Nytt i veiviseren

Refinansiering med startlån

Et prioritert innsatsområde er å forhindre at husstander mister boligen sin fordi de ikke klarer å betale sine låneforpliktelser. Et...

Om barn og unge

Godt boligsosialt arbeid handler om å trygge gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gjennom å synliggjøre de unges stemme og gi barn og...

Kommunale utleieboliger - Kobo

Husbanken samarbeider med KS og 11 kommuner om å utvikle digitale løsninger for å søke, tildele og administrere kommunale boliger,...

Statlige områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk avgrenset byområde med...

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og kommunens hjemmesider. Her er oversikt over kommuner som utlyser...

4.2 Personer med demens

I dette kapittelet beskrives tilrettelegging for personer med demens mer spesifikt.

2.2 Grunnleggende krav ved planlegging

I dette legger Husbanken krav i egne retningslinjer samt krav som er fastsatt av andre og må anses som basis for bygging av denne type bygninger som...

Bo hele livet

Rapporten viser ei rekke eksempel frå inn- og utland som representerer nytenking på feltet buformer for eldre. Likevel er det framleis behov for...

Forhindre utkastelse

En utkastelse, også kalt fravikelse, er kostbar og belastende både for utleier og leieboer. Og det er ressurskrevende for de involverte instanser og...

Refinansiering med startlån

Avklaring og gjennomgang av alle opplysninger i saken og sette det  i system. Viktige punkter: Innhente informasjon om inntekt og utgifter...

Refinansiering med startlån

Mulig tvangssalg kan avdekkes via søknad om startlån. Er gjeldsproblemet stort, og gjelden høyere enn boligens verdi, bør...

Refinansiering med startlån

Kommunen vurderer søknaden, fatter vedtak, sender ut svarbrev og gjennomfører refinansieringen. Det utarbeides en oppfølgingsavtale med...

Kommunale botiltak for barn og unge

Rapporten er ein del av forskningsprosjektet «Kommunale botiltak for barn og unge». Prosjektet har som føremål å bringe fram meir...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger er et viktig boligsosialt virkemiddel. Målgruppen er personer som har problemer med å skaffe seg bolig i det private...

Fra asylmottak til kommune

Stat og kommune samarbeider om å motta asylsøkere og bosette flyktninger. De fleste som får beskyttelse i Norge, bor på asylmottak før de bosettes i en kommune....

Norskopplæring og introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet er et heltids kvalifiseringsprogram som består av opplæring i norsk og samfunnskunnskap, forberedelse til deltagelse i videre opplæring...

Ungdomsmedvirkning

Få om noen har et så godt blikk på byen de bor i som ungdom. Ungdom bruker byen og nærområdene sine mye, likevel blir de for...

Ungdomstråkk

Ungdom bruker byen og nærområdene sine mye, likevel blir de for sjelden hørt når byområder skal planlegges. Anders...

Individuell plan (IP)

IP er et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet for personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. IP...

Bostøtte  

E-læring bostøtte er en opplæringsmodul  for nye bostøttesaksbehandlere ute i kommunene. Formålet med kurset er å gi en rask innføring i det sentrale...

Sjef i eget liv

Veien til egen bolig er lang. Mange sliter med å komme inn i boligmarkedet. 'Sjef i eget liv' er en simulator som viser hvordan du kan styre økonomien på veien...

Nøkler til egen bolig - undervisning

Nøkler til egen bolig er et kurs som Husbanken og IMDi har laget i samarbeid med flere kommuner, Leieboerforeningen, Boligbygg, Boligskolen SAFIR og Mediafarm....

Startlån

Her får du som saksbehandler en grunnleggende innføring i formål og rammer for saksbehandling av startlån.

Nøkler til egen bolig - individuelt kurs

Nøkler til egen bolig – individuelt kurs med attest. Nøkler til egen bolig er et kurs for deg som vil lære mer om å finne egen bolig, hvordan leie eller kjøpe...

Innovasjon i boligsosialt arbeid

Fremtidens velferdssamfunn vil kreve fornyelse, forbedring og innovasjon. De nye samfunnsutfordringene vi står overfor krever tverrfaglige...

Eierrådighetsstrategier

Målsetningen for prosjektet er å bidra til å styrke kommunenes evne til å utvikle mangfoldige byområder. Gevinstene ved utvikling...

Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtale skal fremforhandles, kunngjøres og eventuelt vedtas av planmyndigheten i kommunen, jfr. pbl § 17-1 m.fl.

Utbyggingsavtaler

For at kommunen skal kunne starte forhandling av utbyggingsavtale må den først ha fattet et formelt vedtak i kommunestyret. Vedtaket skal angi i...