Nytt i veiviseren

Tilskudd til boligsosiale tiltak

Tilskuddet skal stimulere til kunnskapsutvikling, innovasjon og nytenking om boligsosialt arbeid og boligsosial politikk. Tilskuddet skal bidra til å...

Statsforvalteren

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen....

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. Her er oversikt over aktive utlysninger:

Bolig for velferd

Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 6200 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for...

Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig

NAV`s visjon for hjelpemiddelområdet er 'Mestring og deltakelse for alle'. Hjelpemiddelsentralene skal bidra til at funksjonshemmede får løst...

Om barn og unge

Godt boligsosialt arbeid handler om å trygge gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gjennom å synliggjøre de unges stemme og gi barn og...

Områdesatsing i Bergen

Områdesatsing er et av flere viktige innsatsområder i arbeidet med å bidra til mer velferd og utjevne levekårsforskjeller i Bergen....

Koordinator og IP

Dette kurset er for deg som skal jobbe som koordinator med eller uten individuell plan.

Individuell plan (IP)

IP er et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet for personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. IP...

Startlån

Her får du som saksbehandler en grunnleggende innføring i formål og rammer for saksbehandling av startlån.

Refinansiering med startlån

Et prioritert innsatsområde er å forhindre at husstander mister boligen sin fordi de ikke klarer å betale sine låneforpliktelser. Et...

Kommunale utleieboliger - Kobo

Husbanken samarbeider med KS og 11 kommuner om å utvikle digitale løsninger for å søke, tildele og administrere kommunale boliger,...

Statlige områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk avgrenset byområde med...

4.2 Personer med demens

I dette kapittelet beskrives tilrettelegging for personer med demens mer spesifikt.

Bo hele livet

Rapporten viser ei rekke eksempel frå inn- og utland som representerer nytenking på feltet buformer for eldre. Likevel er det framleis behov for...

2.2 Grunnleggende krav ved planlegging

I dette legger Husbanken krav i egne retningslinjer samt krav som er fastsatt av andre og må anses som basis for bygging av denne type bygninger som...