Nytt i veiviseren

Bidra til leie av privat bolig

Bruk av det private utleiemarkedet bidrar til å dempe presset på kommunale boliger. Ved å benytte seg av det private marked får...

Fra asylmottak til kommune

Stat og kommune samarbeider om å motta asylsøkere og bosette flyktninger. De fleste som får beskyttelse i Norge, bor på...

Bidra til leie av privat bolig

Når boligsøker har fått tilsagn om å leie en bolig, underskrives leiekontrakt. Trygghetsavtale kan inngås i tillegg til vanlig...

Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig

Ansatte i kommunen, ofte ergoterapeut eller fysioterapeut, utreder behovet for hjelpemidler og tilrettelegging i bolig, og bistår i nødvendig...

Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig

Bruker sender søknad til hjelpemiddelsentralen etter at behov for hjelpemiddel er avklart. Som oftest er det kommunal formidler som bistår i...

Fra asylmottak til kommune

IMDi formidler bosettingsklare flyktninger til kommunene. De fleste flyktningene bor da i asylmottak, noen bor privat og noen bor i...

Metoder for brukermedvirkning

Det finnes ulike metoder for brukermedvirkning. Disse kan deles inn i metoder på individnivå og systemnivå. I tillegg beskrives andre metoder som...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer, og synliggjøre de strategiske valgene kommunen tar. Dette gjelder...

Barn og unge i boligsosialt arbeid

Godt boligsosialt arbeid handler om å trygge gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gjennom å synliggjøre de unges stemme og gi barn og...

Ungdomsmedvirkning i kommuner

Få om noen har et så godt blikk på stedet de bor som ungdom. Ungdom bruker nærområdene sine mye, likevel blir de for sjelden...

Arbeidsinkludering

Fasen innebærer samtaler om konkrete muligheter på arbeidsmarkedet som matcher arbeidssøkers interesser og ferdigheter, kartlegging av...

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. Her er oversikt over aktive utlysninger:

Om voksne og barn som pårørende

Rundt mennesker som sliter med sykdom, funksjonsnedsettelser, rus og/eller psykisk lidelse befinner det seg mange pårørende. Pårørende...

4.2 Personer med demens

I dette kapittelet beskrives tilrettelegging for personer med demens mer spesifikt.

Bostedsløs

I den nasjonale strategien «Alle trenger et trygt hjem» (2021–2024), er det løftet fram tre prioriteringer. En at disse er at...

Fra asylmottak til kommune

Flyktningen ankommer kommunen og flytter inn i bolig. Kommunen viser personen eller familien alle praktiske forhold, aktuelle kontor, butikker og relevante...

Oppfølgingstjenester i hjemmet

Brukerens situasjon, funksjonsnivå, nettverk, ønsker og hjelpebehov må kartlegges. Ulike kartleggingsverktøy kan benyttes for å...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i...

Midlertidig botilbud fra NAV

For personer som ikke klarer å finne et sted å bo selv, har NAV-kontoret et ansvar for å fremskaffe et konkret og tilgjengelig midlertidig botilbud etter...

Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og tjenesteyter har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke...

2.2 Grunnleggende krav ved planlegging

I dette legger Husbanken krav i egne retningslinjer samt krav som er fastsatt av andre og må anses som basis for bygging av denne type bygninger som...

5. Gjennomføringsfase

Kommunen evaluerer temaplanen i lys av resultatvurderingen knyttet til de enkelte tiltakene sett under ett. Resultatvurderingen kan gjøres opp mot...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger er et viktig boligsosialt virkemiddel. Målgruppen er personer som har problemer med å skaffe seg bolig i det private...

Flytte fra foreldrehjemmet

Arbeidsprosessen omfatter det å starte planlegging av å flytte i egen bolig til etablering i egen bolig faktisk skjer. Målgruppen er...