Nytt i veiviseren

Bidra til leie av privat bolig

Når boligsøker har fått tilsagn om å leie en bolig, underskrives leiekontrakt. Trygghetsavtale kan inngås i tillegg til vanlig le...

Kommunens forvaltning av boliger

Kommunen tar inn boligsosiale hensyn i sine oppgraderings- vedlikeholdsplaner. Det er viktig å vedlikeholde kommunal boligmasse, både for å op...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

Det kommunale plansystemet Alle kommuner skal ha en kommuneplan. I følge plan- og bygningsloven § 11-1 er kommuneplanen kommunens overordnede styrin...

Forhindre utkastelse

Kommunen bør jobbe med å forebygge utkastelser fra bolig. Leieboere og mottakere av startlån og grunnlån, kan få informasjon om konsekvenser ved å ikke betale h...

Fra fengsel

Kartleggingen avdekker et behov for bistand til avklaring av innsattes boligforhold.  

Husbankens kommuneprogram

Husbankens kommuneprogram skal styrke kommunenes arbeid med vanskeligstilte i boligmarkedet i perioden 2016-2020. Dette programmet er en oppfølging av de...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

I planstrategien skal kommunen ta stilling til om den skal revidere eller videreføre kommuneplanens samfunns- og arealdel.   Planstrategiarbeid...

Storbyenes planstrategier

Asplan Viak har vært engasjert av Program for storbyrettet forskning, med Bergen som proskjektførende by, for å gjennomføre et FoU- pr...

Digitalt førstevalg

Digitalisering handler om å ta i bruk ny teknologi. Det vil si å tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive, og pålite...

Digital agenda for Norge

Meldingen presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Meldingen beskriver også hvordan IKT kan benyttes for å f...

Forhindre utkastelse

En utkastelse, også kalt fravikelse, er kostbar og belastende både for utleier og leieboer. Og det er ressurskrevende for de involverte instanser og samfunnet. ...

Housing First

Housing First er en metode for bosetting av bostedsløse med et rusmiddelproblemog/eller psykiske lidelser. Housing First startet som et pionerprosjektet «Pathwa...

Bostedsløse

En ny kartlegging fra 2016 viser stor nedgang i antall bostedsløse i Norge. Nedgangen er særlig stor blant barn. 

Bolig og helse

Bolig kan påvirke vår psykiske og fysiske helse på mange måter; det kan være forhold ved selve boligen, slik som inneklima, slitas...

Kommunens forvaltning av boliger

Kommunen må skaffe seg oversikt over den kommunale boligmassen sin standard/kvalitet, bomiljø, tomgangsleie og behov for oppgradering. Dette for &a...

Samarbeid, organisering og digitalisering

Det er en boligpolitisk visjon at alle skal bo godt og trygt. Regjeringen har i den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid «Bolig for velferd»...

Tilskudd til utleieboliger

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Tilpasning av bolig

Bruker kontakter kommunen ved behov for tilpasning av bolig. Kommunen har ansvar for å gi råd og veiledning og bistå i kartlegging. Fagpe...

Leie til eie for vanskeligstilte

Kommunen kartlegger husstander som kan være i målgruppen. Kommunen tilbyr motiverte husstander kontrakt på leie før eie, der husstanden...

Områdesatsing

Mange land i Europa har i flere tiår arbeidet med områdesatsinger i utsatte byområder. Siden midten av 90-tallet er det blitt vanlig med s&ari...

Lederutfordringer i områdeløft

En av de mest komplekse utfordring i områdeløft er ledelse. Som områdeløftleder skal en skape resultater utenfor sin egen organisasjon...

Områdesatsing

I en innledende fase vil det være aktuelt å innhente erfaringer fra tilsvarende arbeid i inn- og utland og identifisere relevante kunnskapsmil...

Områdesatsing

En kan ikke forvente å løse alle utfordringene i et utsatt område etter en tidsavgrenset innsats. Å snu en negativ utvikling i et utsat...

Områdesatsing

Områderettet arbeid vil i mange kommuner være et nytt og uprøvd utviklingsarbeid. Nytenkning, innovasjon og læring må stå s...

Områdesatsing

Et sentralt element i arbeidet med å styrke utsatte områder handler om å involvere både private-, frivillige- og offentlige aktør...

Områdesatsing

Områder vil ha ulike utfordringer og muligheter. Det er ingen fasit på hvordan innstasen bør tilrettelegges og organiseres i ulike innsatsomr...

Områdesatsing i Bergen

Levekårsdata er viktig bakgrunnsdata for utvelgelse og prioritering av områder for områdesatsing. Per i dag er følgende områ...

Bidra til leie av privat bolig

Strategisk bruk av det private leiemarkedet bidrar til differensierte bomiljøer, og dermed økte muligheter for integrering. Kommunale boliger er b...

Effektivisering av kommunal planlegging

Asplan Viak ble engasjert av Kommunesektorens organisasjon (KS) til å gjennomføre et FoU-prosjekt om «Effektivisering av kommunal planle...

Tildeling og utleie av kommunal bolig

Kommunen leier ut boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg en bolig eller ...

Innføring i tjenestedesign

Tjenestedesign er et relativt nytt fagfelt hvor design av tjenester skjer i nært samspill mellom flere designdisipliner, andre fagdisipliner og ansatte i kommun...

Innovasjon i boligsosialt arbeid

Fremtidens velferdssamfunn vil kreve fornyelse, forbedring og innovasjon. De nye samfunnsutfordringene vi står overfor krever nye tverrfaglige samarbeid o...

Tilrettelegge for godt sosialt miljø

Vi kan ikke forvente å løse utfordringene i et utsatt område etter en tidsavgrenset innsats. Det å snu en negativ utvikling vil væ...

Avtalt selvbosetting blant flyktninger

NIBR har kartlagt avtalt selvbosetting og hvordan bosettingsformen praktiseres. Dette gjelder flyktninger som finner bolig selv i det private leiemarkedet i en ...

Fra barnevernsinstitusjon og fosterhjem

Barn som er plassert i fosterhjem eller institusjon kan motta tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år og frem til 23 år, jfr. barnevernloven...

Flytte fra foreldrehjemmet

Arbeidsprosessen omfatter det å starte planlegging av å flytte i egen bolig til etablering i egen bolig faktisk skjer. Målgruppen er ungdom/un...

Tildeling og utleie av kommunal bolig

Gå gjennom mottatt søknad og vedlegg/tilleggsopplysninger. Sjekk at alle relevante opplysninger for saken har kommet med. Avklar hva som er boligbe...

Tildeling og utleie av kommunal bolig

Den som har søkt vil få tildelt en bolig som passer hans/hennes behov, så snart den er klar for innflytting. For å avklare om boligen p...

Tildeling og utleie av kommunal bolig

Legg informasjon om kommunale utleieboliger lett tilgjengelig på kommunens nettsider. Avdelingen med vedtaksmyndighet sørger for at ordningen med u...

Tilpasning av bolig

Når løsning er valgt, finansiering på plass kan arbeidet settes i gang. Arbeidet må følges nøye slik at resultatet blir s...

Tilpasning av bolig

Når brukers økonomi, behov og bolig er kartlagt, kan bruker/byggherre vurdere mulige løsninger som har fremkommet og om valg av løsni...

Forhindre utkastelse

NAV får ofte kjennskap til mislighold når namsmannen sender over varsel om mottatt begjæring om utkastelse. Da har prosessen allerede på...

Forhindre utkastelse

Å forhindre begjæring om utkastelse betyr å unngå at namsmyndighetene (namsmannen) kobles inn i saken. Det er viktig at kommunene jobber...

Refinansiering

Kommunen vurderer søknaden, fatter vedtak, sender ut svarbrev og gjennomfører refinansieringen. Det utarbeides en oppfølgingsavtale med s&o...

Refinansiering

Oppfølging av en henvendelse til hjelpeapparatet i kommunen som følge av en mulig utkastelse fra bolig. Økonomisk råd og veiledning. ...

Refinansiering

Avklaring og gjennomgang av alle opplysninger i saken og sette det  i system. Viktige punkter: Innhente informasjon om inntekt og utgifter Utarbei...

Bosetting av overføringsflyktninger

IMDi formidler overføringsflyktninger til kommunene. Overføringsflyktninger bor i utlandet i denne fasen, som oftest i et tran...

Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig

NAV`s visjon for hjelpemiddelområdet er 'Mestring og deltakelse for alle'. Hjelpemiddelsentralene skal bidra til at funksjonshemmede får løst...

Metoder for brukermedvirkning

Det finnes ulike metoder for brukermedvirkning. Disse kan deles inn i metoder på individnivå og systemnivå. I tillegg beskrives andre metoder som erfaringskonsu...

Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og tjenesteyter har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke ...

Tilpasning av bolig

Når en person har behov for å få tilpasset sin bolig er den første kontakten ofte med en ansatt i en offentlig etat. Kommunen har ansva...

Om pårørende og barn som pårørende

Rundt mennesker som sliter med sykdom, funksjonsnedsettelser, rus og/eller psykisk lidelse befinner det seg mange pårørende. Pårørende...

Valg av bolig og beboeroppfølgning

Leietaker er flyttet inn i boligen. Dersom det oppstår problemer følges disse opp. Ved manglende husleieinnbetaling må forvalter raskt ta kon...

Valg av bolig og beboeroppfølgning

Når det er fattet vedtak om at husstanden skal få en utleiebolig, skal dette følges opp med fastsettelse av husleie, tildeling og inngå...

Kommunens forvaltning av boliger

Kommunen benytter eksisterende informasjon, eventuelt ved behov fremskaffer ny for å få et kunnskapsgrunnlag over de kommunale boligene som omf...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Denne fasen beskriver kjøp av boliger. Kommunen kan kjøpe boliger ved å legge inn bud eller ved bruk av forkjøpsrett der det er mulig...

Kjøp av kommunale utleieboliger

I denne fasen gjøres det en vurdering av boligene i utvalget. Det må undersøkes om det finnes restriksjoner for kjøp av de aktuelle b...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Kommunen bør kartlegge sitt behov for boliger, og deretter analysere boligmarkedet i kommunen. Kommunens egne kommunale boliger og tilgjengelige boliger ...

Bygge og/eller oppgradere

Forprosjektfase; plantegninger og eventuelt usikkerhetsanalyse utarbeides og sendes til politisk behandling. Dialog med Husbanken. Søke og motta vedtak o...

Bygge og/eller oppgradere

I denne fasen vurderes kvaliteter/utforming, tomt, fremdrift og kostnader på et overordnet nivå. I tillegg finansieringsmuligheter i Husbanken. Arki...

Tilrettelegge for godt sosialt miljø

Å legge til rette for et godt sosialt miljø kan ikke lykkes uten at de som bor i området involveres i arbeidet.  Arbeidet må sprin...

Tilrettelegge for godt sosialt miljø

Områderettet arbeid omfatter et bredt spekter av fysiske, miljømessige, sosiale, og kulturelle forhold. Det er derfor behov for bred kunnskap som e...

Tilrettelegge for godt fysisk miljø

Arbeidet skal planlegges og gjennomføres. God forankring og samhandling mellom de forskjellige aktørene er en forutsetning for effektiv og forutsi...

Tilrettelegge for godt fysisk miljø

Ulike områder vil ha ulike utgangspunkt og utfordringer. Det vil være nødvendig å skaffe seg kunnskap som et grunnlag for hvilke kvalit...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i ko...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer, og synliggjøre de strategiske valgene kommunen tar. Dette gjelder sa...