et rusmiddelproblem og/eller psykiske lidelser. 

Barn bor bra i Bærum

Barn bor bra i Bærum er en innsats for å få flere barnefamilier med svakt inntektsgrunnlag til å kjøpe egen bolig....

Ungdomsmedvirkning i kommuner

Få om noen har et så godt blikk på byen de bor i som ungdom. Ungdom bruker byen og nærområdene sine mye, likevel blir de for...

Barn og unge i boligsosialt arbeid

Godt boligsosialt arbeid handler om å trygge gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gjennom å synliggjøre de unges stemme og gi barn og...

Housing First moduler

Dette er en serie digitale møter og presentasjoner rundt Housing First som metode og verktøy

Husbanken

Husbanken er et statlig forvaltningsorgan direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Helt siden opprettelsen i 1946 har Husbanken...

Husbanken

Husbanken er et statlig forvaltningsorgan direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Husbanken er statens sentrale organ for...

Alle trenger et trygt hjem (2021-2024)

Rundt 179 000 er vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge i dag. Omkring 4 000 av dem er bostedsløse. I den nasjonale strategien for den sosiale...

Eierrådighetsstrategier

Målsetningen for prosjektet er å bidra til å styrke kommunenes evne til å utvikle mangfoldige byområder. Gevinstene ved utvikling...

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon