Nytt i veiviseren

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD) og Kulturdepartementet (KUD). Bufdir er et fagorgan på...

Fra krisesenter til egen bolig

Voldsutsatte som søker beskyttelse i krisesenterets botilbud, trenger i mange tilfeller oppfølging både når det gjelder bolig og andre...

Ungdomstråkk

Ungdom bruker byen og nærområdene sine mye, likevel blir de for sjelden hørt når byområder skal planlegges. Anders...

Trøbbel i grenseflatene

Rapporten er ein del av oppdraget Fafo har fått frå 0-24 samarbeidet. Oppdraget var å utforme eit kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å...

Mer kunnskap - bedre barnevern

Mer kunnskap - bedre barnevern er en kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024. Strategien er en del av Barnevernsreformen som ble vedtatt av...

Barn som lever i fattigdom

Regjeringen lanserte i 2015 strategien barn som lever i fattigdom. Strategiens formål er todelt. Den prioriterer økt forebyggende innsats for...

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og...

Velferdslab

Velferdslab handler om hvordan velferdstjenester kan gå fra saker til mennesker, og er en arbeidsform på tvers av kommunens...

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. Her er oversikt over aktive utlysninger:

Myndighet og relasjoner

Det å medvirke til stabile og bærekraftige livssituasjoner for innbyggere med store utfordringer, er et langsiktig arbeid. Det krever samarbeid...

Bosetting av overføringsflyktninger

Hva er overføringsflyktninger og hvor mange kommer til Norge? Hvordan bosettes og integreres disse flyktningene? Overordnede svar finner du nedenfor.

Flyktninger som finner bolig selv

Når kommunen har fattet vedtak om bosetting av flyktninger, formidler IMDi enkeltpersoner til kommunene etter hvert som disse får en...

Fra asylmottak til kommune

Stat og kommune samarbeider om å motta asylsøkere og bosette flyktninger. De fleste som får beskyttelse i Norge, bor på...