Nytt i veiviseren

Refinansiering

Avklaring og gjennomgang av alle opplysninger i saken og sette det  i system. Viktige punkter: Innhente informasjon om inntekt og utgifter...

Refinansiering

Oppfølging av en henvendelse til hjelpeapparatet i kommunen som følge av en mulig utkastelse fra bolig. Økonomisk råd og veiledning....

Refinansiering

Kommunen vurderer søknaden, fatter vedtak, sender ut svarbrev og gjennomfører refinansieringen. Det utarbeides en oppfølgingsavtale med...

Refinansiering

Strategien Bolig for velferd har tre hovedmål. Hovedmål 2 er at «Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre...

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Skriftlig vedtak om tildeling eller avslag på kommunal utleiebolig sendes til søker. Innholdet i vedtaket skal være (i prioritert...

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Legg informasjon om kommunale utleieboliger lett tilgjengelig på kommunens nettsider. Avdelingen med vedtaksmyndighet sørger for at ordningen med...

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Gå gjennom mottatt søknad og vedlegg/tilleggsopplysninger. Sjekk at alle relevante opplysninger for saken har kommet med. Avklar hva som er...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger er et viktig boligsosialt virkemiddel. Målgruppen er personer som har problemer med å skaffe seg bolig i det private...

Salg til beboer

Dersom boligen er aktuell for salg gjøres det en vurdering av hvorvidt beboer har potensiale til- og ønske om å eie boligen. Hvis ja, selger...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Denne fasen beskriver selve kjøpet av boliger. Kommunen kan søke Husbanken om finansiering – både til lån og tilskudd til...

Kjøp av kommunale utleieboliger

I denne fasen gjøres det en vurdering av tilgjengelige boliger i markedet: Finnes det restriksjoner for kjøp av de aktuelle boligene? Er...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Kommunen bør først kartlegge sitt behov for boliger. Hvilke typer boliger trengs? (leilighet, rekkehus, enebolig osv.). Hvilke størrelser...

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Kommunen leier ut boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg en bolig eller...

Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk. 

Likestillingssentrene og Reform

Likestillingssenteret, KUN og Senter for likestilling gjør en viktig oppgave både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå når det...

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD) og Kulturdepartementet (KUD). Bufdir er et fagorgan på...

Kulturdepartementet

Departementet har ansvar for kultur-, likestilling og diskriminering-, medie-, idretts- og pengespill- og lotterisaker og koordinerer statlig politikk i...

Fra fengsel

Arbeidsprosessen beskriver kriminalomsorgens ansvar for å kartlegge og avklare innsattes livs- og boligsituasjon for innkomst, og tilrettelegge for,...

Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og tjenesteyter har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke...

Fylkesmannen

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er også et...

Fra fengsel

På det boligsosiale området skal fengslet bistå innsatte med å få bolig utover midlertidig bolig, eller bistå med å...

Bidra til leie av privat bolig

Når boligsøker har fått tilsagn om å leie en bolig, underskrives leiekontrakt. Trygghetsavtale kan inngås i tillegg til vanlig...

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fagansvar for lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven). Kommunene er ansvarlige...

Midlertidig botilbud fra NAV

NAV-kontoret skal så vidt mulig umiddelbart iverksette tiltak for å sikre overgang til varig bolig. For brukere som har sammensatte utfordringer vil...

Midlertidig botilbud fra NAV

For personer som ikke klarer å finne et sted å bo selv, har NAV-kontoret et ansvar for å fremskaffe et konkret og tilgjengelig midlertidig botilbud etter...

Midlertidig botilbud fra NAV

Personen kommer i kontakt med NAV-kontoret. NAV avklarer personens rettigheter til de tjenester og tiltak NAV-kontoret kan tilby. Søknad (muntlig eller...

NAV Hjelpemiddelsentral

Hjelpemiddelsentralene er et ressurs- og kompetansesenter for hjelpemidler og ergonomiske tiltak. Kjernekompetansen knytter seg til hvordan ulike...

Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig

Bruker sender søknad til hjelpemiddelsentralen etter at behov for hjelpemiddel er avklart. Som oftest er det kommunal formidler som bistår i...

Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig

Ansatte i kommunen, ofte ergoterapeut eller fysioterapeut, utreder behovet for hjelpemidler og tilrettelegging i bolig, og bistår i nødvendig...

Ungdomsmedvirkning

Få om noen har et så godt blikk på byen de bor i som ungdom. Ungdom bruker byen og nærområdene sine mye, likevel blir de for sjelden hørt når byområder skal...

Tilskudd til boligsosiale tiltak

Tilskuddet skal bidra til å heve kompetansen, utvikle og formidle kunnskap om boligsosialt arbeid og boligsosial politikk. Tiltakene skal bidra til...

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og kommunens hjemmesider. Her er oversikt over kommuner som utlyser...

Erfaringer rundt småhus i kommunene

Flere og flere kommuner velger å bygge småhus for å få et differensiert boligtilbud. Husbanken har i november 2019 innhentet erfaringer fra kommuner rundt...