Nytt i veiviseren

Eierrådighetsstrategier

Målsetningen for prosjektet er å bidra til å styrke kommunenes evne til å utvikle mangfoldige byområder. Gevinstene ved utvikling...

Bygge og/eller oppgradere

Det forutsettes at det er gjort en kartlegging av boligbehov, at det foreligger nødvendige vedtak i investeringsbudsjett og en økonomi- og...

Housing First moduler

Dette er en serie digitale møter og presentasjoner rundt Housing First som metode og verktøy

Tilpasning av bolig

Bruker kontakter kommunen ved behov for tilpasning av bolig. Kommunen har ansvar for å gi råd og veiledning og bistå i kartleggingen av...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

Fra kommuneloven § 14-4 om økonomiplan fremgår det at: Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og...

Livsløpsbolig

En livsløpsbolig er en bolig som er brukbar i alle faser av livet, også dersom en skulle bli dårlig til beins eller avhengig av rullestol eller rullator.

Startlån

Her får du som saksbehandler en grunnleggende innføring i formål og rammer for saksbehandling av startlån.

Brukermedvirkning

- nyttiggjøre seg av brukerens erfaringer i politikkutforming og gjennomføring på både det strategiske og operative nivået

Kompetanse

- utvikle, samle og dele nødvendig kunnskap

Overordnet strategi

- se utfordringer og løsninger i sammenheng med andre politikkområder

Forankring og eierskap

- felles forståelse av ansvar, mål, metoder og tiltak hos ledelse og i fagmiljøet

Organisering og samordning

- ha et forpliktende og formalisert samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer

Refinansiering med startlån

Et prioritert innsatsområde er å forhindre at husstander mister boligen sin fordi de ikke klarer å betale sine låneforpliktelser. Et...

Eie først - med startlån og tilskudd

Kommunen bistår med å finne aktuelle boliger for visning. Huset blir kjøpt og endelige lånedokumenter blir utstedt og undertegnet av...

Tilskudd til tilstandsvurdering

Tilskuddet skal bidra til å øke tilgjengelighet og energieffektivitet i eksisterende boliger. Tilskuddet kan gis til borettslag, sameier og...

Hele mennesker - delte tjenester

FAFO har undersøkt korleis ungdommar i utsette buområde sjølv opplever og definerer eigne behov, og korleis dette fell saman med...

Housing First

Housing First er en brukerstyrt metode for å tilby bolig og tjenester til bostedsløse personer med et rusmiddelproblem og/eller psykiske lidelser. 

Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag med hjemmel i...

Barneombudet

Barneombudet skal fremme barns interesser i samfunnet og følge med på utviklingen av barns oppvekstkår. Barneombudet skal spesielt...

Fra asylmottak til kommune

Stat og kommune samarbeider om å motta asylsøkere og bosette flyktninger. De fleste som får beskyttelse i Norge, bor på asylmottak før de bosettes i en kommune....

Om barn og unge

Godt boligsosialt arbeid handler om å trygge gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gjennom å synliggjøre de unges stemme og gi barn og...

Barn bor bra i Bærum

Barn bor bra i Bærum er en innsats for å få flere barnefamilier med svakt inntektsgrunnlag til å kjøpe egen bolig....

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. Her er oversikt over aktive utlysninger:

Områdesatsing i etablerte boområder

Mange land i Europa har i flere tiår arbeidet med områdesatsinger i utsatte byområder. Siden midten av 90-tallet er det blitt vanlig med...

Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtale skal fremforhandles, kunngjøres og eventuelt vedtas av planmyndigheten i kommunen, jfr. pbl § 17-1 m.fl.

Statlige områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk avgrenset byområde med...

Innovasjon i boligsosialt arbeid

Fremtidens velferdssamfunn vil kreve fornyelse, forbedring og innovasjon. De nye samfunnsutfordringene vi står overfor krever tverrfaglige...